Mall - Mercell

advertisement
Bilaga 1
Datum
Diarienr
2011-02-07
LTK 110034
Svarsblankett - Anbudsinbjudan
Antibiotika för landstinget Kronoberg
Denna svarsblankett skall fyllas i av anbudsgivaren och bifogas till anbudet.
1
ALLMÄNNA UPPGIFTER
Organisationsnamn:
Organisationsnummer: *)
Postadress:
Webbplats:
*) Organisationsnummer:

För aktiebolag uppge organisationsnummer

För handels- och kommanditbolag uppge dels bolagets organisationsnummer och dels deltagarnas organisations- eller
personnummer

För enskild firma uppge personnummer
Kontaktperson :
Telefon:
Mobil:
E-post:
Avtalstecknare :
Mobil:
Telefax:
E-post:
2.2
OBLIGATORISKA KRAV
Samtliga obligatoriska krav (skall-krav) i förfrågningsunderlaget är uppfyllda.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
2.3
ANBUDETS FORM OCH INNEHÅLL
Anbudet är skriftligt, avfattat på svenska samt undertecknat av behörig företrädare hos anbudsgivaren
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
1 (3)
Bilaga 1
Datum
Diarienr
2011-02-07
LTK 110034
2 (3)
Bifogade svarsblanketter ifyllda och bifogade till anbudet
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
2.4.1 INTYG FRÅN MYNDIGHETER, M.M.
Kopia på företagets registreringsbevis samt SKV 4820 eller motsvarande bifogas anbudet
Kravet gäller ej svenska bolag
Kraven uppfylls:
Registreringsbevis
Ja
Nej
Anm:
SKV 4820 el motsv
Ja
Nej
Anm:
2.4.2
MYNDIGHETSKRAV
Anbudsgivaren har av svenska myndigheter erforderliga tillstånd för att bedriva handel med läkemedel i Sverige.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
Anbudsgivaren levererar efterfrågade läkemedel genom av Läkemedelsverket godkänd partihandel etc.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
I anbudet skall kopia på partihandelstillstånd enligt punkten 2.1.2 bifogas.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
2.4.3
LÄKEMEDELSFÖRSÄKRING
Offererade läkemedel omfattas av försäkring motsvarande den svenska läkemedelsförsäkringen.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
I anbudet skall kopia på läkemedelsförsäkring enligt punkten 2.1.2 bifogas.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
Bilaga 1
2.7
Datum
Diarienr
2011-02-07
LTK 110034
ANBUDETS GILTIGHETSTID
Anbudet är bindande i minst 4 månader efter anbudstidens utgång.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
Anbudet är bindande till:
2.8
AVLÄMNANDE AV ANBUD
Samtliga svarsbilagor lämnas i elektronisk form
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
Priser redovisas per varunummer på bifogad svarsbilaga, bilaga 3
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
3.1
MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT
Anbudsgivaren accepterar villkoren i bifogad Mall för upphandlingskontrakt i sin helhet.
Kraven uppfylls:
Ja
Nej
Anm:
Anbudsgivare:
3 (3)
Download