Anbudsformulär - Mercell tender offer

1 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
6.21
ANBUDSFORMULÄR 1
Ramavtal
Anbud avser Ventilationsarbeten
1. Vi erbjuder oss att utföra arbeten enligt anbudsförfrågan och
tillhörande handlingar till en kostnad av:
Fiktivt värde överfört från anbudsformulär 2:
Företagets namn
Ort och datum
......................................................................
Underskrift av behörig företrädare
Organisationsnummer
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Anbudsgivarens signatur……
2 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
2. Ombud mm
Vårt ombud under anbudstiden:
Vårt ombud under avtalstiden:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Vår handläggare/kontaktperson under
avtalstiden:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Kvalitetsansvarig under avtalstiden:
Miljöansvarig under avtalstiden:
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Anbudsgivarens signatur……
3 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
3. Kvalificering- Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar, eller för utomnordiskt företag från likvärdiga
utfärdare i det egna landet, ska bifogas anbudet.
För detaljer se AFB.51 i Administrativa föreskrifter.
Checklista
Juridisk försäkran undertecknad av behörig företrädare.
(se Anbudsformulär bilaga 1). Ska bifogas anbudet.
Referensuppdrag för kvalificering av företaget
(se Administrativa föreskrifter, AFB.51, samt anbudsformulär bilaga 2). Ska
bifogas anbudet.
Arvoden
(se anbudsformulär)
Ska anges i anbudet.
Intygan om uppfyllande
(se anbudsformulär)
Ska bifogas anbudet.
Ombud m.m.
(se anbudsformulär)
Ska anges i anbudet.
Anbudsgivarens signatur……
4 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
4. Intygande om uppfyllelse
Denna bilaga, som skall bifogas anbudet underskriven, innebär att anbudsgivaren
försäkrar att nedanstående punkter är uppfyllda. Bevis på uppfyllelse uppvisas på
anmodan inför eventuell kontraktsskrivning. Dessa bevis skall kunna uppvisas inom 5
arbetsdagar efter besked från Beställaren. För detaljer i efterfrågat se Administrativa
föreskrifter.
Checklista
SKVs blankett 4820 från Skatteverket
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.1).
Upphandlande myndighet kommer själv att kontrollera att dessa krav uppfylls.
Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 1 år.
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.3).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Upphandlande myndighet kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls
via Businesscheck
Krav på omsättning
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.4.1).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Upphandlande myndighet kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls via Businesscheck
Kreditbedömning
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.4.2).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Upphandlande myndighet kommer själv att kontrollera att detta krav uppfylls via Businesscheck
Metod för miljö- och kvalitetssäkring
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.5.1).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Personal- och kompetenskrav
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 punkt 5.1.5.2).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
CV/Meritförteckning uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Miljöbilar i uppdraget (se AFC/D.2 Utförande/Transporter)
Anbudsgivaren intygar att miljöbilar kommer att användas i uppdraget senast ett år efter
kontraktskrivning. Se även AFD.51
Vite
Bevis på ansvarsförsäkring eller förnyelsebevis
(se Administrativa föreskrifter AFD.54).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
................................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
………………………………………………………
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Anbudsgivarens signatur……
5 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
Bilaga 1 Juridisk Försäkran
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet
ställer på anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar. Underskrift ska ske av behörig företrädare på
heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer ska anbudslämnaren
ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens
förpliktelse och intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma
att kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från
näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer)
AB Familjebostäder utesluter leverantörer från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom
om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för
brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd
skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om
lägsta löner och arbetsvillkor.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
.............................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Anbudsgivarens signatur……
6 (6)
Ramavtal dat. 2013-07-01
Bilaga 2. Referensuppdrag för anbudsgivarens yrkeskunnande
Anbudsgivare skall förteckna och till anbudet bifoga två referensuppdrag enl AFB.51
Anbudsgivare
Referensuppdrag 1:
Referensföretag
Ombud
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget (ungefärlig
uppdragsvolym i SEK),
tidpunkt när det slutfördes
(om uppdraget är pågående
anges när det påbörjades),
offentlig eller privat kund
och ort
Namn på och beskrivning
av uppdraget
År-månad-dag när uppdraget påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget slutfördes:
Telefonnummer och e-post
till ombud
Referensuppdrag 2:
Referensföretag
Ombud
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget (ungefärlig
uppdragsvolym i SEK),
tidpunkt när det slutfördes
(om uppdraget är pågående
anges när det påbörjades),
offentlig eller privat kund
och ort
Namn på och beskrivning
av uppdraget
År-månad-dag när uppdraget påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget slutfördes:
Telefonnummer och e-post
till ombud
Anbudsgivarens signatur……