ANBUDSFORMULÄR 2014-01-20
Anbud ramavtal för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
Område 5 Södra fastlandet med Landsort enligt AB04 och ABT06
(anbud kan lämnas i en eller flera kategorier)
Anbudsgivare (företagsnamn):
Organisationsnummer:
1. Anbudspris
Vi erbjuder oss härmed att utföra byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, i de
kategorier som pris angivits för enligt nedan, i enlighet med förfrågningsunderlag daterat
2014-01-20:
Delramavtal 1, Byggnadsarbeten
Timkostnad för arbete exklusive mervärdesskatt, inklusive etablering, handhållna redskap,
arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar och entreprenörarvode.
Byggnadsarbetare, normal tid
(vardagar 07:00-16:00)
Byggnadsarbetare, övrig tid
Sek/timme
Ersättning bil
Sek/km
Sek/timme
Delramavtal 2, Elarbeten
Timkostnad för arbete exklusive mervärdesskatt, inklusive etablering, handhållna redskap,
arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar och entreprenörarvode.
Elektriker, normal tid
(vardagar 07:00-16:00)
Elektriker, övrig tid
Sek/timme
Ersättning bil
Sek/km
Sek/timme
Delramavtal 3, VVS-arbeten
Timkostnad för arbete exklusive mervärdesskatt, inklusive etablering, handhållna redskap,
arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar och entreprenörarvode.
VVS-arbetare, normal tid
(vardagar 07:00-16:00)
VVS-arbetare, övrig tid
Sek/timme
Ersättning bil
Sek/km
Sek/timme
Sid 1 (5)
265337238 Byggarbeten
Sign………………
Sign……………….
Delramavtal 4, Mark- och anläggningsarbeten
Timkostnad för arbete exklusive mervärdesskatt, inklusive etablering, handhållna redskap,
arbetsledning, hjälpmedel, försäkringar och entreprenörarvode.
Mark- och anl. arbetare, normal
tid
(vardagar 07:00-16:00)
Mark- och anl. arbetare, övrig
tid
Sek/timme
Ersättning bil
Sek/km
Grävmaskin upp till 6 ton
Sek/timme
Grävmaskin över 6 ton
Sek/timme
Hjullastare/traktor
Sek/timme
Lastbil med flak
Sek/timme
Ort och datum
Sek/timme
Företagets namn
...............................................................................................
Underskrift av behörig företrädare enligt AFB.31
NAMNFÖRTYDLIGANDE (Med ovanstående underskrift
vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav uppfylls)
Sid 2 (5)
265337238 Byggarbeten
Sign………………
Sign……………….
2. Ombud m m
Vårt ombud under anbudstiden:
Vårt ombud under entreprenadtiden:
E-post adress för tilldelningsbeslut
@
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Fax:
Mobiltelefon:
@
E-post:
Arbetsplatsansvarig:
Miljöansvarig:
Kvalitetsansvarig:
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P:
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-U:
Arbetarskyddsansvarig:
Tillståndsansvarig brand:
3. Vi avser att anlita underentreprenör/-er
Namn på underentreprenör
Organisationsnummer
Område
Ytterligare underentreprenörer finns redovisade på bilaga märkt:
Sid 3 (5)
265337238 Byggarbeten
Sign………………
Sign……………….
4. Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar ska bifogas anbudet för att det ska gå vidare till prövning. För detaljer i
efterfrågat se AFB.51 och AFB.52 i Administrativa Föreskrifter. Observera att samtliga i
förfrågningsunderlaget angivna uppgifter ska bifogas anbudet, annars riskerar anbudet att
förkastas.
Bolagsintyg
Juridisk försäkran undertecknad av företrädare för anbudsgivaren enligt bilaga 1.
Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 1 år
Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet, i Sverige
Bolagsverket, (f d Patent- och registreringsverket – PRV), ej äldre än ett år
Teknisk förmåga och kapacitet
Enkel företagspresentation inkl. beskrivning av två utförda eller pågående referensuppdrag
bifogas.
Personal och kompetenskrav
Intygas härmed att personal med definierat ansvar har nödvändig kompetens och utbildning
Inställelsetid
Intygas härmed att företaget har möjlighet att tidsmässigt utföra arbeten enligt tider angivna i
AFB.51.
Försäkringar
Intygas härmed att försäkring enligt AFC.54/AFD.54 finns tecknad av anbudsgivaren
Utvärdering av anbud
Anbudsformulär är fullständigt ifyllt.
Sid 4 (5)
265337238 Byggarbeten
Sign………………
Sign……………….
Bilaga 1, Juridisk Försäkran – AFB 51.2
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling.
Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren
underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att
anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att
kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer)
Enligt lag (2007: 1091) kap 10 § 1, ska en myndighet utesluta en leverantör från att delta i en offentlig
upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för
brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd
skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om lägsta
löner och arbetsvillkor.
Försäkran att anbudsgivaren vid inköp kommer att kontrollera att produkterna är miljöprövade och
återfinns i Byggvarubedömningens förteckning av miljöbedömda varor.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
......................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare enl AFB.31
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Sid 5 (5)
265337238 Byggarbeten
Sign………………
Sign……………….