E-avrop AB

advertisement
Eskilstuna Energi och Miljö AB 2012-08-06
Upphandling av Kundinformationssystem Ref.nr: UH 12-13
Eskilstuna Energi och Miljö AB har tagit emot anbud från fyra anbudsgivare och anbuden har öppnats enligt
nedan angivna ordning samt prövats i enlighet med kriterier i förfrågningsunderlaget.
Anbudsgivare nr 1
Anbudsgivare nr 2
Anbudsgivare nr 3
Anbudsgivare nr 4
(AG 1)
(AG 2)
(AG 3)
(AG 4)
Elis AS
Tieto Sweden AB
Logica Sverige AB
EG Sverige AB
org.nr 964825726
org.nr 556052-7466
org.nr 556337-2191
org.nr 556164-5648
Eskilstuna Energi och Miljö AB har kontrollerat att anbuden har inkommit i rätt tid samt att de uppfyllt kraven i
förfrågningsunderlaget.
AG 2 valde under utvärderingen att dra tillbaka sitt anbud varför enbart anbud från AG 1, AG 3 och AG4
utvärderades.
Anbuden har utvärderats enligt angivna kriterier i förfrågningsunderlaget, se nedan. Utvärdering har gjorts
utifrån bedömning av anbudsgivarnas svar i sina anbud och därefter gjorda förtydliganden inhämtade via
skriftliga frågor och svar, uppgifter som framkommit vid systemvisningar och referenstagning.
Kriterie
Funktionsfrågor/Användbarhet
45% varav
Generellt
Kundhantering
Mätning
Redovisning
Utdata
Återvinning
Användbarhet
Systemegenskaper
19%
14%
14%
19%
8%
19%
7%
5% varav
Allmänt
Arbetsplatsmiljö
Systemkonstruktion
Prestanda/Kommunikation
Integration/Databas
Säkerhet
Servermiljö
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna
5%
20%
5%
20%
30%
10%
10%
Tel:
Fax:
Hemsida
016-710 20 00
016-710 26 10
www.eem.se
Org.nr:
556458-1907
Eskilstuna Energi och Miljö AB 2012-08-06
Upphandling av Kundinformationssystem Ref.nr: UH 12-13
30% varav
Pris/Kommersiella frågor
Pris
Kommersiella frågor
90%
10%
20% varav
Tjänsteleveranser
Dokumentation och Utbildning
Projektgenomförande
Konvertering
Support/Underhållning/Vidareutveckling
Leveranstid
15%
20%
15%
40%
10%
Förutom poängbedömningen av Pris har alla utvärderingskriterier poängbedömts med följande poängskala:
Frågor där ett Ja/Nej svar efterfrågas:
0 poäng
1,2,eller 3 poäng
4 poäng
Efterfrågad funktion/tjänst uppfylls ej
Efterfrågad funktion/tjänst uppfylls delvis
utvärderingsgruppen gör en poängbedömning.
Efterfrågad funktion/tjänst uppfylls
Frågor där en beskrivning/redovisning (R) efterfrågas:
0,1,2,3 eller 4 poäng enligt utvärderingsgruppens bedömning.
Utelämnande av svar har inneburit 0 p.
Utvärderingskriteriet Pris
Anbudspris (grundinvestering samt årliga kostnader under avtalstiden, 6 år inklusive optionsår) har räknats om
till poäng enligt nedan.
I anbudspriset räknades samtliga erforderliga produkter, licenser och tjänster in som behövdes för att uppfylla
den funktion som anbudsgivarna angivit i sina respektive anbud.
Anbudspriset har därefter räknats om till poäng inom ett fast intervall.
Anbud på eller under 13 000 000 kr (lägsta gränsvärde) erhöll 4 poäng.
Anbud på 23 000 000 kr eller högre (högsta gränsvärde) erhöll 0 poäng.
Anbud mellan 13 000 000 kr och 23 000 000 kr erhöll poäng enligt följande formel:
Prispoäng = 4 – (4* ((Anbudspris – 13 000 000) / (23 000 000 – 13 000 000)))
Omräkningen till poäng kan ses nedan.
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna
Tel:
Fax:
Hemsida
016-710 20 00
016-710 26 10
www.eem.se
Org.nr:
556458-1907
Eskilstuna Energi och Miljö AB 2012-08-06
Upphandling av Kundinformationssystem Ref.nr: UH 12-13
Anbudsgivare
Total Grundinvestering (A-G)
Summa årliga kostnader (A-G)
Summa Support (H)
Summa Utveckling (I)
AG 1
2 208 125
10 785 000
0
2 485 000
AG 3
4 093 392
6 916 526
0
3 080 000
AG 4
6 608 000
2 856 000
1 541 400
2 940 000
Jämförelsekostnad
15 478 125
14 089 918
13 945 400
3,01
3,56
3,62
Betyg
Resultatet av utvärderingen kan ses i bilaga 3, Resultatsammanställning, och visar att AG 3 erhållit högst viktad
totalpoäng.
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Inköpsavdelningen
Ronnie Svensson
Inköpschef
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna
Tel:
Fax:
Hemsida
016-710 20 00
016-710 26 10
www.eem.se
Org.nr:
556458-1907
Download