Faroangivelser enligt CLP och deras sammanhang

advertisement
Faroangivelser enligt CLP och deras sammanhang med BASTAs
egenskapskriterier
Utdrag ur förordning (EG) nr 1272/2008, Bilaga III. Endast hälso- och miljöfarlighet är medtaget
Faroangivelse
Egenskap
Berört BASTAkriterium
H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H331
H332
H334
Dödligt vid förtäring
Giftigt vid förtäring
Skadligt vid förtäring
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Dödligt vid hudkontakt
Giftigt vid hudkontakt
Skadligt vid hudkontakt
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Irriterar huden
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Orsakar allvarliga ögonskador
Orsakar allvarlig ögonirritation
Dödligt vid inandning
Giftigt vid inandning
Skadligt vid inandning
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning
Kan orsaka irritation i luftvägarna
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Kan orsaka genetiska defekter
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Kan orsaka cancer
Misstänks kunna orsaka cancer
Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Kan skada spädbarn som ammas
Orsakar organskador
Kan orsaka organskador
Orsakar organskador genom lång och upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom lång och upprepad exponering
Mycket giftigt för vattenlevande organismer
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer
Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre
delen av atmosfären
Farligt för ozonskiktet
Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma
åt att tugga eller suga
Varning! Innehåller bly
13
13
H335
H336
H340
H341
H350
H351
H360
H361
H362
H370
H371
H372
H373
H400
H410
H411
H412
H413
H420
EUH059
EUH201
EUH201A
14c
13
13
12b
13, 16
13, 16
16
12a
16
2a, 6
2b
1a, 6
1b
3a, 6
3b, 6
4
14a
14b, 16
6, 15a, 16
6, 15b, 16
17a
17a, 17b
17b
17c
17c
11
11
8
8
Rödmarkerat är oönskat i halter lika med eller över i kriteriedokumentet angivna gränser
Blåmarkerat kan vara oönskat i halter lika med eller över i kriteriedokumentet angivna gränser, men endast i
kombination med annan egenskap. För kriterium 6 krävs även persistens och bioackumulerbarhet enligt bilaga
XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006. För kriterium 16 krävs även att ämnet är
organiskt och har en kokpunkt under 250 °C.
Version 2017:1
Download