Försäkran om industriell verksamhet

Försäkran om industriell verksamhet
Nedanstående försäkran skall lämnas till BestEl för att Ni som slutkund enligt nedan skall erhålla
energileveranser till reducerad energiskatt.
Firma ……………………………………………………...……………………………………………….…..
Adress ………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktperson ………………………………………………………..Telefon ………...……………………
Anläggningsadress …………………………………………………………...………………………………
Organisationsnummer ………………………………………………………………………………………..
Kundnummer (se faktura från BestEl)…………………………………….……..………………………….
SNI- kod (se Skatteverkets registerutdrag)………………………………………….……………………..
Beskriv verksamhet ……………………………………………………………...…………………………...
…………………………………………………………………………………………
Av summa kWh på ovanstående anläggning förbrukas …………… % i tillverkning/utvinning av
mineral och ………………% i verksamhet som inte berättigar skattenedsättning.
Undertecknad firmatecknare försäkrar härmed att ovanstående uppgifter är riktiga.
Undertecknad firmatecknare försäkrar härmed också att den del som anges förbrukas i
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning på sådant sätt att endast
reducerad energiskatt skall tas ut av elleverantören enligt lag om skatt på energi.
Ändring av verksamhet, medförande att skatteskyldighet för leveransen uppstår, meddelas av oss senast
15 dagar därefter, tillsammans med uppgift om mätarställning vid tidpunkten för förändringen.
Denna försäkran innebär också att elleverantören äger rätt att i efterhand debitera och av oss utfå det
belopp som skattemyndigheten senare kan komma att fastställa vid skatterevision eller motsvarande och
som skall inbetalas av leverantören såsom skatteskyldig för leveransen.
Beloppet inkluderar förutom skatten, de avgifter eller motsvarande, som är sammanhörande med skatten.
Beloppet skall vara leverantören tillhanda 30 dagar efter det skattemyndigheten fastställt beloppet.
Till denna försäkran bifogas:
 registreringsbevis från Bolagsverket (aktuellt registreringsbevis)
 registerutdrag från Skatteverket (aktuellt registerutdrag)
Hemsidor på internet där du kan inhämta ovanstående uppgifter:
 http://bolagsverket.se/be/sok/registreringsbevis.
 http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/startaregistrera/
registerutdrag.4.2132aba31199fa6713e800010366.html
Ort…………………………………………………….……………....Datum…………………………………..
Firmatecknare………………………………………….………………………………………………………..
Namnförtydligande……………………………………………………………………………………………...
Försäkran med bilagor skickas till:
BestEl
Bjärke Energi
Energigatan 3
466 31 Sollebrunn
BestEl
Vara Energi
Box 51
534 21 Vara
BestEl
Västra Orusts Energitjänst
Box 65
474 21 Ellös
Villkor för att erhålla lägre skattesats.
För att Ni ska erhålla den lägre skattesatsen för industri krävs att Ni fyller i bifogad försäkran om industriell
verksamhet. Om Er verksamhet endast delvis omfattas av tillverkningsprocessen får fördelning göras efter
skälig grund. Ni ska lämna en försäkran per anläggning/mätpunkt. Det är endast den person/det företag
som är registrerad på anläggningen/uttagspunkten som kan ansöka om skattelättnad.
Beskrivning av begreppet industriell verksamhet.
Det handlar om företag som enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2008 (SNI 2007) har en
verksamhetskod vars två första siffror ligger i intervallet mellan 05 och 33. Du hittar företagets SNI-kod på
registreringsbeviset från Skatteverket. Ett företag kan ha flera SNI-koder.
Observera att SNI-kodningen är endast vägledande för Skatteverkets bedömningar. Vissa undantag finns.
Tillämpningsområdet.
Tillämpningsområdet begränsas också genom att endast elförbrukning i tillverkningsprocessen omfattas av
den reducerade skattesatsen.
Till tillverkningsprocessen bör också räknas hjälpverksamhet såsom belysning, uppvärmning och
ventilation.
Elektrisk kraft som förbrukas i och kring byggnad som är knuten till pågående förädling (lagerutrymme för i
tillverkningsprocessen ingående varor, tillverkningshall, driftskontor och liknande) bör anses förbrukad i
tillverkningsprocessen. Även forskning och utveckling som har direkt samband med den verksamhet som
bedrivs omfattas. Grundforskning omfattas dock inte.
Elförbrukning för transport av råvaror, halvfabrikat och färdigprodukter inom arbetsstället bör betraktas som
sådan hjälpverksamhet som har samband med tillverkning. Den reducerade skattesatsen bör således
tillämpas för drift av hissar, transportband, traverser, kranar och eldrivna truckar.
Administrativ verksamhet som inte är direkt anknuten till produktion och försäljningsverksamhet hänförs inte
till tillverkningsprocessen. Till följd härav tillämpas inte den reducerade skattesatsen för exempelvis
huvudkontor, försäljningskontor eller lager för varor som är färdiga för försäljning.