10 a Kemikalier vägledning_version 160610

advertisement
Vägledning kemikalier
10 a. Kemikalieförteckning samt säkerhetsdatablad
Kemikalier som ni använder i företaget och som kan påverka miljö och
hälsa negativt ska redovisas i en kemikalieförteckning. Förteckningen
ska hållas aktuell och bör därför uppdateras minst en gång per år.
Enligt egenkontrollförordningen ska förteckningen innehålla följande
uppgifter:
1. Namn på produkten
Handelsnamn.
Ansvar och rutin för
uppdatering av
förteckning
Står på förpackningen
eller i säkerhetsdatabladet.
2. Omfattning och användning
Årlig förbrukning samt till vad eller
i vilket sammanhang produkten
används.
3. Hälso- eller miljöskadlighet
Produktens och ingående ämnens
Klassificering, återfinns i punkt 2 och 3.
Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt i verksamheten för de
kemikalier som finns i er kemikalieförteckning.
Kemikaliehantering som t.ex. användningen av kontorslim eller
diskmedel i personalköket, kan utelämnas från förteckningen.
För att förenkla ert arbete har Miljöförvaltningen valt att bifoga ett
exempel på kemikalieförteckning (går även att hämta via Trollhättan
stads hemsida).
Vad ska vi använda kemikalieförteckningen till?
Kemikalieförteckningen är till för ert interna miljöarbete och ska
användas som ett verktyg dels för att utvärdera riskerna med er
verksamhet (6 § Egenkontrollförordningen) och dels för att undersöka
möjligheterna att byta ut miljö- eller hälsofarliga kemikalier. Kom ihåg
att ni som verksamhetsutövare är skyldig att ersätta farliga kemikalier
med mindre farliga, enligt miljöbalkens produktvalsprincip (2 kap 6 §).
Följande punkter kan fungera som ett stöd i arbetet:

Börja med att rensa ut de kemikalier som inte används.

Granska era kemikalier utifrån deras miljö- och hälsofarlighet.

Ta fram rutiner för nyinköp av kemikalier.
Ansvar och rutin för
inköp av kemikalier
Kapitel 10 sid 1(4)
Vägledning kemikalier
Arbeta långsiktigt och byt ut en kemikalie om:

Ämnet har sådana miljö- och hälsoegenskaper att användning
är olämplig.

Riskbedömningen visar att risken är stor i den aktuella
användningen.

