Beslut gällande förnyad konkurrensutsättning

advertisement
1 (2)
UPPHANDLINGSRAPPORT
Bilaga 1
2014-001464
HMS 1410-2
Upphandlingsrapport avseende upphandling av
hanteringstjänster personlyftar - Anbudsområde 2 i
upphandling
HMS 1410-2
Upphandlingsform
Upphandlingen har genomförts som öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling.
Expertgrupp/ projektgrupp
Upphandlingen har genomförts av Hjälpmedel Stockholm tillsammans med Region Gotland.
Förankring har även skett med sakkunnig inom miljö.
Annonsering
Annons om upphandlingen har den 2015-04-20 avsänts till Visma Opic Tendsign samt
Europeiska gemenskapens officiella publikationer i Luxemburg för annonsering.
Förfrågningsunderlaget har under anbudstiden funnits publicerad på Hjälpmedel
Stockholms leverantörsportal via www.upphandling.sll.se.
Inkomna anbud
Vid anbudtidens utgång, 2015-06-02, hade anbud gällande anbudsområde 2: Objekt 16;
hanteringstjänster- inkommit från två (2) företag:
Liko AB
Saps Medical AB
Öppningsprotokollet är tills vidare sekretessbelagt då inte alla objekt är tilldelade.
Kvalificering och prövning av anbud
Kvalificering:
Kvalificering av leverantörerna har skett med avseende på anbudsgivarens finansiella och
ekonomiska ställning samt dennes tekniska förmåga, kapacitet och erfarenhet.
De anbudsgivare som uppfyller samtliga ställda krav enligt Anbudsinbjudan och ej uteslutits
enligt 10 kap. 1 och 2 § LOU har kvalificerat sig för anbudsprövning.
Samtliga anbudsgivare uppfyllde samtliga ställda kvalificeringskrav och gick vidare till
prövning.
Postadress
Box 139, 125 23 ÄLVSJÖ
Besöksadress
Bergtallsvägen 10, Långbro
Telefon
Växel 08-616 48 00
E-post
[email protected]
Internet
www.hjalpmedelstockholm.se
Telefax
08-616 48 48
2 (2)
UPPHANDLINGSRAPPORT
Bilaga 1
2014-001464
HMS 1410-2
Utvärdering
Utvärdering har skett utifrån i förfrågningsunderlaget angivna och ställda
utvärderingskriterier.
Vid utvärderingen har frågor ställts till två referenter där svaren har poängsatts från 0 till 3
poäng. Poäng 1 till 3 har gett ett prisavdrag.
De anbud kommer att antas som är för Hjälpmedel Stockholm ekonomiskt mest fördelaktiga
med hänsyn tagen till de viktade utvärderingskriterierna som framkommer av bilaga 3,
utvärderingsmall.
Postadress
Box 139, 125 23 ÄLVSJÖ
Besöksadress
Bergtallsvägen 10, Långbro
Telefon
Växel 08-616 48 00
E-post
[email protected]
Internet
www.hjalpmedelstockholm.se
Telefax
08-616 48 48
Download