BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
1.0 Anbudssvar
Krav 1.1
Anbudsgivaren ska acceptera anbudets giltighetstid i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Ja
Nej
Krav 1.2
Genom anbudssvar accepterar anbudsgivaren i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor,
inklusive avtalsvillkor. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor
är sanningsenliga.
Ja
Nej
2.0 Krav som ska uppfyllas av leverantören
Krav 2.1
Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap 1§ och 2§ p. 1-6
får inte föreligga
Ja
Nej
Krav 2.2
Anbudsgivaren ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande
register som förs i det land där verksamheten är etablerad.
Ja
Nej
Krav 2.3
Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och
betalningar av sociala avgifter och skatter.
Ja
Nej
Krav 2.4
Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning för att kunna upprätthålla en
avtalsrelation med den upphandlande myndigheten. Om ni innehar en riskklass om lägst 3
enligt UC (UC=Upplysningscentralen,www.uc.se) eller motsvarande från annat
kreditupplysningsföretag är kravet uppfyllt.
Om ni är medvetna om eller misstänker att kravet om en lägsta riskklass enligt ovan inte
uppfylls ska ni nedan redovisa varför så är fallet. I det fall er ekonomiska stabilitet garanteras
av moderbolag eller annan garant ska intyg om detta finnas och vara undertecknat av
garantens behöriga företrädare. Intyg kan komma att begäras in. Nässjö kommun kommer
därefter att göra en helhetsbedömning om kravet uppfylls eller ej.
Ja
Nej
1 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
3.0 Produkterna
Krav 3.1
De produkter som Nässjö kommun upphandlar enligt detta förfrågningsunderlag finns
specificerade i Bilaga Sortimentslista.
De angivna produkterna är de mest frekventa enligt tillgänglig statistik men upptar inte
kommunens hela behov. Leverantören ska erbjuda och lämna pris på minst 90% av de
uppräknade produkterna i Bilaga Sortimentslista. Likvärdiga produkter kan offereras. Samma
artikelnummer får inte offereras mer än en gång.
Ja
Nej
Krav 3.2
Leverantören ska erbjuda och lämna pris på mer än 50% av de ekologiskt producerade
livsmedel uppräknade i Bilaga Sortimentslista.
Ja
Nej
Krav 3.3
Leverantören ska erbjuda och lämna pris på mer än 50% av de Fairtrade-produkter
uppräknade i Bilaga Sortimentslista.
Ja
Nej
Krav 3.4
Leverantören ska erbjuda och lämna pris på alla de i Bilaga Sortimentslista blåmarkerade
produkterna (positionerna 367-372, 416-424 och 426-432).
Ja
Nej
Krav 3.5
Prov i originalförpackningar kan komma att begäras in under utvärderingsarbetet. Varje prov
ska märkas med leverantörens namn och produktens artikelnummer.
Prover ska sändas kostnadsfritt.
Ja
Nej
4.0 Underleverantörer
Krav 4.1
Eventuella underleverantörer ska uppfylla alla de krav och regler som gäller för uppdraget.
Den blivande ramavtalsleverantören ansvarar för underleverantörens arbete lika som för
eget arbete.
Om anbudsgivare kommer att anlita underleverantör för fullgörande av tjänsten ska namn
samt organisationsnummer för underleverantöre anges nedan.
Ja
Nej
2 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
5.0 Kunskap och efterlevnad av livsmedelslagstiftningen
Krav 5.1
Anbudsgivare ska vara väl insatt i de krav som finns på livsmedelshantering och följa dessa.
De krav som finns på livsmedelshantering som finns i livsmedelslagen,
livsmedelsförordningen, livsmedelsverkets föreskrifter och gemenskapsrättsliga regler om
livsmedelshantering ska efterlevas.
Ja
Nej
6.0 Kvalitetssäkring, livsmedelssäkerhet och spårbarhet
Krav 6.1
Anbudsgivaren ska ha rutiner för att säkerställa att de krav som ställs på produkterna i detta
förfrågningsunderlag kan upprätthållas under avtalsperioden.
