Risk assessment for laboratory work with chemicals

advertisement
Risk assessment for laboratory work with chemicals
Institution / Department: Laboratoriemedicin/ Kurslaboratoriet
Method: Mikroskopilab BIMA10
Chemicals and solutions included in the method:
Chemicals / Solutions
CAS-No
50-00-0
Amount
Dangerous / Not dangerous
1
Formaldehyd
2
PBS
3
Triton X-100
4
Alexa Fluor 488
<1 mL
Ingen riskmärkning tillgänglig
5
Texas Red-X Phalloidin
<1 mL
6
DAPI (4´,6-diamino-2phenylindole, dihydrochloride)
7
SlowFade Light Antifade Kit
Potentiellt skadligt, har ej testats
tillräckligt ännu
Potentiellt skadligt, har ej testats
tillräckligt ännu
Ingen tillgänglig riskmärkning
9002-93-1
28718-90-3
2 ml
Giftig vid inandning, hudkontakt
och förtäring. Frätande. Viss cancer
kan inte uteslutas efter upprepad
exponering. Kan ge allergi vid
hudkontakt.
50 mL
Ej farlig
20 mL
Farligt vid förtäring. Risk för
allvarlig ögonskada.
<1 mL
<1 mL
Practical work associated with risk of accident or il-health:
Activity
Risk
Consequence
Probability
Estimated risk
Preventive measures
1
Fixering
Stänk på hud och i ögon.
Inandning av ångor.
Frätskador. Cancer.
Hudkontakt:allergi
Möjlig risk
Stänk: stor risk
Inandning och
förtäring: liten risk
Använd handskar och glasögon.
Arbeta i dragskåp om
koncentrerad lösning används.
2+3
Permeabilisering, tvätt och
spädning
Färgning och montering
Stänk på hud och i ögon.
Ögon: skada
Möjlig risk
Använd handskar och glasögon
Stänk på hud och i ögon.
Okänt
Möjlig risk
Stänk: stor risk
Förtäring: liten risk
Liten risk
4+5+6+7
Använd handskar och glasögon
References:
Date: 080904
Name:
Risk assessment made by:
Hanna Wallin
Name:
Risk assessment approved by:
Thomas Hellmark
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards