Anbudsformulär - Byggledning
Dat 2013-07-05
Kv. Banken
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Företagets namn
Ort och datum
.......................................................................
Underskrift av behörig företrädare
Organisationsnummer
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Bilaga 1, JuridiskFörsäkran
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer
på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling.
Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och samvete och bifogas anbudet. Har
anbudslämnaren underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande
innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma
att kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnume:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran
om
konkursfrihet,
konkursfrihetsbevis,
alternativt
Bolagsverkets
-
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från
näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer)
Enligt lag (2007: 1091) om offentlig upphandling, LOU, kap 10 § 1, ska en myndighet utesluta en leverantör
från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt
en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:
•
sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att
göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,
•
bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,
•
bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,
•
penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i
lagparagrafen. Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som
anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke
skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för
brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd
skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om
lägsta löner och arbetsvillkor.
Försäkran att anbudsgivaren kommer att vid inköp kontrollera att inköp finns förtecknade i
Byggvarubedömningens förteckning av miljöbedömda varor och om så ej är fallet kontrollera att de
ej återfinns i Nätverket Byggd Miljö Avvecklingslista.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
...................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Bilaga 2: Referensuppdrag för kvalificering av företaget
Objekten ska avse slutförda uppdrag och omsatt minst 100MSEK/styck.
Anbudslämnare:
Referenskund 1:
Referensperson:
Tel:
E-post:
Mobil tel:
Referensobjekt:
Beskrivning av uppdraget
(entreprenaden)
Uppdragsvolym (ca SEK):
Färdigställdes:
Typ av entreprenad:
Referenskund 2:
Referensperson:
Tel:
E-post:
Mobil tel:
Referensobjekt:
Beskrivning av uppdraget
(entreprenaden)
Uppdragsvolym (ca SEK):
Typ av entreprenad:
Färdigställdes: