Livsmedel Upphandlingens föreskrifter 1_b

advertisement
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
LIVSMEDEL
DNR: UH-10-124
1.0
SAMVERKAN
Upphandlingscenter genomför upphandlingar för kommunerna i Linköping,
Norrköping, Finspång, Kinda, Söderköping och Valdemarsvik, samt dess bolag.
I denna upphandling medverkar:








2.0
2.1
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Söderköpings kommun
Valdemarsviks kommun
Åtvidabergs kommun
Landstinget i Östergötland
OMFATTNING
BESKRIVNING
Det totala värdet per år fördelar sig enligt följande på respektive kommun:








Linköpings kommun cirka
42 000 000 SEK
Norrköpings kommun cirka
44 000 000 SEK
Finspångs kommun cirka
7 200 000 SEK
Kinda kommun cirka
4 000 000 SEK
Söderköpings kommun cirka
5 000 000 SEK
Valdemarsviks kommun cirka
2 800 000 SEK
Åtvidabergs kommun cirka
460 000 SEK
Landstinget i Östergötland
1 000 000 SEK
Beloppen ska endast ses som en vägledning för anbudsgivaren och gäller utan
förbindelse från kommunernas sida.
2.2
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LÄMNA ANBUD
Upphandlingen består av 2 delar. Dessa delar beskrivs nedan.
2.2.1
Huvudgrossist
Avser leveranser från en huvudgrossist till samtliga enheter.
2.2.2
Huvudkomponenter
Avser leveranser av huvudkomponenter till samtliga enheter.
3.0
AVTALSTID
Avtalstiden är 3 år. Avtalet beräknas träda i kraft 2012-03-01 och pågå till och med
2015-02-28. Beställaren äger rätt att förlänga avtalet med 1 år.
4.0
UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Upphandlingen sker genom Öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling
(LOU).
Anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Det är därför av avgörande
betydelse att anbudsgivaren lämnar bästa pris och fördelaktigaste villkor direkt i
anbudet
Upphandlingscenter
601 81
NORRKÖPING
Tel:
Fax:
Epost:
013-20 63 75
011-13 06 06
-
Org.nr:
Dnr:
222000-2527
UH-10-124
1 (4)
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
LIVSMEDEL
DNR: UH-10-124
5.0
5.1
ANBUDET
FORM OCH INNEHÅLL
Anbudet ska lämnas i elektronisk form.
5.2
ANBUDSHANDLINGAR SOM SKA LÄMNAS
Anbudsgivaren ska inlämna bifogat anbudsformulär, undertecknat av behörig
företrädare hos anbudsgivaren, samt i övrigt de handlingar och uppgifter som
efterfrågas i anbudsformuläret.
5.3
PRISER OCH RABATTSATSER
Priser ska offereras i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt.
5.4
BASPRISDAG
Gällande basprisdag är 2011-05-01.
5.5
ANBUDSPROVER
Anbudsprover ska tillhandahållas och levereras kostnadsfritt av anbudsgivaren till
anvisad plats märkt med positionsnummer.
5.6
RESERVATIONER
Anbudet ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer, alternativa
eller så kallade sidoanbud accepteras inte.
5.7
GILTIGHETSTID
Anbudet ska vara giltigt minst till den 2011-12-31. Om upphandlingen blir föremål
för överprövning, förlängs anbudens giltighetstid automatiskt fram till och med dess
att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock högst i fyra månader efter nyssnämnda
minsta giltighetstid.
6.0
FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN
Eventuella frågor och begäran om förtydligande med anledning av anbudsgivning
ska skriftligen ställas till Upphandlingscenter via e-post senast 10 dagar före
anbudstidens utgång. Frågor ställs till: [email protected]
Svar och kompletteringar kommer senast 6 dagar före sista anbudsdag att tillställas
alla som registrerat sig som prenumerant på förfrågningsunderlaget via
www.eavrop.se alternativt www.opic.se.
7.0
ANBUDSTIDENS UTGÅNG
Anbud ska vara Upphandlingscenter tillhanda senast 2011-06-29.
8.0
LÄMNANDE AV ANBUD
Anbud ska endast lämnas elektroniskt via ChamberSign Sverige AB.
All nödvändig information finns på ChamberSigns portal CSign www.csign.se
Inloggad i systemet finner du utförliga hjälptexter för samtliga steg i samband med
elektronisk anbudsinlämning och dokumentsignering.
8.1
MÄRKNING AV ANBUD
Anbud avseende huvudgrossist ska märkas, UH-10-124 HUVUDGROSSIST
Anbud avseende huvudkomponenter ska märkas, UH-10-124
HUVUDKOMPONENTER
9.0
9.1
ANBUDSPRÖVNING
KVALIFICERINGSFAS