Det finns en ersättningskemikalie som är mindre farlig.
Så här kan granskningen av era kemikalier gå till
Produkt
• Kontrollera med er leverantör så att ni har det senaste
säkerhetsdatabladet för produkten.
• Ange namn på produkt och leverantör. Vill ni inte röja era leverantörer
behöver ni inte ange detta.
• Ange vad produkten används till samt årsförbrukning.
• Ange produktens klassificering enligt CLP, Förordning (EG nr
1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar . Anges som H eller EUH med tre efterföljande siffror ex.
H303 eller EUH208.
• Första delen av kemikalieförteckningen gäller information om
produkten i sin helhet. Uppgifterna i denna del är information om de
märkningspliktiga kemikalier som ni behöver ha samlad och som är ett
lagkrav enligt § 7 i egenkontrollförordningen.
Innehåll på ämnesnivå
• Under rubriken ”i produkten ingående kemiska ämnen” ska ni skriva
ut de olika ämnena som ingår i produkten. Det behövs för att ni ska
kunna gå vidare med riskbedömning av produkterna.
• De ingående farliga ämnena i produkten hittar ni i
säkerhetsdatabladet under punkt 3. Sammanfattning/ Information om
beståndsdelar.
• Skriv in namnen på de ämnen som ingår i produkterna på var sin rad.
• Skriv in varje ämnes kemiska identitetsnummer (CAS eller EINECS
(EU-nummer)). Använd detta nummer när ni söker information om
ämnet.
• Finns inga kemiska namn eller nummer angivna skriv det som anges
t.ex. beskrivning av typen av ämnen. Om inget är angivet skriv då ”ej
deklarerat” eller liknande.
Kapitel 10 sid 2(4)
Vägledning kemikalier
• Ange ämnets klassificering enligt CLP.
• Ange faroklass och farokategori (Repr. 1B, Acute Tox. 4, Flam. Liq. 3
osv) och faroangivelser (H318, H319, H334, H400 osv).
• Ange hur mycket produkten innehåller av det enskilda ämnet? Detta
brukar anges i ett procentintervall. Om ämnena är prioriterade eller
utpekade är det viktigt att ni får en uppfattning om mängden, för att ni
ska kunna göra en riskbedömning, värdera risken och prioritera vilka
ämnen som ni bör arbeta för att fasa ut.
Finns ämnet i Prio-databasen, begränsningsdatabasen och/eller
Vattendirektivet?
Gå igenom ämne för ämne i de olika produkterna och notera:
Riskminsknings- och utfasningsämnen
• Om ämnet har egenskaper som gör att det är ett utfasningsämne eller
ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-databasen, ange U för
utfasningsämne och R för riskminskningsämne. PRIO-databasen hittar
ni hos kemikalieinspektionen. (www.kemi.se/prio-start)
PRIO-databasen
• Det går att söka på ämnen i Prio-databasen men det är inte tillräckligt.
För att vara säker på om ämnet tillhör kategorierna U eller R bör ni
även jämföra med egenskaperna under Prio-guidens ”kriterier”.
Kriterierna återfinns i kemikalieinspektionens PRIO-guide.
(www.kemi.se/prio-start/kriterier/oversiktstabell)
Begränsningsdatabasen
• I Begränsningsdatabasen får ni fram uppgifter om ämnet finns med i
bilaga XVII, bilaga XIV eller i kandidatförteckningen enligt REACHförordningen. Begränsningsdatabasen finns på kemikalieinspektionens
hemsida www.kemi.se. Sök på begränsningsdatabasen på förstasidan.
1. Enligt Reach, artikel 67, får ett ämne som sådant eller ingående
i en beredning eller vara – om det är föremål för begränsningar
enligt bilaga XVII, endast tillverkas, släppas ut på marknaden
eller användas om det uppfyller de villkor som gäller för denna
begränsning. Förbud gäller för vissa tillämpningar.
2. Enligt Reach, artikel 56 får en tillverkare, importör eller
nedströmsanvändare inte släppa ut ett ämne på marknaden för
en användning eller själv använda det om ämnet finns med i
bilaga XIV, med vissa undantag. Tillstånd krävs för viss
användning.
3. Särskilt farliga ämnen som är upptagna på
kandidatförteckningen kan komma att bli upptagna i bilaga XIV.
Dessa ämnen ska bland annat deklareras i varor om halten är
över 0,1 %.
Kapitel 10 sid 3(4)
Vägledning kemikalier
EU:s vattendirektiv
Är ämnet upptaget som ett prioriterat ämne enligt EU:s vattendirektiv?
Ämnena är utpekade inom EU och har EU-gemensamma halter för
ytvatten som inte får överskridas. Vilka ämnen och ämnesgrupper det
är hittar ni i dotterdirektiv 2013/39/EU till Europaparlamentets och
rådets direktiv 20087105/EG bilaga II. Sök på: prioriterade ämnen
vattendirektivet
Hur ska kemikalier förvaras?
Felaktig förvaring av kemikalier kan leda till stora kostnader både för
dig som företagare och för miljön. Det finns ett flertal exempel där
brister i förvaringen av kemikalier lett till läckage som medfört stora
saneringskostnader. För att minimera riskerna med
kemikaliehanteringen har Miljöförvaltningen sammanställt ett antal
punkter som bör följas vid förvaring av kemikalier.

Märkning. Behållare som används för förvaring av kemikalier
ska vara tydligt märkt så att det framgår vad behållaren
innehåller.

Invallning. Cisterner, fatförråd m.m. som används för lagring av
kemikalier ska vara invallade. Invallningen ska rymma den
största behållarens volym + 10% av övriga behållares volym.
Invallningen ska vara tät och motstå de kemikalier som är
aktuella. Man kan även lagra kemikalier i rum utan golvbrunn
rummet fungerar då som en invallning. Vid lagring utomhus ska
invallningen förses med regnskydd eller tak. Undvik att lagra två
kemikalier som kan reagera med varandra innanför samma
invallning.

Uppställning av cisterner och fat. Påkörningsskydd ska finnas
om sådan risk föreligger. Fat bör förvaras i ställ, på galler eller
på pall och ej direkt på marken eller på invallningens botten på
grund av korrosionsrisken.

Droppskydd, spillplåt m.m. ska finnas där spill eller läckage
kan förväntas. Exempelvis vid tappningsstället.

Särskilda försiktighetsmått utomhus. Där hantering som kan
medföra spill förekommer mer frekvent (t.ex. område runt
invallning) bör marken hårdgöras och tätas med t.ex. betong
eller ytbehandlad asfalt. Dagvattenbrunnar på fabriksområden
där kemikalier hanteras ska vara tydligt märkta och anordningar
för att effektivt täta brunnarna ska finnas i deras närhet för att
kunna användas vid tillbud.

Särskilda försiktighetsmått inomhus. Golvbrunnar får inte
finnas i produktionslokal/lagerutrymme där kemikalier förvaras.
Kapitel 10 sid 4(4)
Download