Upphandling ramavtal för bemanningstjänster

Dnr: LiU‐2011‐01559 Upphandling ramavtal för bemanningstjänster Senast uppdaterad 2011‐11‐14 Fråga: Gällande prissättning så efterfrågas faktorpris på månadslön. Kan vi lämna ett pris som är faktorpris per timme i stället? Oavsett hur pris kan lämnas i anbudet, kommer antagen leverantör kunna debitera per arbetad timme? Svar: Pris ska anges som faktorpris på månadslön. Antagen leverantör kan debitera per arbetad timme. Fråga: Beträffande FFU pkt och kravet att en redogörelse som styrker att anbudsgivaren följer de regler som gäller för ”Auktorisation för bemanningsföretag” ska bifogas. Är det tillräckligt att bifoga kopia på certifikat att anbudsgivaren är auktoriserad? Svar: Ja Fråga: I punkt 3.16 Ersättare skriver ni att vid om ersättning ej tillhandahålls inom 8 timmar, en arbetsdag, utgår skadestånd per påbörjad timme med 30% av förtjänsten gällande timkostnad. Fråga; är detta verkligen en rimlig ersättningsnivå, brukar det inte ligga på cirka 10% ? Svar: Krav kvarstår. Fråga: Punkt 1.9.1 Utvärderingskriterium skriver ni att kvalitet viktas 60‐70% samt pris viktas 30‐40% och att slutlig vikt kommer att fastställas vid utvärdering. Vi önskar att ni tydligt fastställande Svar: Slutlig vikt kommer att fastställas vid utvärdering. Fråga: Vi önskar förtydligande gällande er rådande bemanningsupphandling enligt nedan. Vi är nyfikna på ert resonemang kring val upphandlingsförfarande. Ni har valt ett förenklat förfarande vilket vi tolkar som att er uppskattning av omfattning på den här affären understiger tröskelvärdet (1 919 771 SEK) under den avtalsperiod (inkl optionsår) ni annonserat. Detta trots att ni själva uppskattar omsättningen till totalt 3,2 MSEK per år i FFU. Är det korrekt uppfattat? Om inte, vad är skälet till att ni inte valt ett öppet förfarande? Svar: Det är ett förenklat förfarande avseende B‐tjänst. Dnr: LiU‐2011‐01559 Fråga: Vi önskar en precisering för de definierade skallkraven att ange i Bilaga 2, Svarsmatris för skriftliga referenser. Är yrkeskategori detsamma som personalkategori? Svar: Ja Fråga: I avsnitt 1.9.2.3 anges att anbudsgivaren skall ha utfört minst 2 uppdrag inom någon av personalkategorierna och anbudsgivaren skall även uppge minst 2 referenskunder. Är referenskund detsamma som kontaktperson? Svar: Referenskund är den organisation/företag som anbudsgivaren har haft uppdrag hos. Kontaktperson är den person på organisationen/företaget som LiU kan kontakta för verifiering. Fråga: Om vi förutsätter att vi vill lämna anbud på samtliga delområden, dvs A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1 och E2; hur många referensuppdrag förväntas sammanlagt? Svar: Två referensuppdrag. Fråga: Beträffande villkor 3.16 Ersättare: Fråga: Gäller detta villkor alla tjänstekategorier vid alla tillfällen? Svar: Krav om ersättning inom 8 timmar gäller för de yrkeskategorier som behöver omedelbar bemanning inom del/underområde A.1,A.2,E.1 och E.2, se punkt 2.2 i förfrågningsunderlaget. För övriga yrkeskategorier skall ersättning ske vid långvarig sjukdom, bristande kompetens eller felaktig utövning inom en vecka. Fråga: Vi undrar om vilka frågor som kommer att ställas till referenterna? Kommer ni att kontakta referenterna per mail eller telefon. Kan vi välja att inte ta med ex vis telefonnummer eftersom vi vet att vår kontakt sällan finns tillgänglig på det sättet? Hur lång kommer referenternas svarstid att vara om ni ex söker dem per mail? Hur många dagar får de på sig att återkoppla med svar? Svar: Referenterna kommer att kontaktas för att verifiera anbudsgivarens uppgifter gällande erfarenhet. Refererenspersonerna skall anges med namn, telefonnummer och e‐postadress. Vi önskar snabb återkoppling. Dnr: LiU‐2011‐01559 Fråga: Vi saknar en skrivning angående beloppsbegränsning på ett eventuellt skadestånd i avtalet. Punkt 3.19 i avtalet beskriver endast vad vi skall ha för försäkring inte vad vårt skadeståndsansvar begränsas till. Vi undrar därför om ett kommande avtal kan innehålla ett beloppsbegränsat ansvar? Svar: Skrivelsen i avtal kommer vara enligt punkt 3.19. Fråga: Finns det tjänstebeskrivningar att tillgå per efterfrågad yrkeskategori? Svar: Nej, tjänstebeskrivning anges vid avrop. Fråga: Det står i allmänna villkor att LiU ska godkänna underleverantör. Om vi vill använda underleverantör för någon del i upphandlingen ska u‐leverantören anges i anbudet eller sker godkännande av u‐leverantör när situationen uppstår. Svar: Godkännande av eventuell underleverantör kommer att ske när situation uppstår. Fråga: Vi vill ha en tydlig beskrivning av hur ni kommer att kalkylera ersättningar utifrån angiven faktor. Svar: Vid avrop presenteras tjänstebeskrivning, kompetenskrav och lönenivå. Angiven faktor multipliceras med angiven månadslön.