Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i

advertisement
Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd
i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att
alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och
utbildning.
Respekt för individen - delaktighet – tillgänglighet
Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett
funktionsförmåga.
Det gör vi genom att :
- ge råd och stöd till ansvariga för skolor,
- erbjuda undervisning i specialskolor,
- utveckla och producera läromedel, samt
- fördela statsbidrag.
En likvärdig utbildning för alla - tillsammans gör vi det möjligt
Vi är en Samarbetspartner
Vi kompletterar kommunernas eller
fristående förskolor och skolors
egna specialpedagogiska resurser.
Vi har kunskap om
• individers lärande
• pedagogers arbete
• daglig verksamhet och organisation.
Så här arbetar vi
•
•
•
Kommunen/resursteamet/skolan
kontaktar oss och beskriver
behovet av stöd.
Efter kartläggning kommer vi
överens om mål, metoder och
tidplan som dokumenteras.
Efter genomförd insats sker
gemensam uppföljning och
utvärdering.
Våra regionala
specialskolor
För elever som är döva eller
har en hörselnedsättning.
•
•
•
•
•
Kristinaskolan, Härnösand
Manillaskolan, Stockholm
Birgittaskolan, Örebro
Vänersskolan, Vänersborg
Östervångsskolan, Lund
hörselskadad
i
förskola
skola
Stat
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Lanstinget
Pedhv
Specialskolor
-Kristinaskolan
-Åsbackaskolan
Reg. resurscenter
Kartläggning
habiliteringsplan
som kan utmynna i
nedanstående
Kompletterande
spec ped. stöd
rådgivning, handlendning
fortbildning
Överlämnandekonferens
Kommunsamtal
kartläggning av behov
lokala överenskommelser
Förskrivning av
akustikmätning
åtgärdförslag
TAKK-inspiration
för pedagoger
Skolhjälpmedel
utprovning
förskrivning
uppföljning
Vid behov medverka
på
elevvårdskonferenser
EVK
Föräldrautbildning
Barnguppsträffar
Hörselnätverk för
pedagoger
Samtal med
kurator
samtal med
psykolog
Samverka med Skolverket
gällande betyg, bedömning
samt anpassningar vid nationella prov.
Samtliga skolformer.
Teckenspråksintroduktion
Anhöriginformation
närståendeinformation
Medverka på
elevvårdskonferenser
EVK
Nätverk
kommun
+ friskolor
totala ansvaret för
barnet /eleven
i förskolan/skolan
kompetens för personal, anpassning av miljön
Pedagogiska strategier
Råd kring arbete med
barn och elever med
hörselnedsättning
Hörselnedsättning - ett osynligt
funktionshinder
Hörselnedsättning =
en osynlig funktionsnedsättning
Ta reda på, samtala med barnet
Pedagogens vägledande
roll……
Ljud och ljusmiljö
Placering
Tydligt tal
Upprepning
Tydliga instruktioner
Avläsning
Struktur
Struktur/schema
Visualisering-bildstöd
Bildstöd
LEKA
Tydliggöra med bilder vad som ska
hända och i vilken ordning
ÄTA
SAMLING
Förförståelse och stödord
Förförstålse
Hemklassrum
Grupp rum/andra lokaler
Anpassad gruppstorlek
Använda tekniken
Teckenstöd
bra
tecken
stöd
Gemenskap med andra……
Pauser och vila
www.spsm.se
Spsm Norrbotten
Grundutbildning
• Steg 1 ”Inkluderade barn/elever med dövhet/hörselnedsättning”
(i samarbete med landstinget)
Fördjupning
• Steg 2 Pedagogiska konsekvenser i praktisk handling
• Steg 3 Läsinlärning för elever med hörselnedsättning
Download