Anbudsgivaren ska ha kontroll över produkterna i enlighet med HACCP (Hazard Analysiss
and Critical Control Point.
Anbudsgivaren ska ha rutiner för att säkerställa spårbarhet enligt förordningen 178/2002/EG.
Ja
Nej
7.0 Producentansvar för förpackningar
Krav 7.1
Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för producentansvaret för förpackningar enligt aktuell
lagstiftning.
Intyg på att anbudsgivaren, eller anbudsgivarens leverantörer i tidigare led, är ansluten till
REPA- registret eller motsvarande ska finnas. Intyg kan komma att begäras in. Om inte
någon anslutning finns och anbudsgivaren har ett eget upprättat system ska detta system
beskrivas och skickas med som bilaga till anbudet.
Ja
Nej
8.0 Miljöledning
Krav 8.1
Leverantören ska vid kontraktsstart ha ett miljöledningssystem som kan användas för att
minska miljöpåverkan från uppdraget. Systemet ska omfatta den verksamhet som utför
transporterna, inklusive underleverantörer.
Ja
Nej
3 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
9.0 Elektroniska fakturor
Krav 9.1
Nässjö kommun kommer inte att ta emot pappersfakturor och övergår till att ta emot
elektroniska fakturor.
Nässjö kommun samarbetar med företaget InExchange och kan erbjuda olika lösningar
beroende på varje leverantörs förutsättningar. Antagen leverantör ska inom tre månader från
avtalsstart kunna leverera elektroniska fakturor. Mer information finns på Nässjö kommuns
hemsida (www.nassjo.se) under fliken företagare / kommunen som kund /
leverantörsfakturor.
Ja
Nej
10.0 Kvalitetskrav för livsmedel; allmänna och specifika krav
Krav 10.1
De erbjudna produkterna ska uppfylla de kvalitets- och miljökrav som följer av vid varje tid
gällande livsmedelslagstiftning, förordningar, föreskrifter och allmänna råd avseende
livsmedel samt gemenskapsrättsliga regler om livsmedel.
De erbjudna produkterna ska dessutom uppfylla de specificerade kvalitets- och miljökraven,
rubrik Kvalitetskrav för livsmedel.
Om Nässjö kommun så begär ska anbudsgivaren kunna tillhandahålla innehållsdeklarationer
för samtliga erbjudna produkter.
Ja
Nej
Krav 10.2
Alla produkter ska ha minst 2/3 av hållbarhetstiden kvar vid tidpunkten för leverans.
Ja
Nej
Krav 10.3
Samtliga ekologiska produkter som erbjuds ska uppfylla kriterierna enligt förordning
834/2007/EG om ekologisk produktion (för växtodling) respektive förordning 1804/99
(834/2007/EG) (för animalieproduktion).
Certifikat eller motsvarande som visar att produkten är godkänd av KRAV (kontrollföreningen
för ekologisk produktion) eller av ett enligt förordningen godkänt kontrollorgan inom EG
(reglerna finns i EG-kommissionens förordning nr 331/2000), ska på begäran kunna lämnas
in till Nässjö kommun. Ekologiska produkter är markerade med grönt i Bilaga Sortimentslista.
Ja
Nej
Krav 10.4
Samtliga Fairtrade-produkter ska uppfylla kraven som baseras på principerna för rättvis
handel. Kriterierna för olika produktgrupper finns på www.fairtradecity.se
Rättvis handel bygger på principer om:
• förbättrade ekonomiska villkor
• förbättrade arbets- och levnadsvillkor
• kapacitetsuppbyggnad
• motverkande av barnarbete
• motverkande av diskriminering
4 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
• främjande av organisationsrätten
• ökad miljöhänsyn
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och
anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Fairtrade är också en av de större aktörerna inom rättvis handel-rörelsen, som verkar för ett
handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt mellan producenter, importörer,
butiker och konsumenter.
Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International, som utvecklar
kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda iutvecklingsländer. Fairtrades
verksamhet kontrolleras av FLOCert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med
ISO65-ackreditering.3
Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, så som
exempelvis kaffe, te, kakao, frukt och andra livsmedel. Dessutom Fairtrade-märkta blommor,
sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull samt FSC/Fairtrademärkt trä.
För att förtydliga vad vi menar med att Fairtradeprodukterna ska uppfylla kraven som
baseras på principerna för rättvis handel, kompletterar vi kravspecifikationen med följande
förtydligande:
- Framställningen ska ha skett i enlighet med ILO:s åtta kärnkonventioner ( ILO
=International Labour Organisation).
- Producenten ska ha garanterats ett kostnadstäckande minimipris.
- Producenten ska ha erhållit ett ekonomiskt påslag (premie) för investering i ekonomisk,
social och demokratisk utveckling.
- Producenten ska ha erhållit förfinansiering för en del av ordervärdet när producenten så har
efterfrågat.
De märkningar/certifieringar/bevis som finns ska säkerställa att nämnda kriterier är uppfyllda.
Produkterna ska vara Fairtrade-märkta, eller ska liknande bevis som visar att en produkt
lever upp till ställda krav kunna visas upp.
Fairtradeprodukter som är uppmärkta i sortimentslistan ska uppfylla kriterierna för Fairtrade.
Kriterierna för UTZ och Rainforest Alliance är inte fullt ut likvärdiga med kriterierna för
Fairtrade märkning.
Fairtradeprodukter är markerade med gult i Bilaga Sortimentlista.
Ja
Nej
11.0 Produktmärkning
Krav 11.1
Produkter oc
h emballage skall märkas enligt gällande bestämmelser för branschen.
De erbjudna produkterna skall dessutom uppfylla de specificerade kvalitetskraven som gäller
för just märkning, Rubrik – Kvalitetskrav för livsmedel, allmänna och specifika krav.
Ja
Nej
12.0 Beställningsrutiner
Krav 12.1
Beställningar görs successivt under ramavtalsperioden. Beställningar görs av beställande
enhet själv; elektroniskt eller via telefon.
Det ska vara möjligt att göra beställningar vardagar kl. 8 -16 per telefon.
5 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
Leverantören ska kostnadsfritt, om så behövs, genomföra beställningsutbildningar för
beställaren.
Utbildningen görs på plats i Nässjö. Lokal och utrustning står beställaren för.
Ja
Nej
13.0 Leveranser
Krav 13.1
Leverans ska ske enligt svensk lagstiftning och i övrigt gällande regler avseende hantering
av livsmedel.
Produkterna ska kunna levereras till angiven plats inom tre (3) arbetsdagar efter beställning,
undantaget beställningsprodukter.
Ja
Nej
14.0 Leveranssätt
Krav 14.1
Leverans av beställda varor ska ske på rullvagn, utom vid små mängder, till anvisade
avställningsplatser innanför dörr. Sker leverans på annat sätt ska leverantören eller
leverantörens underleverantör packa om varorna till rullvagn. Varorna ska packas på vagnar
på ett sådant sätt att känsliga produkter inte skadas.
Livsmedlet ska vara inneslutet i förpackning eller på annat sätt skyddas mot menlig
påverkan. Chauffören ska göra personalen uppmärksam på leveransen så att varorna direkt
blir omhändertagna. Låneemballage och lastbärare ska återtas omgående eller i samband
med nästkommande varuleverans utan särskild kostnad för beställaren. Beställaren ansvarar
ej för lastbärare som står uppställda utanför leveransstället.
Ja
Nej
15.0 Leveranskontroll
Krav 15.1
Leveranskontroll, leveransgodkännande och eventuell temperaturkontroll av produkterna
genomförs av beställaren. Leverantören ska ge beställaren skälig tid för kontroll.
Föraren som kommer med leverans skall ha en serviceinriktad inställning och uppträdande i
sina kontakter med personal i Nässjö kommun.
