Vägledning till kemikalieförteckning

advertisement
Vägledning till kemikalieförteckning
Vägledningen GÄLLER Miljöförvaltningen
i Stockholms mall för kemikalieförteckning som finns
på www.foretag.stockholm.se/kemikalier och är utarbetad efter Länsstyrelsen i Jönköpings läns
vägledning.
Så fyller du i kemikalieförteckningen
Kemikalieförteckningen ska innehålla alla produkter, märkta med orange farosymbol, som ni använder i
verksamheten. Ta även med t ex rengöringsmedel, oljor och färger men undantag kontorskemikalier. För
bättre överblick och riskbedömning är det bra om alla, även de som inte är märkta med farosymbol, tas
med.
Produkt
Denna del av kemikalieförteckningen gäller information om produkten i sin helhet.
• Namn på produkt och leverantör/producent anges.
• Ange vad produkten används till.
• Ange årsförbrukningen av produkten (kg/år).
• Ange produktens eventuella farokoder (se punkt 3, och ibland även 15, i produktens säkerhetsdatablad)
T+ (mycket giftig), T (giftig), C (frätande), Xn (hälsoskadlig), Xi (irriterande), V (måttligt hälsoskadligt), N
(miljöfarlig), F+ (extremt brandfarligt), F (mycket brandfarligt), E (explosivt), O (oxiderande).
Innehåll
Denna del deklarerar vilka ämnen som ingår i produkten. Dessa ämnen framgår av säkerhetsdatabladet för
produkten, under punkt 2, ”Sammansättning”.
• Ange vilka kemiska ämnen som ingår i produkten. Ny rad för varje ämne! (Lägg till fler rader om det ingår mer än tre ämnen i produkten.)
• Ange hur många procent produkten innehåller av det enskilda ämnet.
• Skriv in respektive ämnes CAS-nummer.
• Ange eventuella riskfraser för respektive ämne, exempelvis R10 (brandfarligt) eller R43 (kan ge allergi vid hudkontakt).
Riskbedömning
Denna del visar om ämnet ska uppmärksammas, det vill säga om det är ett prioriterat riskminskningsämne
eller om det ska begränsas eller utfasas.
Utgåva 02 2011.08
• Är ämnet reglerat i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas? Markera med ett ”X” om ämnet
finns med. Gå in på www.kemi.se välj sedan ”databaser” i den vänstra menyn och klicka sedan på ”Begränsningsdatabasen” och sök på ämnet där.
• Har ämnet egenskaper som gör att det ska utfasas eller är ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-databasen? Skriv ”R” för riskminskning och ”U” för utfasning. Gå in på www.kemi.se välj sedan ”databaser” i den vänstra menyn och klicka sedan på”Prioriteringsguiden (PRIO)” och sök på ämnet där.
Utsläppsmedium
Vart tar produkten vägen?
• Ange om, och i vilken omfattning, produkten går ut med vatten, luft eller avfall. Gör en uppskattning och ange om möjligt i procent.
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
Download