(SPSM), Resurscenter syn

advertisement
Specialpedagogiska utredningar vid
Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM), Resurscenter Syn
Ingrid Nordberg, rådgivare/specialpedagog,
Resurscenter Syn Stockholm, SPSM
Annika Södergren, synpedagog,
Resurscenter Syn Örebro, SPSM
Alla har rätt att lära på egna
villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna,
oavsett funktionsförmåga, ska nå målen
för sin utbildning.
Det gör vi genom
• specialpedagogiskt stöd
• undervisning i specialskolor
• tillgängliga läromedel
• statsbidrag.
Specialpedagogiskt stöd
Vi ger stöd i frågor om pedagogiska
konsekvenser av funktionsnedsättning.
• Specialpedagogisk rådgivning
• Specialpedagogisk utredning
• Information och utbildning
Specialpedagogisk rådgivning
Vi erbjuder specialpedagogisk rådgivning, kompetensutveckling
och information
• för pedagoger, arbetslag, elevhälsa, resursteam, rektorer och
skolförvaltningar
• med fokus på samspelet mellan funktionsnedsättningar,
pedagogik och lärmiljö
• i samverkan med de resurser som finns inom den egna
förskolan, skolan eller utbildningen.
Specialpedagogiska utredningar
Våra fyra nationella resurscenter genomför specialpedagogiska
utredningar för barn och ungdomar med
• synnedsättning med eller utan
ytterligare funktionsnedsättningar
• dövhet eller hörselnedsättning
kombinerad med utvecklingsstörning
• medfödd eller tidig dövblindhet
• grava tal- och språkstörningar.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
•
•
•
•
Förfrågansformulär på www.spsm.se
Förskolan eller skolan gör förfrågan
Orientering
Pedagogiska frågeställningar, ”utredningsfrågor” i
samråd med vårdnadshavare
Specialpedagogisk utredning
En specialpedagogisk utredning är en del av det
specialpedagogiska stöd vi ger i form av rådgivning och består av
olika delar.
De pedagogiska frågeställningarna utgångspunkt
•
•
•
•
•
•
Rekvirerade handlingar
Dialog och beslut
Kartläggning
Analys och rekommendationer
Specialpedagogisk utredningsrapport
Rapportering
Kontakta oss
www.spsm.se
Tel. 010-473 50 00
Texttel. 010-473 68 00
Följ oss på
Twitter: @SPSMsverige
Facebook : SPSMsverige
Resurscenter syn Stockholm
•
•
•
•
Specialpedagogiska utredningar och rådgivning
Kursverksamhet
Föräldrautbildningar
Elevkurser
•
•
•
•
Rådgivare/specialpedagoger
Psykolog
Socionom
Konsultögonläkare
Resurscenter Syn Örebro
• För barn/elever med synnedsättning och ytterligare
funktionsnedsättning
• Specialpedagogiska utredningar och rådgivning
• Kursverksamhet
• Föräldrautbildningar
• Rådgivare/specialpedagoger
• Psykolog
• Synpedagog
CVI (Cerebral Visual Impairment) på
Resurscenter syn Örebro
• CVI kurser: fysiska och nätbaserade kurser för personal
• De barn/ungdomar vi träffar med flerfunktionsnedsättningar har i
de flesta fall CVI
• Specialpedagogiska utredningar; synbedömning av
synpedagog, utvecklingsbedömning och ev. utredning av visuell
perception av psykolog, pedagogiska kartläggningar och
observationer av specialpedagog
• Specialpedagogisk rådgivning
Download