Om upphandlingen

advertisement
Anbudsförfrågan
Innehåll
Bakgrund och syfte med upphandlingen
2
Omfattning
2
Om upphandlingen
2
Upphandlare
2
Upphandlingsform
Error! Bookmark not defined.
Avtalets giltighetstid
2
Inlämnande av anbud
2
Kontakt
2
Tilldelningsbeslut
2
Krav på anbudsgivare
3
Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen
3
Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m.
3
Anbudsgivarens organisation
3
Bakgrund och syfte med upphandlingen
Upphandlaren avser att utföra om och tillbyggnad av Knölsta 2:116 under sommaren
2009, för detta infordras anbud på bygglovsritningar och i en förlängning även
konstruktionsritningar.
Omfattning
Denna upphandling berör två delar, bygglovsritning samt efter beviljat bygglov eventuellt
även upprättande av konstruktionsritningar.
Om upphandlingen
Upphandlare
Jörgen Eriksson
Kyrkvägen 8
86336 Sundsbruk
Avtalets giltighetstid
Lämnat anbud skall vara bindande under minst 6 månader, försening av bygglovs
beviljande vilket kräver komplettering av bygglovsritningar ska förlänga giltighetstiden i
motsvarande mån.
Inlämnande av anbud
Skriftligt anbud på svenska undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren skall
ha kommit in senast den 6e februari 2009 till;
Jörgen Eriksson
Kyrkvägen 8
86336 Sundsbruk
Kontakt
Eventuella frågor ställs lämpligen via email till [email protected] senaste dag för
frågor är 30e januari 2009.
Frågor och svar som har betydelse för anbudslämnande samt eventuella övriga
kompletteringar till denna anbudsförfrågan kommer att publiceras löpande på
http://twoalpha.com/ombygg/
Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden.
Tilldelningsbeslut
Beslut i upphandlingen fattas av upphandlaren och kommer att meddelas samtliga
anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas.
Krav på anbudsgivare
Uteslutningsgrunder från deltagande i upphandlingen
Ett anbud från en anbudsgivare, som är föremål för följande omständigheter kommer inte
att prövas:
1. Anbudsgivaren är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad
näringsförbud.
2. Anbudsgivaren är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
3. Anbudsgivaren är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom.
4. Anbudsgivaren har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Anbudsgivaren äger heller inte rätt att anlita underleverantör som är föremål för ovan
uppräknade omständigheter.
Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m.
Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende
sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Anbudsgivarens organisation
Anbudsgivaren skall göra en kortfattad presentation/beskrivning av företaget och dess
verksamhetsområden samt vilka åtgärder som företas för utveckling av organisation och
anställda.
Anbudsobjekt
Anbud önskas på bygglovsritningar samt i ett andra steg konstruktionsritningar med
utgångspunkt i givna äldre ritningar. Dessa finns på http://twoalpha.com/ombygg/
Våra önskemål
-
-
Få två sovrum till, dessa tänker vi oss genom en utbyggnad av husets baksida
(riktning söder) i ett plan. Från ett av dessa avser vi ha utgång till tomten.
Större hall på entréplan och toalett på entréplan samt förbättra badrum på övervåning.
Detta tänker vi oss genom en utbyggnad med begränsad bredd i två plan på
framsidan av huset, denna utbyggnad bör ej täcka fönster i trapp samt fönster i kök.
I vinkeln mellan utbyggnad hall/badrum och befintlig köksvägg tänker vi oss en
talkad altan.
Optioner
-
ovanpå utbyggnad på baksidan kan vi i en förlängning tänka oss en altan, detta bör
tas i beaktande vid uppförande av konstruktionsritningar
under utbyggnad på framsidan tänker vi eventuellt bygga ut källare med ett rum
För frågor kontakta Jörgen Eriksson på telefon 070-25 25 75
Download