Användningsområde

advertisement
År: 2012
Kemikalielista för: Ramsdalsskolan Vaktmästeri
Produktnamn
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Årsförbrukning
Användnings
-område
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
De ingående ämnenas riskfraser
Poänggivande i checklistan, ej
obligatoriskt.
Skriv ut riskfrasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
R-11 Mycket brandfarligt.
R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R-65 Farligt; kan ge lungskador vid förtäring.
R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Medicinsk bensin
Apoteksbolaget
U
??
Symaskinsolja
CC Wakiefield o Co
U
Smörja
Nobecutan
AB Bofors Nobelkrut
U
??
Kontaktlim
Dana Lim
U
Förbandsplast
R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
Myrr
Ewos
U
Myrbekämpning
R23/35 Giftigt vid inandning och förtäring.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer,
kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Problemlösare
Limtek
S
Klottersanering
R36 Irriterar ögonen.
Scander Miljöcleaner
Scander
S
Klottersanering
R36 Irriterar ögonen.
Formalin GIFT
??
U
??
R11 Mycket brandfarligt.
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och
förtäring.
R39/23/24/25 Giftigt: Risk för mycket allvarliga
bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och
förtäring.
R34 Frätande.
R40 Misstänks kunna ge cancer.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R68/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående
hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Flik 7
2012-01-15
1
Graffitti cleaner
Gson Europé
S
Klottersanering
R-12 Extremt brandfarligt.
Färgborttagning
Biokleen
S
Färgborttagning
R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.
Butangas 50free
Extra+Group
R
Tändarpåfyllning
R12 – Extremt brandfarlig
Butangas
Newport
R
Tändarpåfyllning
R12 – Extremt brandfarlig
Symaskinsolja
Graphit
S
Smörja
Kall- asfalt
Casco
S
Laga asfalt
Glasfiberspackel
Plastic Padding
U
Laga glas
Kemisk metall
Plastic Padding
U
Laga metall, trä o
sten
Flik 7
2012-01-15
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och
huden.
R45 Kan ge cancer.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och
omtöcknad.
R7 Kan orsaka brand.
R36 Irriterar ögonen.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R10 Brandfarligt.
R11 Mycket brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och
förtäring.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.
R39/23/24/25 Giftigt: Risk för mycket allvarliga
bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och
förtäring.
2
Download