ANBUDSFORMULÄR 2011-06-30
Anbud hisservice entreprenad enligt ABFF04
Anbudsgivare (namn):
1. Anbudspris
Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för service av hissar och dörröppnare, i
enlighet med förfrågningsunderlag daterat 2011-06-30 och ev. KFU daterat
mot en fast
ersättning av:
SEK
2. Á-priser för ändrings-, tillkommande och avgående arbeten
Á-pris servicepersonal
SEK/tim
Totalsumma material enligt áSEK
prislista
Á-pris service hissar
SEK/objekt
Á-pris service automatiska
SEK/objekt
dörröppnare
Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser.
Ort och datum
Företagets namn
Organisationsnummer
...............................................................................................
Underskrift av behörig företrädare enligt AFB.31
NAMNFÖRTYDLIGANDE (Med ovanstående underskrift
vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav uppfylls)
Sid 1(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
2. Ombud mm
Vårt ombud under anbudstiden:
Vårt ombud under entreprenadtiden:
e-post adress för tilldelningsbeslut
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel vxl/direkt:
Fax:
Mobiltelefon:
E-post:
Entreprenadansvarig:
Miljöansvarig:
Kvalitetsansvarig:
Arbetarskyddsansvarig:
Brandskyddsansvarig:
3. Anbudsvärderingen
Vid anbudsvärderingen kommer á-pris påslag att belasta anbudspriset på följande sätt:
(beräkningen kommer att utföras av den som värderar anbudet).
Anbudssumma för service +
á-pris timersättning för servicepersonal x 500 tim +
Totalsumma enligt fullständigt ifylld á-prislista material +
Á-pris service av hiss x 10 +
Á-pris service av automatiska dörröppnare x 20
= Anbudspris på entreprenaden
Sid 2(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Kopia på tecknad och godkänd ansvarsförsäkring enl. SF5.321 kan uppvisas på begäran av
beställaren.
Försäkring enligt förfrågningsunderlaget finns tecknad i:
till följande belopp:
Personskada
MSEK
Egendomsskada
MSEK
4. Bifogade handlingar, bevis/ intyg
Nedanstående handlingar, eller för utomnordiskt företag från likvärdiga utfärdare i det egna landet,
ska bifogas anbudet för att det ska gå vidare till prövning.
Observera att samtliga i förfrågningsunderlaget angivna uppgifter, utom blankett SKV 4820,
uppgifter från UC, redovisning av kvalitets- och miljöarbete ska bifogas anbudet vid risk att
anbudet annars förkastas eller tilldelas ett lågt betyg. Undantagna handlingar kompletterar
beställaren själv med eller uppmanar anbudsgivaren att
Juridisk försäkran undertecknad av företrädare för anbudsgivaren.
Juridiskt, se vidare bilaga 1.
1. Lagenliga krav
SKV 4820 utvisande registrerade betalningar
Upphandlande myndighet kommer själv att ta in SKV: s blankett 4820 ”Begäran om
upplysningar vid upphandling”, från berörd skattemyndighet. För utländsk anbudsgivare
gäller att anbudsgivare själv medskickar i anbudet motsvarande upplysning från officiell
myndighet i hemlandet som intyg på att denne fullgjort i hemlandet föreskrivna
registreringar och betalningar. Denna upplysning får ej vara äldre än 30 dagar räknat från
anbudstidens utgång.
Ekonomisk och finansiell ställning
2. Ekonomisk stabilitet
Upphandlande myndighet kommer att själv ta fram dokument för att kontroll av rubricerat. I
de fall anbudslämnaren är medveten att kraven inte uppfylls ska anbudslämnaren på eget
initiativ medsända styrkt förklaring som bevis på att de anser att kraven är ändå uppfyllda för
att fullgöra kontraktet.
Krav på ekonomisk stabilitet
Upplysningscentralen (UC) ska redovisa lägst risklass 3
Krav på resursbas:
Omsättningen under de senaste två åren ska uppgå till lägst 5 MSEK/år för den del av
verksamheten som avser verksamhet inom föreskriven bransch.
Registreringsbevis från Bolagsverket, ej äldre än 1 år.
Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet, i Sverige Bolagsverket
, (fd Patent- och registreringsverket – PRV), ej äldre än ett år.
Sid 3(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Teknisk förmåga och kapacitet
3. Branscherfarenhet, företagets resurser och kompetens
Företagspresentation
Referensuppdragsförteckning för kvalificering
Relevanta referensuppdrag för kvalificering.
4. Personal- och kompetenskrav
Följande kan uppvisas på begäran av beställaren:
Verifikat att serviceperson har minst 2-års erfarenhet av hisservice kan komma att
begäras in av B.
Intyg, certifiering om behörighet för ”Heta arbeten”, Entreprenadansvarig.
Intyg, Allmän Behörighet elanläggningar, Entreprenadansvarig
5. Metod för kvalitets- och miljösäkring
Anbudsgivaren vidimerar att man på begäran kan redovisa sitt miljöarbete, d v s
sina miljöledningsrutiner enligt krav i SF2.2.
Anbudsgivaren vidimerar att man på begäran kan redovisa sitt kvalitetsarbete, d v s
sina kvalitetsledningsrutiner enligt krav i SF2.1.
6. Referenser enligt Bilaga 2 till Anbudsformulär
Komplett ifyllda uppgifter om:
Referens 1
Referens 2
Prövning/utvärdering av anbud
7. Utvärdering av anbud
Anbudsformulär fullständigt ifyllt.
Följande uppgifter skall lämnas i anbudet:
Anbudssumma, fast pris (UF3.52).
Á-pris/tim Servicepersonal (UF3.52).
Á-pris material enligt lista (Bilaga 3 till Anbudsformulär), komplett ifylld och summerad
(UF3.52).
Á-pris/objekt Service hissar (UF3.52).
Á-pris/objekt Service automatiska dörröppnare (UF3.52).
Sid 4(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Bilaga 1, Juridisk Försäkran – AFB 51.1
Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på
anbudslämnare för att få delta vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling.
Underskrift ska ske av behörig företrädare på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren
underleverantörer ska anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att
anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav.
Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att
kräva tilldelad leverantör på skadestånd.
Företagets namn:
Organisationsnummer:
För anbudsgivare som ej är Aktiebolag:
Försäkran om konkursfrihet, alternativt Bolagsverkets - konkursfrihetsbevis,
Försäkran om frihet från näringsförbud, alternativt Bolagsverkets bevis om frihet från näringsförbud
För samtliga anbudsgivare
(Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer)
Leverantör kommer uteslutas från att delta i upphandlingen om beställaren får kännedom om att leverantören
enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som omfattar:

sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF om att göra
deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,

bestickning enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

bedrägeri enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen,

penningtvätt enligt viss närmare angiven definition i lagparagrafen.
Bekräftar att inget av ovanstående berör oss som anbudslämnare.
(Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantörer)
Försäkran att ansökan om likvidation icke skett.
Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott
avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren ej är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd
skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom.
Försäkran att anbudsgivaren har kollektivavtal och/eller följer aktuellt kollektivavtals krav om lägsta
löner och arbetsvillkor.
Försäkran att anbudsgivaren kommer att vid inköp kontrollera att inköp finns förtecknade i
Byggvarubedömningens förteckning av miljöbedömda varor och om så ej är fallet kontrollera att de ej
återfinns i Nätverket Byggd Miljö Avvecklingslista.
Ovanstående försäkras på heder och samvete
......................................................................................................
Underskrift av behörig företrädare enl UF3.31
NAMNFÖRTYDLIGANDE
Sid 5(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Bilaga 2 till UF2e. Referenser – Företaget – kvalificering – ref 1
(anbudsgivaren ska kunna förteckna minst två utförda referensuppdrag avseende hisservice
Anbudslämnare:
Referensföretag 1:
Adress
Telefonnummer/e-post
@
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes och
objektsnamn/plats
År-månad när entreprenaden färdigställdes:
Beskrivning av
entreprenaden
Frivillig kommentar
Sid 6(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Bilaga 2 till UF2e 3.2. Referenser – Företaget – kvalificering – ref 2
(anbudsgivaren ska kunna förteckna minst två utförda referensuppdrag avseende hisservice.
Anbudslämnare:
Referensföretag 2:
Adress
Telefonnummer/e-post
@
Beskrivning av värde på
uppdraget, tidpunkt när det
utfördes och
objektsnamn/plats
År-månad när entreprenaden färdigställdes:
Beskrivning av
entreprenaden
Frivillig kommentar
Sid 7(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….
Bilaga 3 till UF3.52 3 Utvärderingsfasen
(anbudsgivaren ska ange á-priser för samtliga material upptagna i listan.)
antal
enhet á-pris
Överlastenhet VK3 komplett med givare för 4 linor
10mm
5
st
ITL ställbar automatsmörjning. Ställbar upp till 16 mm
med universalfäste.
30
st
Bromsmagnet Binder typ 41334 10 B01, 180V DC
10
st
Motor Montanarie, 5 kW, 1420 varv
10
st
Drivskiva 580 mm för 4 linor
5
st
Drivskiva 600 mm för 4 linor 11 mm
5
st
Oljebyte växelmaskin
10
st
Safeline 3000 inkl. talenhet med pictogram inkl.
montering och programering
10
st
Installation av linjeemulator (GSM-modul till Safeline)
10
st
Dörrstängare för slagdörr Ryobi, med uppställning
och montage plåt
15
st
Glas till hissdörr, standardstorlek , max 700*150 mm,
härdat klarglas 8 mm eller trådglas
15
st
Skruv Kone Shield M4x10 fzb
50
st
Korgkabel – rundkabel 1x24
500
m
Styrskofoder Acla/Schlieren
30
st
Bromshus Sassi 3030 200VDC
5
st
Bromshus M73-85, Penta 200V
5
st
Hissmekano 2535 knappar 24V rostfri
30
st
Radar/Sensor TLS250-NP 12-40VDC
10
st
summa
Totalsumma
Sid 8(8)
Document1
Sign………………
Sign……………….