Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna

advertisement
645
Sjätte Påsksöndagen - år A
Ingångsantifon (jfr Jes 48:20)
Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens
yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja.
Inledning
'Jag skall inte lämna er ensamma '(Joh 14.18) - lovade
Jesus sina lärjungar, och detta glädjande löfte gäller
också oss. Han är alltid med oss och vi tror på Hans
Ord. Därför samlas vi för att fira Eukaristi, för att
lyssna till Guds Ord och för att förkunna Herrens död
och uppståndelse. Han är här, närvarande alla dagar till
tidens slut.
HERRE - av kärlek till dina bröder och systrar offrade
du ditt liv för dem på korset. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du lovade oss den helige Anden till
syndernas förlåtelse. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är med oss alla dagar till tidens slut.
Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss
som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens
uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom
din Son...
646
Första läsningen -Apg 8:5-8, 14-17 (Apostlarnas
handpåläggning)
Läsning ur Apostlagärningarna.
Filippos kom till huvudstaden i Samarien och
förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade
uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och
såg de tecken han gjorde. Ty från många som var
besatta for de orena andarna ut under höga rop, och
många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i
den staden.
Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade
tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes,
som reste ner och bad för de troende att de skulle få
helig ande. Ty ännu hade Anden inte kommit över
någon av dem, de var bara döpta i herren Jesu namn.
Men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de
fick helig ande.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm Ps 66:l-3a, 4-7a, 16, 20
R:
Höj jubel till Gud, alla länder. (645)
Höj jubel till Gud, alla länder,
lovsjung hans namn, ge honom ära och prís. *
Säg till Gud: Hur underbara är inte dina
gärningar!
Alla länder skall tillbe och lovsjunga díg, *
de skall lovsjunga ditt námn.
Kom och se vad Gud har gjórt. *
Underbara är hans gärningar mot människor.
647
Han förvandlade havet till torrt land, *
de vandrade rakt genom flóden,
då gladdes vi över hónom. *
Han råder för évigt.
Kom och hör, jag vill berätta för er,
ni alla som fruktar Gúd, *
om allt gott som Herren har gjórt för mig.
Lovad vare Gud,
som inte har förkastat min bön *
eller vänt ifrån mig sin nåd.
Andra läsningen - 1 Pet 3:15-18 (Till kroppen dödad,
till anden gjord levande)
Läsning ur Petrus första brev.
Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var
alltid beredda att svara var och en som kräver besked
om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i
medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om
ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal.
Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än
för onda.
Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.
Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till
Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i
anden.
Så lyder Herrens ord.
648
Halleluja
Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,
och min Fader skall älska honom,
och vi skall komma till honom.
Evangelium Joh 14:15-21 (Anden, Hjälparen)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni
älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be
Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som
skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen
kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och
inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är
kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte
lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en
kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall
se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den
dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig
och jag i er. Den som har mina bud och håller dem,
han älskar mig, och den som älskar mig skall bli
älskad av min fader, och jag skall älska honom och
visa mig för honom.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Kristus dog för oss, för att vi skulle kunna komma till
Gud. Han är vår förespråkare inför Fadern och genom
honom vågar vi be.
649
1. För den heliga kyrkan, som förkunnar evangeliet i
hela världen, för hennes herdar och trogna lekmän ber
vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För dem som i dessa dagar tar emot sin första heliga
kommunion och konfirmationens sakrament, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla sjuka, handikappade, ensamma och
övergivna, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För våra avlidna som insomnat styrkta av kyrkans
sakrament, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss som samlats här för att fira den heliga
eukaristin, att vår tro må övervinna alla motsättningar
och frestelser, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, må din ande alltid leda oss och komma oss till
hjälp i vår bön. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, låt vår bön stiga upp till dig, ta emot vårt offer,
och gör oss värdiga den kärlek du visar oss i påskens
sakrament. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
650
Prefation V för påsktiden
Herren vare med er.
Och med din ande.
Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi prisar
dig, Herre, varje dag och varje stund och särskilt denna
dag (denna tid) då vårt påskalamm, Kristus, blivit
slaktat.
När han frambär sin kropp på korset fullbordar han
alla det gamla förbundets offer, och när han för vår
skull överlämnar sig i dina händer är han själv både
präst, altare och offerlamm.
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din
ära och förkunnar ditt lov utan ände:
Kommunionantifon (Joh 14:15-16)
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger
Herren. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en
annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid.
Halleluja.
Bön efter kommunionen
Allsmäktige, evige Gud, du som i Kristi uppståndelse
har rest oss upp och skänkt oss evigt liv, låt påskens
gåvor bära frukt i våra liv och brödet från himlen ge
oss kraft att fullborda vår vandring hem till dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Download