Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv

advertisement
Sociala hänsyn enligt EU:s
nya upphandlingsdirektiv
Sjuhärads samordningsförbund
2014-04-29
Mathias Sylwan
Sociala hänsyn… (forts.)
Regeringen:
”Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att
miljöhänsyn vägs in i all offentlig upphandling…”
Sociala hänsyn… (forts.)
”…En upphandlande enhet måste noga ange vilka omständigheter
den avser att beakta i de fall den väljer att anta det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet. Genom hänvisningen till det
’ekonomiskt’ mest fördelaktiga anbudet uppkommer ett behov av
att enheten gör klart för sig redan från början hur olika
omständigheter som servicegrad etc. kan värderas i ekonomiska
termer. Särskilt vad gäller miljöpåverkan kan en sådan
värdering bli svår.”
(Prop. 1992/93:88, s. 52)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Generellt innebär upphandlingsdirektiven att två villkor ställs
upp för de kriterier som tillämpas för att fastställa vilket anbud
som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. För det första gäller
förbudet mot diskriminering och för det andra skall de kriterier
som tillämpas innebära en ekonomisk fördel för den
upphandlande myndigheten.”
(Kommissionen tolkningsmeddelande om möjligheterna att ta
miljöhänsyn i offentlig upphandling)
Sociala hänsyn… (forts.)
EG-domstolen:
!  C-513/99 Concordia
- Samtliga tilldelningskriterier måste inte vara ”av rent
ekonomisk art”.
● C-448/01 EVN Wienstrom
- Det är tillåtet att kräva en viss produktionsmetod även
om det inte ger några synbara effekter på slutprodukten.
Sociala hänsyn… (forts.)
EG-domstolen:
31/87 Beentjes och C-225/98 Nord-Pas-de-Calais
Tillåtet att kräva att leverantören skall anlita långtidsarbetslösa i entreprenadupphandling.
Sociala hänsyn… (forts.)
EU-domstolen
Dom i mål C-368/10 (kommissionen mot Nederländerna).
Tillåtet att efterfråga varor som uppfyller kriterierna för
ekologisk märkning och kriterierna för rättvis handel.
Sociala hänsyn… (forts.)
6 kap. 13 § LOU:
”En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala,
miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall
fullgöras. Dessa villkor skall anges i annonsen om
upphandling eller i förfrågningsunderlaget.”
Sociala hänsyn… (forts.)
LOU 1 kap. 9 a §:
”Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och
sociala hänsyn vid offentlig upphandling om
upphandlingens art motiverar detta.”
Sociala hänsyn… (forts.)
“The purpose of this Guide is (a) to raise contracting
authorities’ awareness of the potential benefits of SRPP
[Social Responsible Public Procurement] and (b) to explain
in a practical way the opportunities offered by the existing
EU legal framework for public authorities to take into
account social considerations in their public procurement,
thus paying attention not only to price but also to the best
value for money.”
(Kommissionen, Buying social, 2010)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Offentlig upphandling ges en framträdande roll i
Europa 2020-strategin, som framgår av kommissionens
meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020:
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla
(nedan kallad Europa 2020-strategin för smart och
hållbar tillväxt för alla), som ett av de marknadsbaserade
instrument som ska användas för att uppnå smart och
hållbar tillväxt för alla, samtidigt som den säkerställer att
offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt…”
Sociala hänsyn… (forts.)
… De upphandlingsregler som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/18/EG bör därför ses över och moderniseras, i
syfte att använda offentliga medel effektivare, i synnerhet genom att
underlätta små och medelstora företags deltagande i offentlig
upphandling, och se till att upphandlande myndigheter kan utnyttja
offentliga upphandlingar på ett bättre sätt till stöd för
gemensamma samhällsmål.”
(Beaktandesats 2, Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15
januari om förslaget om Europaparlamentets och rådet direktiv om
offentlig upphandling)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Enligt artikel 11 i EUF-fördraget ska miljöskyddskrav integreras i
utformningen och genomförandet av unionens politik och
verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling. I
detta direktiv klargörs hur de upphandlande myndigheterna kan
bidra till att skydda miljön och främja en hållbar
utveckling, samtidigt som de sörjer för bästa fåhållandet mellan
kvalitet och pris i sina kontrakt.”
(Beaktandesats 91)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Det är ytterst viktigt att fullt ut utnyttja de möjligheter
som offentlig upphandling ger att uppnå målen i Europa
2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla…”
(Beaktandesats 95)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt
iakttar tillämpliga miljö- social- och arbetsrättsliga skyldigheter
som fastställs i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i
internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser
som anges i bilaga X.”
(Artikel 18.2)
Sociala hänsyn… (forts.)
” Medlemsstaterna får reservera deltagandet i offentliga
upphandlingsförfaranden för skyddade verkstäder och
ekonomiska aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig
integration av personer med funktionsnedsättning eller
missgynnade personer, eller föreskriva att kontrakten ska
fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning,
förutsatt att minst 30 % av arbetstagarna i sådana verkstäder,
ekonomiska aktörer eller program är personer med
funktionsnedsättning eller missgynnade arbetstagare.”
(Artikel 20.1)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Om de upphandlande myndigheterna har för avsikt att köpa
byggentreprenader, varor eller tjänster med särskilda
miljömässiga eller sociala egenskaper eller andra kännetecknande
egenskaper, får de i de tekniska specifikationerna,
tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet
kräva ett särskilt märke som bevismedel för att
byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna motsvarar de
egenskaper som krävs…”
(Artikel 43, ”Märken”)
Sociala hänsyn… (forts.)
Den upphandlande myndigheten ska ”basera tilldelningen
av offentliga kontrakt på det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet.”
(Artikel 67.1)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet… ska fastställas på
grundval av priset eller kostnaden genom en analys av
kostnadseffektivitet, exempelvis en analys av livscykelkostnader i enlighet med artikel 68, och får innefatta det bästa
förhållandet mellan pris och kvalitet, vilket ska bedömas på
grundval av kriterier såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter och/
eller sociala aspekter, som är kopplade till föremålet för det
offentliga kontraktet i fråga…”
(Artikel 67.2)
Sociala hänsyn… (forts.)
”Avdelning III
Särskilda upphandlingssystem
Kapitel I
Sociala tjänster och andra särskilda tjänster”
Sociala hänsyn… (forts.)
”Artikel 77
Reserverade kontrakt för vissa tjänster”
Sociala hänsyn… (forts.)
Socialt villkor för att skapa sysselsättning:
” Leverantören är skyldig att anställa minst X personer som före
anställningen är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingens
definition. Anställningen ska vara på heltid och pågå under hela
den tid som uppdraget pågår.”
Download