4 kap. Upphandlingsförfaranden

advertisement
Offentlig upphandling
-En god affär för vårt företag?
Pär Gunnarsson
Upphandlingsstrateg
”Falköpings kommun?”
• Geografiskt område
• Medlemmar – nästan 32 000 kommuninvånare
• Organisation – ca 2 600 årsarbeten
• Budget: i runda tal 1 800 000 000 kr: 1,8 miljarder!
• Varav bortåt åttahundra miljoner avser kostnader för varor
och tjänster, investeringar, underhåll, drift
• En stor del av detta ska upphandlas: köpas på en fri marknad
och utifrån affärsmässiga principer
• Dock med beaktande av kommunalpolitiskt antagna
policydokument, tex avseende miljökrav
Kommunens inköp 2013, exempel:
(listan är långtifrån fullständig!)
Livsmedel
Skolskjuts
Elkraft (exkl. nät)
Asfaltarbeten
Läroböcker
Drivmedel
Sjukvårdsartiklar
Hotell, resor (ej bilresor)
Kontorsmtrl
24 miljoner kr
15,5 miljoner kr
16 miljoner kr
9 miljoner kr
3,9 miljoner kr
4,5 miljoner kr
3,9 miljoner kr
1,1 miljoner kr
1,1 miljoner kr
Lagen om offentlig upphandling, LOU
•
•
Procedurregler; de handlingsregler Falköpings kommun har att förhålla sig
till vid de flesta typerna av anskaffning av varor och tjänster
Syftar ytterst till att förverkliga idéerna om den fria rörligheten ; är i grunden
marknadsaktörernas regler! Dock ska även EU:s miljöprogram, sociala
stadga etc. få genomslag!
•
Bygger på ett antal principer: den äldsta och tyngsta är förbudet mot
diskriminering pga nationalitet
•
Att som upphandlande myndighet särbehandla lokala leverantörer rimmar
varken med lagens principer eller detaljer…
•
…och dessutom är upphandlarens främsta uppdrag att göra så ekonomiskt
fördelaktiga affärer som möjligt!
Upphandling- några varianter
• Kontrakt
• Ramavtal
• Direktupphandling – utan annonsering
Beloppsgränser
Från 2014-01-01
• Gäller upphandlande myndighets inköp under ett kalenderår
• Över tröskelvärdet, ca 1,806 miljoner kr varor, tjänster,
ca 45 500 000 sek byggentreprenader, öppen upphandling – EU-regler
• Under tröskelvärdet, förenklad upphandling – renodlat svenska regler
• Under 271 000, direktupphandling (höjning till ca 508 000 att vänta)
Lokala leverantörer?
• Låter det kört? Tja, vi har ramavtal med en lång rad lokala
företag…som har upphandlats enligt konstens alla regler
• Både stora – som Kinnarps….
• Och små – som snöröjaren i Valtorp!
Intresserad av avtal med Falköpings
kommun?
• Notera vår hemsida – där annonserar vi!
• Tänk på att vid upphandlingar är det upphandlande myndighet
som sätter ramarna! Det vi efterfrågar måste därför du besvara
på rätt sätt!
• Ersättning för anbudsräkning utgår inte – men annars är det en
tävling utan deltagaravgift!
På gång under 2014, exempel
• Byggentreprenader
• Livsmedelsupphandling
• Betongprodukter
Tankar om framtiden
•
Sannolikt högre gränser för direktupphandling i framtiden – i
ett första steg 508 000 kr? Ger oss större utrymme att handla
lokalt!
•
Ökade möjlighet för lokala leverantörer att få avtal?
Absolut, förutsatt att ni klarar att tillgodose våra behov!
Download