Anbudsformulär

advertisement
Datum
Diarienr
2011-06-23
Rs110313
Anbudsformulär
Humant, normalt immunoglobulin
Detta formulär används för att underlätta både för anbudsgivaren och för oss vid
den kommande granskningen av inkomna anbud.
Anbudssvar består av detta formulär med tillhörande bilagor. Svar lämnas genom
markering i tillämplig ruta och genom ifyllda bilagor.
ANBUDSSVAR
Anbudsgivare:
Kvalificering
Kvalificeringskrav och andra krav eller villkor som beskrivs nedan skall vara uppfyllda/
accepterade för att anbudet skall utvärderas. Landstinget bedömer, med hjälp av anbudsgivarens
svar och insända handlingar nedan, om kraven är uppfyllda.
Under ”Formell kontroll….” nedan, anges vilka bevis och handlingar som skall bifogas.
Anbudsgivare anger i svarsrutorna att krav har uppfyllts/accepterats
Kvalificeringskrav
Anbudsgivarens registerskyldighet
1. Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt
ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Upplysningar inhämtas från Skatteverket avseende
svenska uppgifter. Utländska leverantörer ska bifoga motsvarande
uppgifter med sitt anbud.
2. Anbudsgivare skall vara registrerad för F-skatt och, i förekommande
fall, för moms. Uppgifter inhämtas från Skatteverket
1 (5)
Ja
Ja
Datum
Diarienr
2011-06-23
Rs110313
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
1. Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk bas.
Den senast avslutade och fastställda årsredovisningen bör redovisa
nyckeltal där likviditeten (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)
uppgår till minst 1,0 och där soliditet (eget kapital +72% av
obeskattade reserver/ totala kapitalet) är minst 15 %.
Utdrag inhämtas från kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB
2. I det fall lägre nyckeltal redovisas, skall anbudsgivaren i anbudet
lämna förklaring till de lägre nyckeltalen. Om förklaringen är sådan,
att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande
ekonomiska stabilitet, kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla
kraven. Gäller även nybildade företag och företag under bildande.
3. För anbudsgivare, som är dotterbolag i koncern och som inte själv
uppfyller ovanstående krav avseende nyckeltal, skall det aktuella
moderbolaget garantera för dotterbolagets rätta fullgörande av hela
uppdraget.
Ja
Ja
Nej
Ja
Ej akt
Ja
Ej akt
Moderbolaget skall ha en stabil ekonomisk bas och uppfylla
nyckeltalen enligt punkterna 1 och 2 ovan.
4. Anbudsgivare som är franchisetagare och/eller ingår i en
gemensam inköps- och/eller distributionskedja eller är
kommissionär, skall själv uppfylla skall-kraven avseende
registerskyldighet och finansiell och ekonomisk ställning ovan.
Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet
Ja
Ej akt
Ja
Ej akt
1. Anbudsgivaren skall ha resurser och processer för att kunna leverera
efterfrågade produkter
Ja
2. Anbudsgivaren skall ha partihandelstillstånd för handel med
läkemedel
3. Anbudsgivaren skall ha läkemedelsförsäkring
Ja
4. Minst tre referenser för vilka anbudsgivaren, under de senaste tre
åren, fullgjort uppdrag av motsvarande karaktär och som bestyrker
anbudets uppgifter om förmåga och kapacitet.
5.
Anbudsgivarens miljö- och kvalitetsarbete
Ja
1. Anbudsgivaren skall ha certifierat miljöledningssystem eller på annat
sätt arbeta med miljöledning inom sin organisation
2. Anbudsgivaren skall ha certifierat kvalitetsledningssystem eller på
annat sätt arbeta med kvalitetsledning inom sin organisation
3. Anbudsgivaren skall vara ansluten till REPA-register eller anslutning
till eget fungerande system. Detta för att uppfylla kravet enligt
förordningen om producentansvar för förpackningar, SFS 1997:185
med ändringar eller EU-direktivet 94/62 med förändringar
Ja
2 (5)
Ja
Ja
Ja
Datum
Diarienr
2011-06-23
Rs110313
4. Anbudsgivaren skall senast vid avtalsstart uppfylla kraven enligt
förordning (2006:1273) med senaste förändring som
producentansvar för offererad produkters förpackningar
Övrigt
Ja
1.