Inkomna anbudsgivare kommer först att genomgå en kvalificeringsfas vilket
innebär:
UPPHANDLINGSCENTER
Livsmedel
Dnr: UH-10-124
2 (4)
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
LIVSMEDEL
DNR: UH-10-124
 Kontroll av att samtliga efterfrågade handlingar bifogats anbudet.
 Kontroll att anbudsgivaren (företaget) uppfyller de kvalificeringskrav som
uppställts i handlingarna.
9.2
ANBUDSUTVÄRDERING
Anbud som klarat kvalificeringsfasen går vidare till nästa fas vilket innebär:
 Kontroll att anbudsgivarens anbud uppfyller de obligatoriska krav som uppställts
i handlingarna.
9.3
HUVUDGROSSIST
Angivna fabrikantbeteckningar eller varumärken har medtagits som vägledning. Det
står anbudsgivare fritt att lämna anbud på annat fabrikat under förutsättning att
produkterna uppfyller angivna krav.
Dubbelläggning av varor godkänns inte.
Anbudet ska omfatta minst 95,0% av efterfrågade positioner, enligt
anbudsprisformulär. Hänvisning har
En vara som inte har offererats på en position tilldelas ett belastningspris som
hämtas från gällande avtalsprislista daterad 2011-05-01 med ett påslag på 25,0 %.
Definition av gällande avtalsprislista är i första hand Norrköpings kommuns
avtalsprislista med Servera R&S AB nummer 456485 och Gunnar Dafgårds
AB´avtalsprislista.
Om varan inte finns med på ovan nämnda avtalsprislistor kommer Linköpings
kommuns avtalsprislista nummer 991050 att användas.
Om varan inte finns med på någon av dessa avtalsprislistor sätts priset till 0 kr hos
samtliga anbudsgivare.
Avtal kommer att tecknas med en anbudsgivare som har lämnat det lägsta
priset och avser samtliga kommuner.
9.4
HUVUDKOMPONENTER
Anbudet ska, omfatta samtliga 45 positioner enligt anbudsprisformulär. Respektive
position kommer att utvärderas och antas separat.
Endast en vara per position ska offereras med undantag av positioner C1, C2, C3,
C4, C5 och C6. Dessa positioner ska uppfylla kravspecifikationen och bedöms
kvalitetsmässigt avseende smak, konsistens, utseende och doft efter 2 timmars
varmhållning
Se bifogade testprotokoll. Varan ska vara godkänd på samtliga kvalitetspunkter av
minst 50,0% av referensgruppen för att räknas som godkänd. Bland de varor som
godkänns, väljs varan med det lägsta priset i respektive position.
En position som inte godkänns tilldelas ett belastningspris med ett påslag på 25,0
% på offererat pris.
Avtal kan komma att tecknas med flera anbudsgivare och avser de varor
som har antagits hos respektive anbudsgivare och avser samtliga
kommuner.
9.5
SEPARATA AVTAL
Separata avtal finns för följande varugrupper och omfattas ej av denna
upphandling:
Varugruppen frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis för storförbrukare, samtliga
kommuner
Varugruppen råskalad potatis för storförbrukare Norrköpings och Finspångs
kommun
Varugruppen kaffe med etisk märkning för storförbrukare Norrköpings kommun
Varugruppen kaffe för specifika enheter i Linköpings kommun
Varugruppen mejeriprodukter för storförbrukare samtliga kommuner
UPPHANDLINGSCENTER
Livsmedel
Dnr: UH-10-124
3 (4)
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
LIVSMEDEL
DNR: UH-10-124
9.6
SEPARATA UPPHANDLINGAR
Separata upphandlingar kommer att genomföras enligt nedan:
Varugruppen kyld nötkött bestående av naturbeteskött färs och andra detaljer för
Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsviks kommuner samt Landstinget i
Östergötland.
”Vanlig kyld nötfärs” ingår i denna upphandling, UH-10-124.
Varugruppen ägg från frigående höns för Finspång, Kinda, Norrköping,
Söderköping, Valdemarsviks kommuner samt Landstinget i Östergötland.
Varugruppen frukt, grönsaker, rotfrukter och potatis samt kompletteringsleveranser
av mjölk för förskolor i Norrköpings kommun
Varugruppen drycker, godis och snacks för Linköping, Norrköping, Finspång, Kinda
och Valdemarsviks kommuner
10.0
TILLDELNINGSBESLUT
Beslut meddelas varje anbudsgivare skriftligt. Avtal är bindande/uppkommer först
sedan skriftligt upphandlingskontrakt undertecknats av samtliga parter.
Tilldelningsbeslut innebär inte en sådan accept som medför att avtal träffats med
antagen leverantör
UPPHANDLINGSCENTER
Livsmedel
Dnr: UH-10-124
4 (4)
Download