Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i

advertisement
Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd
i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att
alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och
utbildning.
Respekt för individen - delaktighet – tillgänglighet
Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett
funktionsförmåga.
Det gör vi genom att :
- ge råd och stöd till ansvariga för skolor,
- erbjuda undervisning i specialskolor,
- utveckla och producera läromedel, samt
- fördela statsbidrag.
En likvärdig utbildning för alla - tillsammans gör vi det möjligt
Vi är en Samarbetspartner
Vi kompletterar kommunernas eller
fristående förskolor och skolors
egna specialpedagogiska resurser.
Vi har kunskap om
• individers lärande
• pedagogers arbete
• daglig verksamhet och organisation.
Våra regionala
specialskolor
För elever som är döva eller
har en hörselnedsättning.
•
•
•
•
•
Kristinaskolan, Härnösand
Manillaskolan, Stockholm
Birgittaskolan, Örebro
Vänersskolan, Vänersborg
Östervångsskolan, Lund
Nationella specialskolor
Åsbackaskolan
Gnesta
Ekeskolan
Örebro
Syn
Döv/hörsel plus
ytterligare
funktionsnedsättning
Ytterligar
funktionsnedsättning
Hällsboskolan
Sigtuna/Umeå
Tal och språk
Specialpedagogisk utredning
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder via Nationella
resurscenter specialpedagogisk utredning för barn och
ungdomar med
• Synskada med eller ytterligare funktionsnedsättning (RC i
Stockholm och Örebro)
• Grav språkstörning ( RC i Sigtuna)
• Dövhet eller hörselskada kombinerat med utvecklingsstörning
och eller autism (RC i Gnesta)
• Medfödd/tidig dövblindhet (RC i Gnesta)
hörselskadad
i
förskola
skola
Stat
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Lanstinget
Pedhv
Specialskolor
-Kristinaskolan
-Åsbackaskolan
Reg. resurscenter
Kartläggning
habiliteringsplan
som kan utmynna i
nedanstående
Kompletterande
spec ped. stöd
rådgivning, handlendning
fortbildning
Överlämnandekonferens
Kommunsamtal
kartläggning av behov
lokala överenskommelser
Förskrivning av
akustikmätning
åtgärdförslag
TAKK-inspiration
för pedagoger
Skolhjälpmedel
utprovning
förskrivning
uppföljning
Vid behov medverka
på
elevvårdskonferenser
EVK
Föräldrautbildning
Barnguppsträffar
Hörselnätverk för
pedagoger
Samtal med
kurator
samtal med
psykolog
Samverka med Skolverket
gällande betyg, bedömning
samt anpassningar vid nationella prov.
Samtliga skolformer.
Teckenspråksintroduktion
Anhöriginformation
närståendeinformation
Medverka på
elevvårdskonferenser
EVK
Nätverk
kommun
+ friskolor
totala ansvaret för
barnet /eleven
i förskolan/skolan
kompetens för personal, anpassning av miljön
Pedagogiska tips
Råd kring arbete med
hörselskadade
barn och elever
Ljudmiljö
Ljusmiljö
Avläsning
STÖDORD
Teckenstöd
bra
tecken
stöd
Placering
Tydligt tal
Upprepning
Extra stöd
språk / uttal
Anpassad gruppstorlek
Grupprum / andra
lokaler
Förförståelse
Struktur/visualisera
Gemenskap med andra
hörselskadade
Pauser
www.spsm.se
Hörselnedsättning - ett osynligt
funktionshinder
Pedagogens vägledande
roll……
Att vara språkrör
Ta reda på, samtala med
barnet
Barn med hörselnedsättning =
en grupp men med olika behov
Download