SANNINGSFÖRSÄKRAN
Härmed försäkras på heder och samvete att [anbudsgivarens namn] och i företaget
verksamma personer som genom att vara delägare eller genom sin befattning i
företaget företräder detta eller som är aktuella för att utföra uppdrag för företagets
räkning:

Inte är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord eller tillsvidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud,

Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller liknande förfarande,

Har fullgjort sina åligganden avseende svenska skatter eller
socialförsäkringsavgifter

Har gällande kollektivavtal för de aktuella yrkesgruppernas avtalsområde

Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt laga kraft vunnen dom

Inte enligt en dom brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot
diskriminering.

Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Försäkran avser den senaste femårsperioden räknat från den dag då denna
försäkran avsändes, dock tidigast från det att kontraktet trädde i kraft.
________________________
Ort och datum
______________________________________
Underskrift av firmatecknare
______________________________________
Namnförtydligande
______________________________________
Befattning