Upphandling av Ekologiska ägg

advertisement
Upphandlingsstrategiutskottet
BESLUTSFÖRSLAG
Carina Ralvert
Strategisk inköpare
040-675 33 07
[email protected]
Datum
Dnr
2012-06-01
1102463
1 (2)
Upphandlingsstrategiutskottet
ABSOLUT SEKRETESS
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) 19 kap, 3§, andra stycket
Upphandling av Ekologiska ägg
Ordförandens förslag
1. Upphandlingsstrategiutskottet antar anbuden på del 1-5 från RP
Frukt AB och på del 6 från Långhultsägg gällande ekologiska ägg
samt tecknar avtal under förutsättning att ingripande inte sker från
förvaltningsdomstol.
2. Upphandlingen avser avtalsperiod 2012-10-01--2014-09-30 med rätt
för Region Skåne till förlängning upp till två (2) år.
3. Tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är ingånget. Avtal är
ingånget först när det är undertecknat av båda parter.
Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade 2011-10-13 § 279 beslut om att upphandla
livsmedel – ekologiska ägg. Upphandlingsstrategiutskottet fastställde
förfrågningsunderlaget 2012-01-25 § 4. En upphandling har genomförts där
två anbud inkommit. Dessa anbud har utvärderats enligt uppställda
bedömningskriterier. Anbudsgivare RP Frukt AB och Långhultsägg klarar
uppställda kvalificeringskrav samt har lämnat lägst jämförelsepriser på olika
delar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2012-06-01
2. Upphandlingsrapport 2012-05-10
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionstyrelsens fattade 2011-10-13 § 279 beslut om att upphandla
livsmedel. Upphandlingsstrategiutskottet fastställde förfrågningsunderlaget
2012-01-25 § 4. En upphandling och utvärdering har skett i enlighet med av
upphandlingsstrategiutskottet fastställt förfrågningsunderlag.
D:\265343326.doc
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2012-06-01
2 (2)
Två anbud har inkommit i upphandlingen. Anbudsgivare RP Frukt AB och
Långhultsägg klarar uppställda kvalificeringskrav och innehar lägst
jämförelsepris på olika delar i upphandlingen. Utvärderingen redovisas i
upphandlingsrapporten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Livsmedelsupphandlingarna har resulterat i lägre inköpspriser vilket leder
till en minskad kostnad för livsmedelsinköp i Region Skåne. En ökad andel
ekologiska produkter kommer dock att generera en högre kostnad för
Region Skåne. En viss kostnadsökning förväntas också i form av
administrativa kostnader på grund av hantering av fler avtal då flera av
upphandlingarna är uppdelade i små delar.
Juridisk bedömning
Samråd har skett med avdelningen för juridik som inte har några
invändningar mot förslaget.
Miljökonsekvenser
Krav har ställts på att leverantörerna skall medverka till att målen i Region
Skånes miljöprogram uppnås. Frågor har ställts angående leverantörernas
miljöarbete. Krav på ekologiska produkter kommer att ge en positiv
miljöpåverkan, likaså att det organiska avfallet skall gå till produktion av
biogas tack vare ett redan fattat beslut att källsortering skall finnas i alla
regionens verksamheter.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Samverkan i ärendet har slutförts på regional nivå 2012-06-01.
Uppföljning
Uppföljning kommer att ske 2 ggr per år av koncerninköp för att säkerställa
att Region Skånes visioner och mål uppfylls. Köpmönster, avtalstrohet,
leverantörsbedömning och ekonomisk redovisning är parametrar
koncerninköp kommer att fördjupa sig i.
Liliana Lindström
Ordförande
Louise Strand
Inköpsdirektör
Region Skåne
Download