Skapa förutsättningar för kommunikation Genomföra kommunikation

advertisement
Att ha nedsatt hörsel
- eller att prata med någon som
har det.
14% av sveriges befolkning har nedsatt hörsel
enligt Hörselskadades Riksförbund
Monica Björklund
hörselpedagog
• Arbetar med hörselrehabilitering för vuxna.
Även personer med tinnitus, ljudkänslighet
och dövhet.
Pedagogiska hörselvården
LD Hjälpmedel
Tfn till receptionen 023-490350
Epost: [email protected]
Skapa
förutsättningar för
kommunikation
Genomföra
kommunikation
Säkra
kommunikation
Miljö
Avstånd och placering
Belysning
Genomföra
kommunikation
Ögonkontakt – säg namnet
Prata en i taget
Tala lugnt
Upprepa vid behov
Berätta ämnet
Säkra
kommunikation
Bekräftelse
Ibland har man dåligt minne
• All kraft går åt till att lyssna så det
finns inga resurser kvar för lagringen!
• Osäkerheten gör det ”meningslöst” att
försöka minnas.
Hur är det att ha en
hörselnedsättning?
Upplevelse / illustration
Hur man hör påverkas bland annat av:
hur man mår
vem som talar
talarens tal, språk, dialekt
ljudmiljö och akustik
om man ser talaren
Att höra innebär:
•
•
•
•
•
•
Uppfatta
Integrera
Tolka
Lagra
Förstå
Görs i arbetsminnet som har begränsad kapacitet
Arbetsminne
Mer ansträngt och uttröttat
Hör nästan hela tiden
Efterhörning
Lägga pussel fungerar om man kan ordet, språket
Behöver bättre signal/störförhållande
Tinnitus
Sändare – mottagare:
Innerörat är en mottagare, om man
förbättrar sändningen med en
hörapparat så finns ändå
mottagarens dåliga kvalitet kvar,
skadan i innerörat har inte
försvunnit.
Att ha en hörselnedsättning är som
att lyssna på danska:
• Kräver energi att uppfatta, tolka
och förstå vad som sägs.
• Fastnar i ett ord så försvinner resten
• Tappar lätt fokus och koncentration
• Omgivningsljud gör det näst intill
omöjligt att höra
Konsekvenser av hörselnedsättning
Trötthet
Citat från elev i åk två om
att ”vara ute och ha rast”
Missuppfattningar
Frågar om
Hörapparat
Slinga/mikrofon
Trötthet
Osäkerhet
Inre stress
Utanförskap
Varierande koncentration
Oro för framtiden
En hörselnedsättning kan ge
nedanstående konsekvenser
Trötthet, spänningar, värk, stress
Osäkerhet/missförstånd/rädsla att upplevas som tjatig
Bli mer noggrann för att inte missa något
Pratar själv för att slippa anstränga sig att höra andra
Utanförskap/isolering, drar sig undan för att slippa
kontakter
Inse att allt inte är som förr, skapar ändrade roller
Sorg/förlust av hörseln, personligheten m.m.
Positiva aspekter …
Skapa bra förutsättningar för
kommunikation:
Lokal med bra akustik och bra belysning
Använd den tekniska utrustningen
Bort med störande omgivningsljud
Tänk på avståndet
Genomföra kommunikationen
på ett bra sätt:
Påkalla uppmärksamhet
Ha ögonkontakt
Tala lugnt och tydligt
Tala en i taget
Förförståelse
Sammanfatta ämnet
Efterhörning
Använda skrivtolkning
Säkra kommunikationen
”Checka av”: Har vi uppfattat varandra rätt?
Feedback på innehållet
Upprepa det viktigaste
Skriftliga anteckningar, noteringar för minnet
E-post och sms är bra!
Gemensamt ansvar!
Kom ihåg
• Trygg kommunikation + tid
spar energi
• Återhämtning - sker på olika sätt,
fylla på arbetsminnet
• Att kommunicera är som att dansa,
det blir roligare när vi dansar
tillsammans.
Tips för mer information på nätet:
Hörselskadades Riksförbund: bla ett enkelt hörseltest
Hörsellinjen: ljudmiljösimulator
Hörselboken: information och fakta kring hörseln
Tack för mig
Download