Sjuhäradsmodellen – Vad får man göra som offentlig aktör?

Sjuhäradsmodellen – Vad får man göra som offentlig aktör?
den 26 januari 2015
12. Vad får man göra som
offentlig aktör?
Upphandling enligt LOU
Upphandling med sociala hänsyn handlar om att kommuner och landsting styr
pengar med sociala kriterier. Till exempel kan man ställa krav på att det ska anställas
långtidsarbetslösa, stödja social integration och sociala företag.
Sociala kriterier har länge varit tillåtet i upphandling och sedan 2010 finns en
skarpare skrivning i Lagen om offentlig upphandling, LOU. "Upphandlande
myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig
upphandling om upphandlingens art motiverar detta"(LOU 207:1092).
Vad kan det handla om för krav?

Krav på att leverantören ska ta emot lärlingar

Krav på arbetsträningsplatser och visstidsanställningar

Antidiskrimineringsvillkor

Tillgänglighetskrav

Hållbarhetskriterier
Exempel från upphandling i Bergsjön, Göteborg: ”Minst 70 % av företagets anställda
ska vid ingången anställning ha varit beroende av försörjningsstöd eller
arbetsmarkandsstöd”.
Direktupphandling
Max 28 % av tröskelvärdet. Det innebär en direktupphandlingsgräns på 505 800 kr (1
juli 2014)
1
Sjuhäradsmodellen – Vad får man göra som offentlig aktör?
den 26 januari 2015
Enl. art 87 i Romfördraget är det förbjudet för alla offentliga myndigheter att stödja
enskilda företag. Dock undantag:

Stöd till utbildning av de anställda

Åtgärder för sysselsättning

Stöd av mindre betydelse (max 200 000 euro under 3 år)
Mer om upphandling
http://www.sofisam.se/?get=content&action=view&id=127-68
Upphandling – LOU
Många gånger upplevs Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ett hinder för att
nyttja sociala företags tjänster. Ibland beror det på okunskap, då man inte ser att
lagen också ger möjligheter att använda sig av sociala företags varor och tjänster.
Det är viktigt att upphandlande myndigheter och sociala företag har tillräckliga
kunskaper om varandras förutsättningar. Upphandlande enhet måste exempelvis
anstränga sig att göra lättfattliga upphandlingsunderlag och att avgränsa en
upphandling inom rimliga volymer som kan passa ett mindre socialt
företag. Samtidigt måste de sociala företagen lära sig formkraven bakom en
upphandling så att man kan beskriva sin verksamhet på ett tydligt och rättvisande
sätt och därigenom få en chans i en konkurrenssituation. Med fördel kan sociala
företag gå ihop både om kompetens att skriva anbud och att medverka i anbud
tillsammans för att få större slagkraft.
Policy när det gäller upphandlande enhet
Upphandling ska inte bara ske enligt lag. Den upphandlande enheten ska också ge
handläggare och upphandlare riktlinjer om t ex miljömässiga, etiska och sociala
hänsyn inom de ramar som LOU tillåter. Det finns många områden där sociala
företag kan leverera bra varor och tjänster.
Därför är det viktigt att upphandlande myndighet tar policybeslut inom vilka
områden man uppmuntrar upphandling med sociala kriterier, exempelvis
vaktmästeri, transporter, markvård eller fastighetsservice.
2
Sjuhäradsmodellen – Vad får man göra som offentlig aktör?
den 26 januari 2015
Sociala hänsyn/sociala kriterier
I LOU (6 kap 13 §) står det: "En upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala,
miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor skall
anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget." Det betyder att
man kan i ett anbud kan ställa krav om till exempel:

att anbudsgivaren vid utförandet anställer arbetslösa, särskilt
långtidsarbetslösa, eller anordnar utbildning för arbetslösa.

att anbudsgivaren vid utförandet gör något för att främja jämställdhet eller
mångfald i fråga om ras eller etniskt ursprung

att anbudsgivaren prioriterar brukarmedverkan och därför gärna ser sociala
företag som utförare - samarbetet mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen i RESA-projektet är ett exempel på detta.
Direktupphandling
Med direktupphandling menas att avtal kan slutas med en leverantör utan
upphandling. Det kan enligt Konkurrensverket användas om "kontraktets värde är
lågt eller om det finns synnerliga skäl (15 kap. 3§ LOU). Den upphandlande
myndigheten ska vid behov besluta om riktlinjer för användning av sådant förfarande.
Riktlinjerna kan till exempel innehålla vald gräns för lågt värde." Synnerliga skäl kan
vara att det inte finns någon konkurrenssituation inom just det område som ska
upphandlas, varför det inte är meningsfullt att använda sig av upphandling.
3