Epifania - Herrens Uppenbarelse - år A Ingångsantifon (jfr Mal 3:1, 1

advertisement
207
Epifania - Herrens Uppenbarelse - år A
Ingångsantifon (jfr Mal 3:1, 1 Krön 29:12)
Se, Herren kommer, världens härskare, och riket,
makten och väldet vilar i hans hand.
Inledning
I Alexandria firade man sedan urminnes tid denna dag
som den obesegrade solens fest, och de kristna där
knöt den till minnet av Jesu dop i Jordan. I Rom
övertog man högtiden på 300-talet men leste
evangeliet om de vise männen, de första
representanterna för hedningarna, som nås Guds
"uppenbarelse" (epifania) i Jesus.
I dag firar vi åminnelsen av den första uppenbarelsen
av Jesus för folket utöver den utvalda nationen. Redan
som spädbarn drar Jesus till sig folk och nationer, som
en gång skall samlas i hans Kyrka. De representeras av
de vise männen från Österlandet, som i en mystisk
stjärnas tecken förstod budskapet om det sanna Ljuset
som lyser över varje människa. När vi samlas i firandet
av eukaristin, låt oss tillbedja Herren i djup ödmjukhet.
Låt oss be honom att han skall föra oss till den fest
som han har berett för alla nationer i himlen.
HERRE - du Faderns Ord av evighet, kom till världen,
för att samla Guds skingrade barn. Herre, förbarma
dig.
KRISTUS - du är världens Ljus, du leder oss till
Faderns hus. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är härlighetens Konung, du styr ditt folk
med rättfärdighet och de fattiga enligt Lagen. Herre,
förbarma dig.
208
Kollektbön
Allsmäktige Fader, du som denna dag med stjärnan
ledde hedningarna till din enfödde Son, led även oss,
som redan känner dig i tron, till att skåda hans
härlighet i himlen. Genom honom, Jesus Kristus...
Första läsningen - Jes 60:1-6 (Herrens härlighet går
upp över dig)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet
går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken
omger folken, men över dig skall Herren stråla, över
dig skall hans härlighet visa sig. Folken skall vandra
mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång.
Lyft blicken och se dig omkring! Alla samlas och
kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina
döttrar bär man i famnen. När du ser det skall du stråla
av lycka, ditt hjärta skall bäva och bulta, när havets
skatter kommer i din ägo och folkens rikedomar blir
dina. Kameler i mängd skall fylla ditt land, dromedarer
från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla med
last av guld och rökelse, och de förkunnar Herrens ära.
Så lyder Herrens ord.
209
Responsoriepsalm - Ps 72:2, 7-8,10-13
R: Kom, låt oss tillbedja Herren
och falla ned inför honom. (650)
Gud, ge konungen din dómsrätt, *
kungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt fólk *
och ge dina betryckta deras rätt.
I hans dagar må rättfärdigheten blómstra *
och freden råda tills ingen måne mer fínns.
Han skall härska från hav till háv, *
från floden intill jordens gränser.
Kungarna från Tarshish och kustländerna
skall komma med skänker, *
kungarna av Saba och Seba frambära gåvor.
Alla kungar måste falla ned för hans fötter, *
alla folk måste tjäna honom.
Ty han skall rädda den fattige som rópar, *
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, *
de fattigas liv skall han rädda.
210
Andra läsningen - Ef 3:2-3a, 5-6 (Den hemlighet som
nu har uppenbarats)
Läsning ur Pulus brev till efesierna.
Ni har hört om Guds plan med den nåd han gav mig
med tanke på er; genom en uppenbarelse avslöjades
hemligheten för mig. För människorna i tidigare
släktled hade den inte avslöjats så som den nu har
uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och
profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom
evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som
vi och har del i löftet som vi.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Vi har sett hans stjärna i östern
och har kommit för att tillbedja honom.
Evangelium - Matt 2:1-12 (Stjärntydarnas tillbedjan)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.
När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen på kung
Herodes tid kom några österländska stjärntydare till
Jerusalem och frågade: »Var finns judarnas nyfödde
kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för
att hylla honom.« När kung Herodes hörde detta blev
han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han
samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och
frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: »I
Betlehem i Judéen, ty det står skrivet hos profeten: Du
Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland
211
hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en
hövding, en herde för mitt folk Israel.«
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna
och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit
synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. »Bege
er dit och ta noga reda på allt om barnet«, sade han,
»och underrätta mig när ni har hittat honom, så att
också jag kan komma dit och hylla honom.« Efter att
ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan
som de hade sett gå upp gick före dem, tills den
slutligen stannade över den plats där barnet var. När de
såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i
huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och
föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor
och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. I
en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till
Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Vi ber till Gud som har uppenbarat sig för oss i sin
son.
1. För den heliga kyrkan, att hon samlar alla sina
förskingrade barn, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För alla missionärer, att Guds ord, som de sår ut
bland folken, ger riklig skörd, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För de styrande i våra hemländer, att de alltid skall
ha sina länders invånares bästa för ögonen vid varje
beslutsfattning, ber vi till Herren:
212
Herre, hör vår bön.
4. För människor som söker efter sanningen, att Gud
upplyser deras sinnen och leder dem fram till det rätta
målet, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som samlats här, att vi alltid följer trons ljus
och låter oss ledas fram till den eviga glädjen, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
Herre, du ledde de vise männen fram till din son, som
kallade sig själv sanningen. Hör våra böner och upplys
oss med din nåds ljus. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, se i nåd till din kyrkas gåvor. Hon frambär inte
myrra, guld och rökelse men det som dessa gåvor
syftar på: vårt offer och vår föda, Jesus Kristus, vår
Herre.
Prefation för epifania
Herren vare med er.
Och med din ande.
Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.
213
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige
Gud, barmhärtige himmelske Fader.
Ty i dag har din frälsnings mysterium blivit uppenbart
i din Son, Jesus Kristus, han är det ljus som upplyser
alla människor.
Han trädde fram i vår dödliga natur för att skänka oss
den odödliga härligheten åter.
Därför förkunnar vi ditt lov med alla himmelens
änglar, vi prisar ditt heliga namn och sjunger till din
ära:
Kommunionantifon (jfr Matt 2:2)
Vi har sett hans stjärna i öster och har kommit med
våra gåvor för att tillbe honom.
Bön efter kommunionen
Herre, lys oss alltid och överallt med ditt himmelska
ljus, så att vi håller fast i tro och kärlek vid honom som
du skänkt oss under sakramentets slöja, Jesus Kristus,
vår Herre.
214
Download