FORMULÄR TILL ANBUD (TE)
FORTIFIKATIONSVERKET
Sid 1 (3)
ANBUD Dnr 2090/2014
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Projektnummer:
12053826
Projektets benämning:
Utbyte fjv ledningar mellan K0163.030 och K0163.99-102
Företagets namn:
Organisationsnummer:
Adress:
Postadress:
Företagets e-postadress (om sådan
finns):
Förfrågningar beträffande anbudet
besvaras av kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Entreprenörens ombud:
Telefon:
PG alternativ BG nummer
E-postadress för tilldelningsbeslut
Undertecknad erbjuder sig härmed att för Fortifikationsverkets räkning och i full
överensstämmelse med översänt och i Administrativa föreskrifter under AFB.22
angivet förfrågningsunderlag och av Fortifikationsverket under anbudstiden översända
skrivelser daterade.
och
som totalentreprenör utföra rubricerat arbete
för ett fast pris utan indexreglering av:
Anbudssumma
Kr (text)
Kr (tal)
FORMULÄR TILL ANBUD (TE)
Sid 2 (3)
Priser enligt AFB.53
Ersättning för tidarbete, inkl resor och traktamente, arbetsledning, alla omkostnader,
maskiner, avgifter och arvode i fast prisläge utan indexreglering utgår med:
Summan ska vara ett totalpris per kategori enligt timantal och mängder enligt AFB.53.
1. Bygg
Kr
2. Målning
Kr
3. Rör
Kr
4. El, tele
Kr
5. Entreprenadmaskiner,
lastbil
6. Entreprenadmaskiner,
grävmaskin
7. Entreprenadmaskiner,
hjullastare
8. Totalsumma Á- prislista
med reglerbara mängder
Kr
Kr
Kr
Kr
Referensuppgifter enligt AFB.52. Prövning av anbudsgivares lämplighet (kvalificering
av företaget)
Om uppdrag tidigare har utförts åt beställaren (Fortifikationsverket), skall minst en referens avse ett
tidigare uppdrag åt beställaren (Fortifikationsverket).
*Referensuppdragen ska ha avslutats under de senaste fem (5) åren.
*Referensuppdrag 1
Beställare
Beskrivning av uppdraget
Referentens kontaktperson
och befattning.
E-post adress
Telefon
FORMULÄR TILL ANBUD (TE)
Sid 3 (3)
*Referensuppdrag 2
Beställare
Beskrivning av uppdraget
Referentens kontaktperson
och befattning.
E-post adress
Telefon
*Referensuppdrag 3
Beställare
Beskrivning av uppdraget
Referentens kontaktperson
och befattning.
E-post adress
Telefon
Till anbudet ska nedanstående uppgifter bifogas:
1. Uppgift om utbildning och kvalifikationer samt CV/meritförteckning
inklusive referensobjekt för projektledaren, arbetsledaren samt
projekteringsledaren enligt AFB.52.
2. Uppgift om kvalitets- och miljöledningssystem, certifikat alt beskrivning av
respektive system bifogas, enligt AFB.52.
Ort:
_________
Datum:
________________
____________________________________________
Underskrift av behörig företrädare
_____________________________________________
Namnförtydligande