PowerPoint från Janet Willert och Lisa Andersson

advertisement
Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM)
Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga
förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga.
Det gör vi genom att
• ge specialpedagogiskt stöd
• erbjuda undervisning i specialskolor
• utveckla och producera läromedel
• fördela statsbidrag
Tillgänglighet handlar om
mötet mellan
elev och lärmiljö
Nytt diskrimineringsförbud
Nytt förbud i diskrimineringslagen, träder i kraft den 1 januari 2015.
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
ska enligt en ny lagstiftning klassas som en form av
diskriminering.
Vi får därmed tydligare rättighetsperspektiv.
Definitioner
Funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder
Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en
person i relation till omgivningen.
Socialstyrelsens terminologibank
Individuellt/kategoriskt eller
relationellt perspektiv
Svårigheter kan vara orsakade av de förhållanden, normer,
värderingar och förväntningar som kännetecknar den verksamhet
eleven befinner sig i.
• I det individuella/kategoriska perspektivet kopplas
skolsvårigheter till brister hos elev, det är eleven som är
problemet genom att avvika från det som anses normalt.
• I det relationella perspektivet ser man mer till det som uppstår i
mötet mellan elev och omgivning, man fokuserar mer på
samspel och interaktion mellan människor.
Olika perspektiv- olika pedagogiska
konsekvenser
Tillgänglighetsmodellen
Social miljö
Samspel
Individuell
kunskapsutveckling
Lärande
Fysisk miljö
SPSM, 2013
Pedagogisk miljö
Tillgänglighetsmodellen
Förutsättningar för lärande:
Rätten till lärande, språk och kommunikation, kunskaper och värden, fysisk aktivitet, och motivation
Fysisk miljö:
Social miljö:
Pedagogisk miljö:
Rum för lärande
Delaktighet
Strategier och stödstrukturer
Auditiv miljö
Jämställdhet
Lärsituationer
Visuell miljö
Mångfald
Lärstilar
Luftmiljö
Demokrati
Lärverktyg
Utemiljö
Hjälpmedel
”Tillgänglighet
får skolan att funka”
Tillgänglighetspaketet
Catrin Tufvesson, Tekn. dr, samordnare tillgänglighet, SPSM
Webbaserat värderingsverktyg
Förskola och skola
• Kartläggning - webbaserat och pdf
• Handlingsplan - webbaserat och pdf
• Handledning - tryckt och pdf
www.spsm.se/varderingsverktyg
Distansutbildning:
Tillgänglig utbildning – så gör vi det möjligt
start hösttermin 2014
DATE lärmaterial för årskurs 4 - 9
Eleverna lär sig om tillgänglighet
Elever får praktisera tillgänglighet
Eleverna agerar för ökad tillgänglighet
www.DATE-larmaterial.se
Betydelsefulla faktorer för en
tillgänglig utbildning
• Pedagogisk planering
• Formativ bedömning
• Rektors ledarskap
• Elevhälsans arbete
Pedagogisk planering
• Skapa en struktur för såväl lärare som elever.
• Leda, följa upp, utvärdera elevernas kunskaper och den egna
undervisningen.
• Skapa balans mellan gemensamma genomgångar och
diskussioner, enskilt arbete och samarbete mellan elever.
Pedagogisk planering
Lärprocessen
Nationella
målen
Pedagogisk planering
• Har vi utformat miljön så att alla elever har möjlighet att vara
delaktiga och känna trygghet?
• Har vi valt pedagogik utifrån alla elevers möjligheter till lärande?
• Använder vi klassrummet på bästa sätt för att stödja elevens
lärande?
Formativ bedömning
Viktiga strategier
-målen, undervisningen och bedömning i linje med varandra
•
•
•
•
•
Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer
Att skapa synlig tecken på lärande
Att ge återkoppling som utvecklar lärandet
Att aktivera eleverna som resurser för varandra
Att förmå eleverna ta lärandet i egna händer
Lundahl, 2012
Rektors ledarskap
• Leda och samordna det pedagogiska arbetet.
• Följa upp hur undervisningen planeras och genomförs.
• Genomföra systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med
lärare, övrig personal och elever.
Elevhälsans arbete
• Elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar
elevernas lärande, utveckling och hälsa.
• Stödja elevernas utveckling mot målen.
Systematiskt och kontinuerligt
kvalitetsarbete
www.spsm.se
Download