akut hörselnedsättning - Hoito

advertisement
AKUT HÖRSELNEDSÄTTNING
Information om akut hörselnedsättning
Med en akut hörselnedsättning avses en sjukdom där innerörats förmåga att höra av okänd
orsak försvagas under loppet av högst några dagar. Till detta kan ansluta sig yrsel och rätt ofta
ringningar i öronen. För närvarande finns ingen metod i bruk med vilken man exakt kunde
undersöka orsaken till akut hörselnedsättning. Hörseln kan försämras av flera olika skäl, såsom
på grund av inflammationer, skador, oväsen, vax, medicinering eller sjukdomar.
Flera olika sjukdomar kan orsaka det här symtomet:





En störning i blodcirkulationen i innerörat orsakar tydligen del av de akuta
hörselnedsättningarna och torde vara vanligare hos äldre personer.
Det finns beskrivet att en del virusinfektioner orsakat en del hörselnedsättningar.
Organismen kan bilda antikroppar mot den egna vävnaden (autoimmunrektion) och en
sådan här fokusering av antikroppar mot det egna innerörat förklarar en del av
hörselnedsättningarna.
Trycket från vätskorna i innerörat orsakar typiskt en nedsatt förmåga att uppfatta låga
ljud.
Om hinnorna i innerörat söndras (fistel) och vätskan rinner ut i mellanörat orsakar också
det en sjukdomsbild av akut hörselnedsättning.
Undersökningar




Vid utredningen av akut hörselnedsättning använder man sig av olika hörselmätningar.
Hörseln undersöks med användande av tonaudiometri (”pipanden”) och med
talaudiometriska test.
Fortsatta undersökningar utförs efter behov, sådana kan vara hjärnstamsaudiometri eller
avbildningsundersökningar.
Enligt läkarens övervägande kan också utföras yrselundersökning. Man undersöker då
ögonens rörelser och balansorganens funktion genom att irritera innerörat med värme
och köld vattnet eller luft.
Av blodproven undersöker man basblodprovet, inflammationsvärdena, kolesterolvärdena
och borrelia-antikropparna (”fästingsbakterie”), vid behov gör man andra prov.
Behandling
En akut hörselnedsättning kan behandlas på många olika sätt. Också i Finland varierar
vårdrutinerna från ett sjukhus till ett annat. Vanligtvis får patienten kortison för 10 dagar
(Prednisolon). Man tänker sig att kortisonets inverkan grundar sig på en minskning av
organismens överdrivna försvarsreaktion. Ett vanligt symtom av kortison kan vara irritation i
magsäcken, trötthet och höga blodsockervärden. Vila anses också utgöra en viktig del av
behandlingen.
Efter läkarens åsikt, kan man okså använda kortison som injiceras med nål
(intratympanal kortikostereoid):




Trumhinnan bedövas först och kortison injiceras genom/bakom trumhinnan.
Efter injiceringen måste man vila på samma position som injiceringen har gjorts, för en
timme.
Behandlingen upprepas på fyra dagar, var annan dag.
Efter åtgärden får det inte komma vatten i örat så länge som det finns ett hål på
trumhinnan. Man behöver inte skydda örat på något annat sätt i duschen utom att man
aktar sig för att spruta vatten direkt i örat. I bastun, i badet och när man simmar och
tvättar håret skall man skydda örat med bomull som fettas in med vitt vaselin,
silikonöronkitt (från apoteket) eller med öronband för simmare. Det är förbjudet att dyka.
Prognos och fortsatt behandling
Hos de flesta går en akut hörselnedsättning över antingen helt eller delvis. Tillfrisknandet kan
ske ännu efter flera månader. Man kan i alla fall inte för en enskild persons del förutsäga hur
tillfrisknandet sker. Ibland återkommer också en hörselnedsättning, framför allt om den
huvudsakligen sker inom de låga frekvenserna. Vanligen reserverar man tid för efterkontroll på
hörcentralen om ungefär en månad. Vid det här besöket undersöker man hörseln och kan göra
andra kompletterande undersökningar som behövs.
Eventuella problem





Om det uppstår nedanståend problem, så skall man kontakta läkare:
Om symtombilden ändrar
Om det uppstår tilltagande yrsel
Hörselnedsättning försämras
Öronvärken som ökar
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ● www.vsshp.fi/sv ● Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.
Download