Kemikalielista 2 Storåsgruppen 2013

advertisement
Kemikalielista för: Storåsgruppen
Produktnamn
År: 2013
Tillverkare/Leverantör Miljömärke Användning
Svanen
Bra Miljöval
EU-blomman
Universalklister
5-56
Universalklister
CRC
Tippex Rapid
Allotol
Lacknafta
Fri disk Natur
BIC
Nilfisk
Nitor
Nilfisk
Svanen
Årsförbrukning
Användnings
-område
Riskfraser
Poänggivande i checklistan, ej
obligatoriskt.
Skriv ut riskfrasernas innebörd t.ex.
R45 Kan ge cancer
Regelbundet (R)
Ska utgå (U)
Ska ersättas (E)
Sällan (S)
S
½ tub
Limma ihop föremål
Lättantändlig, irriterande
S
¼ flaska
Lösa upp
fastrostade förmål
S
¼ flaska
Korrigera text
R
5 liter
Allrengöring
Irriterar ögonen,
S
½ liter
Lösningsmedel
R
3 liter
Kan ge lungskador, farligt att inandas, kan ge
hudsprickor, brandfarlig, giftig för
vattenlevande organismer
Irriterar ögonen
S
0 liter
Irriterar ögonen, Kkan ge lungskador vid
förtäring,, upprepad kontakt kan ge torr hud
eller hudsprickor
Mycket brandfarlig, irriterande, miljöfarlig
Handddiskmedel
Effektol
Nilfisk
Grovrengöringsmedel
Handdesinfektion 70
Opus Healthcare
S
YES Powerdrops
Procter & Gamble
R
Inandning
Inandning av ånga kan verka irriterande på de övre
luftvägarna.
Förtäring
Förtäring kan ge obehag.
Kan framkalla kräkning.
Hudkontakt
Inga.
Ögonkontakt
Kan framkalla irritation i ögat.
210
Maskindiskmedel
Flik 7
2011-01-14
Farligt vid förtäring, frätande, irriterar
ögonen, irriterar andningsorganen, risk för
allvarliga ögonskador
Ögonkontakt: Kan orsaka övergående ytlig
irritation som är lindrig till måttlig.
Hudkontakt: Långvarig exponering kan
orsaka hudirritation.
1
Laver Color Sensitive
Dax Ytdesinfektion Plus
Nilfisk
Opushealthcare
Svanen
R
2,5 liter
Tvättmedel
S
1 dl
Ytdesinfektion
Nila spishäll
Nilfisk Advance
R
0,6 liter
Flytande Blido
Nilfisk Advance
R
10 liter
Rengöring av
keramikhäll
Handtvål
Grumme Vittvätt
Cederoth
S
0,5 liter
Tvättmedel
Flik 7
2011-01-14
Förtäring: Kan orsaka lindrigt illamående
och kräkningar.
Inandning: Inandning av partiklar kan
orsaka lindrig till måttlig irritation i
andningsvägarna.
Farligt vi förtäring, irriterar ögonen, risk för
allvarliga ögonskader
Brandfarligt, irriterar ögonen, ångor kan göra
att man blir dåsig och omtöcknad.
Stänk i ögonen kan ge kraftig smärta, tårflöde
och eventuellt irritation. (slipmedel)
INANDNING
Damm kan irritera luftvägarna.
HUDKONTAKT
Långvarig eller ofta upprepad kontakt avfettar huden
och kan orsaka hudirritation.
KONTAKT MED ÖGONEN
Damm och stänk i ögonen kan ge irritation och
sveda.Risk för allvarlig ögonskada.
FÖRTÄRING
Kan ha en irriterande inverkan på slemhinnor.
2
Download