Ja
Nej
16.0 Transporter
Krav 16.1
Anbudsgivaren ska kunna erbjuda ett fungerande distributionsnät och logistik inom Nässjö
kommun så att leveranssäkerhet till såväl små som stora enheter garanteras. Transporter
bör samordnas där förutsättningar finns.
Anbudsgivaren ska vid kontraktsstart ha ett ledningssystem som främjar en bättre
trafiksäkerhet. Systemet ska omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive
underleverantörer, och ska minst inkludera följande delar:
· en införd policy som omfattar trafiksäkerhet
6 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
· en införd policy rörande droger, alkohol och medicin samt rutiner för att hantera alkoholdrog- och medicineringsproblematik,
· rutiner för att säkerställa att alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet för de
fordon och den trafik som utförs
· rutiner för att säkerställa att alla förare som omfattas avtalet är införstådda med vad avtalet
innebär
· rutiner för övriga faktorer för trafiksäkerhet såsom:
- användning av mobiltelefon
- arbetstider, kör- och vilotider
- användning av bilbälte
Alla fordon som körs in på skol- och förskoleområden skall vara utrustade med backsignal.
Ja
Nej
17.0 Fordonens miljöklasser
Krav 17.1
I de fall transporterna utförs av lätta lastbilar ska dessa vara maximalt 8 år ( 7 år och 365dgr)
gamla. Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden kommer att användas i
transportuppdraget ska dessa enligt
uppgift i vägtrafikregistret släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad
körning.
I de fall transporterna, som ingår i uppdraget, utförs av tunga fordon skall dessa minst
uppfylla avgaskraven enligt Euro III. Vid anskaffning av fordon som under avtalstiden
kommer att användas i transportuppdraget ska dessa fordon lägst uppfylla kraven för Euro
IV.
Ja
Nej
18.0 Kvalitetskrav för livsmedel, allmänna och specifika krav
Krav 18.1
Livsmedel och livsmedelsproduktion ska uppfylla gällande regler inom EG-förordningen. Där
det ej finns något reglerat av EG ska livsmedelsproduktionen följa den svenska
livsmedelslagstiftningen, samt därutöver särskilda föreskrifter med ändringar.
Ja
Nej
Krav 18.2
Specifika skakrav för fågel och kött:
- Djupfryst vara får ej vara omfryst
- Kött som levereras som kylvara får inte tas från tidigare djupfryst vara.
- Djuret är helt bedövat när avblodning sker.
- Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä.
- Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
- Levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella serotyper.
Dessa krav ingår även i bilaga Leverantörsförsäkran.
Ja
Nej
7 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
Krav 18.3
Specifika skakrav för fågel:
- Samtliga råa frysta kycklingprodukter ska vara styckfrysta och glaserade.
- Produkt av kycklingkött ska härstamma från djur som fötts upp på anläggning där
beläggningsgraden varit max 36 kg/ m2 ( och max 25 djur/m2).
Dessa krav ingår även i bilaga Leverantörsförsäkran.
Ja
Nej
Krav 18.4
Specifika skakrav för grisuppfödning ställs följande krav:
- Samtliga grisar, suggor och gyltor ska ha hållits lösgående. Suggans rörelsefrihet får enbart
begränsas tillfälligt om suggan uppvisar ett onormalt beteende som utgör en uppenbar
skaderisk för smågrisar eller fara för skötaren.
- Samtliga grisar ska dagligen haft tillgång till material, t.ex. strö, som ger sysselsättning.
Dessa krav ingår även i bilaga Leverantörsförsäkran.
Ja
Nej
Krav 18.5
Av märkning på produkterna ska det framgå följande.
- förekomst av sojaprotein, laktos, mjölkprotein, gluten
- förekomst av nötter, mandel, jordnötter, aprikoskärnor, sesamfrö
- förekomst av sojalecitin
Av märkning på produkterna ska det, i möjligaste mån, framgå följande.
- vikt/st
- doserings-/portions-/spädningstabell
Märkningen ska, i möjligaste mån, finnas på både inner- och ytterförpackningar.
