Utfärdat - Supinator/Radings AB

advertisement
Utfärdat:
2007-07-03
Internt Nr:
Godkänt att användas
4748
Godkänt endast för lab.bruk
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Handelsnamn:
Kemiskt namn:
Användn.omr.:
Spange Clean-Ex
Leverantör:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:
Utfärdare:
Ansvarig:
Supinator/Radings AB
Box 54
438 22 LANDVETTER
0301-31515
0301-31490
Henrik Bolivar Möller
Henrik Bolivar Möller
Lösning för avfettning och rengöring av nagelplattan
2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING
Nr.
1
Namn
Ethylketon
CAS-nr
67-64-1
Konc. (w%)
> 90
R Fraser
R11/36/66/67
Klassificering:
F; Xi
Teckenförklaring:T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, EM=Ej
märkningspliktig, V=Måttligt hälsoskadlig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket
brandfarligt, N=Miljöfarligt, Mut=Mutagen, S=Sensibiliserande, Carc=Cancerframkallande,
Repr=Reproduktionstoxisk, H=Hudabsorption
3. FARLIGA EGENSKAPER
Mycket brandfarligt. Undvik kontakt med antändningskällor.
R11
Mycket brandfarligt.
R36
Irriterar ögonen.
R66
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
INANDNING
För den drabbade till frisk luft. Byt indränkta arbetskläder omgående. Kontakta läkare vid
kvarstående besvär.
HUDKONTAKT
Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.
KONTAKT MED ÖGONEN
Vid ögonkontakt skölj omgående med rikligt med vatten och kontakta läkare.
FÖRTÄRING
Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Brandfarlig produkt. Utsätts produkten för brand skall pulver, skum, vatten eller koldioxid
användas för att släcka.
Spår av giftig gas kan bildas vid förbränning. Använd andningsutrustning.
6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Sörj för god ventilation. Använd lämpliga skyddskläder. Förhindra att utsläpp når avlopp eller
vattentäkt. Mindre spill spädes med vatten och tvål och samlas upp. Större utsläpp vallas in och
samlas upp med sand.
7. HANTERING OCH LAGRING
HANTERING
Sörj för god ventilation vid hantering av större mängder. Förvaras åtskilt från antändningskällor –
Rökning förbjuden.
LAGRING
Förvaras i tätt försluten orginalbehållare. Förvara förpackningen tätt försluten i ett svalt,
välventilerat utrymme. Förvaras i temperaturer mellan 6 - 22 ˚C.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Normer för yrkesexponering
Ethylketone
MAK (DFG) 1.200 mg/m³
Undvik kontakt med födoämnen. Tvätta händer med tvål och vatten efter kontakt med produkten.
Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar. Ögonskydd bör användas då det finns risk för
direktkontakt eller stänk.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Produktens form:
Färg:
Lukt:
Löslighet:
Smält-/steln.punkt:
Densitet kg/m³:
Explosionsgr., %-%:
Löslighet i vatten:
Vätska
Genomskinlig, färglös
Karaktäristisk.
Ej bestämt
0,8 g/cm3 vid 20 ˚C
2,5 – 13,0
Fullständigt.
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Undvik temperaturer över 25 ˚C.
Kokpunkt:
Flampunkt:
pH koncentrat:
Ångtryck:
Ej bestämt
-19 ˚C
Ej bestämt
233,5 h/PA
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Akut oral tox.
Akut derm. tox.
14.000 mg/kg
>2.000 mg/kg
LD50, råtta
LD50, kanin
Hud
Svagt irriterande på huden.
Ögon
Irriterar ögonen.
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Vattenskyddsklass 1. Svagt vattenskadligt. Tillse att större utsläpp ej når grundvatten eller
avlopp.
13. AVFALLSHANTERING
Deponeras enligt lokala och nationella lagar och förordningar. Får ej slängas med
hushållsavfall.
14. TRANSPORTINFORMATION
ADR (väg)
UN nr:
Klass
1090
3
Farligt gods
Faronummer
F1
33
RID (järnväg)
UN nr:
Klass
-
1090
3
Farligt gods
Faronummer
F1
33
IMDG (sjö)
IATA (flyg)
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
KLASSIFICERING:
Irriterande
Mycket brandfarligt.
INNEHÅLL:
Ethylketone.
R-FRASER:
R11
Mycket brandfarligt.
R36
Irriterar ögonen.
R66
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
S-FRASER:
S9
Förvaras på väl ventilerad plats
S16
Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden
S25
Undvik kontakt med ögonen.
16. ÖVRIG INFORMATION
Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i
detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.
Produkten får inte användas för andra ändamål än de som angetts på etiketten om man inte på
förhand erhållit skrivna hanteringsanvisningar.
Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla
kraven i lokala lagar och föreskrifter.
Informationen som ges i detta formulär skall betraktas som en beskrivning av
säkerhetskraven för vår produkt och inte en garanti för produktens egenskaper.
ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR
Download