Anbudssvar: Trapphus och allmänna utrymmen

Anbudsformulär
06.41 Anbudsformulär - ”Städentreprenad 2012”
Lämnade anbud skall följa denna struktur med dess givna rubriker. Det är anbudsgivaren ansvar (och
intresse) att tydligt skriva och ange var efterfrågad information finns i anbudet.
Ändring eller tillägg av text får endast ske i rutor som är avsedda för svar samt genom hänvisning till
bilagor.
Härmed lämnar vi anbud avseende rubricerad upphandling i enlighet med förfrågningsunderlag och
daterat 2011-10-31 och nedanstående förutsättningar.
Företag
Kontaktperson
Adress
Postadress
Organisationsnummer
Telefon
Fax
E-postadress
Vi bekräftar att vi uppfyller samtliga skallkrav enligt förfrågningsunderlaget.
Datum
Underskrift
(Behörig företrädare för
firman)
Namnförtydligande
2011-10-31
1 (6)
Anbudsformulär
1.
UTESLUTNINGSFASEN
1.b Juridisk Försäkran
Denna försäkran innebär att anbudssökande försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling.
Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudssökande
underleverantörer ska anbudssökande ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att
anbudssökande styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att
kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudssökande som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från näringsförbud
För samtliga anbudssökande
(Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer)
Enligt lag (2007: 1091) om offentlig upphandling, LOU, kap 10 § 1, ska en myndighet utesluta en leverantör från
att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en
lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudssökande.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudssökande/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudssökande ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd
enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudssökande har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om lägsta
löner och arbetsvillkor.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
......................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
2011-10-31
2 (6)
Anbudsformulär
2. KVALIFICERINGSFASEN (UF3.511)
2.1 Registreringsbevis från bolagsverket
Bilaga:
2.2 Kreditbedömning
Kommentar vid lägre klassning än UC riskklass 3.
2.3 Personalkostnadens andel av omsättningen
Redovisning
Personalkostnad
Omsättning
Personalkostnad i % procent av
omsättningen
%
Källa;
(ange årsredovisning eller
motsvarande)
2.4 Krav på resursbas
Redovisning
Årsomsättning
Källa;
(ange årsredovisning eller
motsvarande)
2.5 Metod för miljö- och kvalitetssäkring
Redovisning
Miljö
Bilaga
Kvalitet
2011-10-31
3 (6)
Anbudsformulär
2.6 Leverantörens yrkeskunnande
Referensuppdrag 1:
Kund
Kontaktperson
Telefon
E-post
Beskrivning av uppdrag
Uppdragsgivare
(offentlig/privat)
Entreprenadens värde
(KSEK/år inkl moms)
Städyta (kvm)
Entreprenadens tidslängd
Referensuppdrag 2
Kund
Kontaktperson
Telefon
E-post
Beskrivning av uppdrag
Uppdragsgivare
(offentlig/privat)
Entreprenadens värde
(KSEK/år inkl moms)
Städyta (kvm)
Entreprenadens tidslängd
2.7 Intyg från Visning
Intyg från visning av resp område.
Bilaga:
2011-10-31
4 (6)
Anbudsformulär
3. UTVÄRDERINGSFASEN
1. Anbudspris
Anbudspris lämnat enligt bilaga 06.42 Prisbilaga Anbud.
2. Kvalitetshöjande faktorer
2.1 Objektsbunden organisationsplan
Redovisning
Text alt. hänvisning till bilaga
Planering:
Uppstartsplan inkl uppstartsorganisation med
resurser och kompetens, planering av
återkommande tjänster samt rutin för
avslutande av uppdrag.
Organisation och bemanning av uppdraget:
Antalet städare, städtid och
arbets-/gruppledarresurs angivet för resp område.
2.2 Objektsbunden kvalitetsplan
Redovisning
Text alt. hänvisning till bilaga
Teknik
Logistik; redovisning av rutin för säkerställande
att respektive område tillförs
tillräcklig mängd av moppar, annan
städutrustning och maskiner.
Det ska tydligt framgå val av mopp- och städsystem samt vilka och eventuella städmaskiner
som kommer att användas för området.
Kvalitetssäkring
Egenkontroll och riskanalys:
- E:s egenkontroll för uppdraget som skall
säkerställa att E uppfyller ställda krav.
-
Kortfattad riskanalys där E anger vilka
de kritiska faktorerna är med uppdraget
där det skall framgå vilka förebyggande
åtgärder som krävs för att uppdraget
skall lyckas.
Kvalitetssäkring av personal –
Kompetenssäkring:
Rutin för hur kompetenskrav uppfylls
under avtalstiden gällande, krav på
svenskspråkighet samt övriga
kompetenskrav och vilka åtgärder E
vidtar då kompetenskrav ej uppfylls
(enligt SF3.3).
Förebyggande Hälso- och
friskvårdsinsatser och andra
motivationsinsatser som personalen
erbjuds.
2011-10-31
5 (6)
Anbudsformulär
Förteckning över anbudets bilagor:
Bilaga
Omfattning
2011-10-31
6 (6)