Ja
Nej
Krav 18.6
Vid leverans av kylda och djupfrysta produkter ska kyl- och fryskedjan vara obruten.
Djupfrysta produkter får ej vara omfrysta.
Ja
Nej
Krav 18.7
Alla produkter ska vara förpackade i emballage som inte tillför produkten skadliga ämnen.
Enskild förpackning ska inte överstiga 15 kg.
Ja
Nej
19.0 Krav på produkterna i bilaga Sortimentslista
Krav 19.1
Buljonger och fonder ska vara fria från MSG.
Ja
Nej
8 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
Krav 19.2
Buljong och fonder ska vara laktos-, mjölkprotein-och glutenfria.
Ja
Nej
Krav 19.3
Chokladpulver ska ej innehålla sötningsmedel.
Ja
Nej
Krav 19.4
Vid förekomst av gluten, laktos och mjölk ska detta tydligt anges på förpackningen.
Ja
Nej
Krav 19.5
Mängden råsaft i produkten ska deklareras. I juice ska råvaruingrediensern bestå av 100 %
råsaft och i saft tillverkad av bär eller frukt ska råsaftmängden vara lägst 9 g/100 g drickfärdig
saft. Undantag apelsinsaft där råsaftmängden ska vara lägst 6 g/100 g drickfärdig saft. Saft,
juice och måltidsdryck ska ej innehålla sötningsmedel.
Ja
Nej
Krav 19.6
Råvaran till samtliga sillinläggningar ska vara skinn- och benfri.
Ja
Nej
Krav 19.7
Råvaran till salt sill för stekning ska vara skinn- och benfri.
Ja
Nej
Krav 19.8
Bärhalten ska vara lägst 35 gram per 100 gram sylt. Äppelmos ska innehålla lägst 45 gram
äpple per 100 gram mos. I marmelad ska det vara lägst 20 gram frukt per 100 gram
marmelad.
Ja
Nej
Krav 19.9
All ost ska vara tilverkad av pastöriserad mjölk.
Ja
Nej
9 (10)
BILAGA SKAKRAV
LIVSMEDEL; KOLONIALT- OCH FRYST SORTIMENT
Krav 19.10
Pastan ska efter kokning tåla att varmhållas i 2 timmar med bibehållen kvalite. Det vill säga
att den ska vara kokfast.
Ja
Nej
Krav 19.11
Samtliga fisksorter/produkter ska vara helt benfria och singelfrysta. Det ska anges om
produkten består av hel filé eller är en sammansatt/slungad produkt. När det gäller plattfisk
ska det tydligt framgå om den mörka skinnsidan är borttagen.
Ja
Nej
Krav 19.12
I produkt av kyckling/fågel/höns får tillsatt vattenhalt ej överstiga 10 % av råvaruvikten.
Ja
Nej
Krav 19.13
I köttfärsprodukter ska köttmängden vara minst 60 % i den tillagade produkten, undantag
kåldolmar och schweizare. Schnitzel ska vara tillverkad av sammansatt griskött. Samtliga
köttprodukter och färdiga hel- och halvfabrikat ska vara singelfryst/lösfryst. Djupfrysta
produkter ska vid leverans inte vara lagrade längre tid från infrysningsdagen än 3 månader
för kött av gris och organ, 5 månader för övriga köttvaror.
Köttfärsprodukter ska ej innehålla soja- och ärtprotein samt ärtfibrer.
Ja
Nej
Krav 19.14
Ärtprotein, ärtfibrer, sojaprotein ska ej ingå i produkterna. Falukorv, fläskkorv, tjock korv och
köttkorv ska innehålla minst 60 % kött och max 20 % fett.
Ja
Nej
Krav 19.15
Innerpåsar ska i möjligaste mån vara märkta med ingrediensförteckning.
Ja
Nej
Krav 19.16
Samtliga grönsaker ska vara lösfrysta.
Ja
Nej
10 (10)