anbudsformulär

advertisement
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
1 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
ANBUDSFORMULÄR
Anbud avser: Ramavtal Glasarbeten
1.a
ANBUDSPRIS
Vi erbjuder oss att utföra arbeten efter avrop i enlighet med förfrågningsunderlag
daterat 2013-11-10 samt där tillhörande handlingar till följande kostnader:
Jämförelsesumma överfört från ”Anbudsformulär Pris”
SEK
I timkostnader och á-priser ingår kostnader enligt AB04/ABT 06 kap 6 § 9 mom. 2, 4, 6, 7 och 8
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
1.b
PROCENTSATSER
vid ändrings- och tilläggsarbeten (AB 04/ABT 06 kap 6 § 9)
Punkt 1 Material och varor
%
Punkt 5 Underentreprenader
%
Ort och datum
Företagets namn
Organisationsnummer
......................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Med ovanstående underskrift vidimeras lämnade priser
intyg och att ställda skallkrav uppfylls.
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
2 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
2. Företagets (anbudsgivarens) kontaktuppgifter:
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Postadress:
Postnummer:
Postort:
Telefonnummer, växel:
E-postadress:
Kontaktperson under anbudstiden
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Ombud under avtalstiden
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Kontaktperson/handläggare under avtalstiden
Namn:
Telefonnummer:
E-postadress:
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
3 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
3. Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar, eller för utomnordiskt företag från likvärdiga utfärdare i det egna
landet, ska bifogas anbudet vid risk att anbudet annars förkastas.
För detaljer i efterfrågat se Administrativa föreskrifter.
Checklista
Juridisk försäkran undertecknad av behörig företrädare.
(se Anbudsformulär bilaga 1). Ska bifogas anbudet.
Referensuppdrag för kvalificering av företaget
(se Administrativa föreskrifter, AFB.52 pkt. e samt anbudsformulär bilaga 2).
Ska bifogas anbudet.
Arvoden
(se Anbudsformulär och Anbudsformulär - Pris)
Ska anges och bifogas anbudet.
Intygan om uppfyllande
(se anbudsformulär)
Ska bifogas anbudet.
Ombud m.m.
(se anbudsformulär)
Ska anges i anbudet.
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
4 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
4. Intygande om uppfyllelse
Denna bilaga, som skall bifogas anbudet underskriven, innebär att anbudsgivaren försäkrar att
nedanstående punkter är uppfyllda. Bevis på uppfyllelse uppvisas på anmodan inför eventuell
kontraktsskrivning. Dessa bevis skall kunna uppvisas inom 5 arbetsdagar efter besked från
Beställaren. För detaljer i efterfrågat se Administrativa föreskrifter.
Checklista
Krav på omsättning
(se Administrativa föreskrifter AFB.52 punkt a).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Beställaren kommer själv kontrollera detta.
Kreditbedömning
(se Administrativa föreskrifter AFB.52 punkt b).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Beställaren kommer själv kontrollera detta.
Metod för miljö- och kvalitetssäkring
(se Administrativa föreskrifter AFB.52 punkt c).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Tekniskförmåga och kapacitet - Auktoriserad
(se Administrativa föreskrifter AFB.52 punkt d)
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Tekniskförmåga och kapacitet - Jour
(se Administrativa föreskrifter AFB.52 punkt d)
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Bevis på ansvarsförsäkring eller förnyelsebevis
(se Administrativa föreskrifter AFD.54).
Bevis på uppfyllnad behöver ej bifogas anbudet.
Bevis på uppfyllnad uppvisas på anmodan inför eventuell kontraktsskrivning.
Miljökrav på fordon och maskiner
(se Administrativa föreskrifter AFD.2)
Förvaltarens Miljöpolicy
Anbudsgivaren har tagit del av och kommer i tillämpliga delar följa dessa
Ovanstående försäkras på heder och samvete
................................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
………………………………………………………
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
5 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
Bilaga 1 Juridisk Försäkran
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar. Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och
samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma
krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av
ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att
kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantörer)
Fastighets AB Förvaltaren utesluter leverantörer från att delta i upphandlingen, om myndigheten får kännedom
om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd
enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om lägsta
löner och arbetsvillkor.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
..............................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
6 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
Bilaga 2
Referensuppdrag för kvalificering av företaget AFB.52 pkt. e
Anbudslämnare:
Referensföretag 1:
Ska vara beställaren (om anbudsgivare utfört uppdrag år beställaren)
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes
Beskrivning av
entreprenaden
Kontaktperson på företaget
Telefonnummer/e-post
Frivillig kommentar
År-månad-dag när uppdraget påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget slutfördes:
Dokument:
Sidnr:
Anbudsformulär
7 (7)
Upprättad av:
M Heikkilä
Upphandling av:
Datum:
Ramavtal Glasarbeten
2013-11-10
Reviderad:
Bilaga 2
Referensuppdrag för kvalificering av företaget AFB.52 pkt. e
Anbudslämnare:
Referensföretag 2:
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes
Beskrivning av
entreprenaden
Kontaktperson på företaget
Telefonnummer/e-post
Frivillig kommentar
År-månad-dag när uppdraget påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget slutfördes:
Download