Ja
2.
3.
Anbudsgivare intygar att han är fri från hinder för deltagande enligt
kap 10 och 11, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (bl a
konkurs, likvidation, näringsförbud, lämnat ofullständiga eller
felaktiga uppgifter). Försäkran omfattar även eventuella
underleverantörer.
Avtalsmallen accepteras i sin helhet
Uppförandekoden för leverantörer accepteras i sin helhet
Ja
Ja
Krav på varan/tjänsten
Varan/tjänsten
Besvaras i bilagan Kravspecifikation
Formell kontroll
(begärda uppgifter och bevis på att kvalificeringskraven är uppfyllda)
Flik Anbudsgivare anger i svarsrutorna att information har lämnats
1.
2.
3.
4.
Dokumentationen bifogas i mapp eller pärm under flikar numrerade enligt nedan.
Detta anbudsformulär, underskrivet
Ja
Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet
(motsvaras i Sverige av Bolagsverket, www.bolagsverket.se, tidigare PRV), ej
äldre än 6 månader räknat från sista anbudsdag.
För utländska anbudsgivare, uppgifter motsvarande SKV4820 från
Skattemyndigheten i anbudsgivarens registrerade hemort.
Ja
Nyckeltal enligt ovanstående för senaste bokslutet/delårsbokslut
Ja
Eventuell förklaring till lägre nyckeltal enligt ovan.
Ja
Ej akt
För företag, som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut eller som är
under bildande, bevis på att företaget har en stabil ekonomisk bas.
Ja
Ej akt
Eventuell moderbolagsgaranti i original för dotterbolags rätta fullgörande av hela
uppdraget.
Ja
Ej akt
3 (5)
Ja
Ej akt
5.
6.
Datum
Diarienr
2011-06-23
Rs110313
Företagspresentation och kort beskrivning av anbudsgivarens organisation
inklusive affärsidé och inriktning.
Ja
Beskrivning av personalresurserna inom produktområdet och hur länge
anbudsgivaren har arbetat inom produktområdet.
Ja
Beskrivning av hur anbudsgivaren kommer att jobba med uppdraget.
Ja
Beskrivning av anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet i förhållande till
uppdragets omfattning
Ja
Bevis på partihandelstillstånd
Ja
Bevis på läkemedelsförsäkring
Ja
Beskrivning av placeringsort
Ja
Beskrivning av ledningsfunktion och säljorganisation
Ja
Referenser. För respektive referens anges: kund, kontaktperson med
telefonnummer, tidpunkt för uppdraget och omfattning.
Ja
7.
Vi förbehåller oss också rätten att själva söka referenser.
Beskrivning av företagets miljö- och kvalitetsledningssystem, gärna enligt
certifierad modell eller likvärdigt eget utarbetat system.
Ja
8.
Bevis på anslutning till REPA-register eller eget fungerat system
Ja
9.
Ifylld bilaga – Företagsuppgifter
Ja
10.
Ifylld bilaga – Kravspecifikation
Ja
11.
12.
13.
Ifylld bilaga – Priser
Ifylld bilaga – Uppförandekod för leverantörer
Finns övriga upplysningar av vikt för anbudsmottagaren?
Ja
Ja
Ja
Nej
Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet läggs
åt sidan.
4 (5)
Datum
Diarienr
2011-06-23
Rs110313
Genom att besvara detta förfrågningsunderlag anses anbudsgivare ha accepterat i
förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbudsformulär är också
ett intyg på att uppgifter lämnade i förfrågningsunderlagets bilagor är
sanningsenliga. Osant intygande kan ligga till grund för senare hävning av
ingånget avtal.
……………………………………………………………..
Underskrift av behörig anbudstecknare
Namnförtydligande
Befattning
5 (5)
Download