1 (6)
Ramavtal Målning
6.31
ANBUDSFORMULÄR 1
Rangordning
Ramavtal med avtalstid 1 år
med möjlighet till förlängning om två år med ett år i taget (1+1)
Anbud avser Målning
Anbudsgivare (namn):
1. Vi erbjuder oss att utföra arbeten enligt anbudsförfrågan och tillhörande
handlingar till en kostnad av:
Fiktivt värde överfört från anbudsformulär 2:
Företagets namn
Ort och datum
................................................................................
Underskrift av behörig företrädare
Organisationsnummer
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Anbudsgivarens signatur……
2 (6)
Ramavtal Målning
2. Sekretess och ombud
Vi önskar sekretessbelägga följande
uppgifter i vårt anbud:
Vårt ombud under anbudstiden:
Vårt ombud under avtalstiden:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Vår handläggare/kontaktperson under
avtalstiden:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Kvalitetsansvarig under avtalstiden:
Miljöansvarig under avtalstiden:
E-post adress dit tilldelningsbeslut skickas:
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Mobiltelefon:
E-post:
Anbudsgivarens signatur……
3 (6)
Ramavtal Målning
3. Kvalificering - Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar, eller för utomnordiskt företag från likvärdiga utfärdare i det
egna landet, kontrolleras för kvalificering.
För detaljer i efterfrågat se AFB.51 i Administrativa föreskrifter.
Observera att samtliga i förfrågningsunderlaget efterfrågade bevis ska bifogas anbudet
vid risk att anbudet annars förkastas.
Checklista
Lagenliga krav och kontroll av lämplighet
Juridisk försäkran undertecknad av behörig företrädare.
(Anbudsformulär 1, bilaga 1).
Ska bifogas anbudet.
Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 1 år.
(se Administrativa föreskrifter AFB.51).
Bevis ska bifogas anbudet.
Kreditbedömning
(se Administrativa föreskrifter AFB.51).
Bevis ska bifogas anbudet.
Teknisk kapacitet, kvalitet m.m.
Referensuppdrag för kvalificering av företaget
(se Administrativa föreskrifter AFB.51 samt anbudsformulär 1, bilaga 2)
Ska bifogas anbudet.
Metod för miljösäkring
(se Administrativa föreskrifter AFB.51).
Intygas genom inlämnande av anbud.
Metod för kvalitetssäkring
(se Administrativa föreskrifter AFB.51).
Intygas genom inlämnande av anbud.
Personal- och kompetenskrav
(se Administrativa föreskrifter AFB.51).
Intygas genom inlämnande av anbud.
Priser, ombud
Arvoden
(se Anbudsformulär 1, punkt 1 samt Anbudsformulär 2).
Ska bifogas anbudet.
Ombud m.m.
(se Anbudsformulär 1, punkt 2).
Ska bifogas anbudet.
Övrigt
Krav på ansvarsförsäkring och förnyelsebevis
(se Administrativa föreskrifter AFC/AFD.54).
Anbudsgivarens signatur……
4 (6)
Ramavtal Målning
Bilaga 1 Juridisk Försäkran – AFB 51.2
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som
upphandlande enhet ställer på anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar som
regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Underskrift ska ske av behörig
företrädare på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren
underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett
undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och
intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande
enhet kan komma att kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från
näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer)
Enligt lag (2007: 1091) om offentlig upphandling, LOU, kap 10 § 1, ska en myndighet utesluta en
leverantör från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören
enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för
brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd
skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om
lägsta löner och arbetsvillkor.
Försäkran att anbudsgivaren kommer att vid inköp kontrollera att inköp finns förtecknade i
Byggvarubedömningens förteckning av miljöbedömda varor och om så ej är fallet kontrollera att
de ej återfinns i Nätverket Byggd Miljö Avvecklingslista.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
..................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare enl AFB.31
Anbudsgivarens signatur……
5 (6)
Ramavtal Målning
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Bilaga 2 Referensuppdrag för kvalificering av företaget
Anbudsgivare skall förteckna och till anbudet bifoga två referensuppdrag.
Egenreferenser kan på beställarens egen inrådan nyttjas och ersätter då referensuppdrag
2. Referensuppdragen skall vara genomförda alternativt pågående under den senaste 3årsperioden räknat från anbudstidens utgång. Samtliga referensuppdrag skall avse
målningsarbeten med kvarvarande hyresgäster inom byggnaden. Referensuppdragen
skall avse bostadslägenheter och/eller lokaler inom skola/vård/omsorg.
Referensuppdrag 1:
Anbudsgivare
Referensföretag
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget (ungefärlig
uppdragsvolym i SEK),
tidpunkt när det
slutfördes (om uppdraget
är pågående anges när det
påbörjades), offentlig
eller privat kund och ort
Namn på och beskrivning
av uppdraget
År-månad-dag när uppdraget
påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget
slutfördes:
Telefonnummer/e-post till
uppdragsbeställare
Anbudsgivarens signatur……
6 (6)
Ramavtal Målning
Referensuppdrag 2:
Anbudsgivare
Referensföretag
Adress
Beskrivning av värde på
uppdraget (ungefärlig
uppdragsvolym i SEK),
tidpunkt när det
slutfördes (om uppdraget
är pågående anges när det
påbörjades), offentlig
eller privat kund och ort
Namn på och beskrivning
av uppdraget
År-månad-dag när uppdraget
påbörjades:
År-månad-dag när uppdraget
slutfördes:
Telefonnummer/e-post till
uppdragsbeställare
Anbudsgivarens signatur……