Exempel på hur man fyller i kemikalieförteckningen

Kemikalieförteckning
1 (4)
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Företag
Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Ansvarig
Kemikalier
Produktn
amn
Typ av produkt /
Användningsom
råde
Årsförbru
kning
(kg eller l)
Vilka ämnen
innehåller
produkten
Utfasningsämne/
riskminskningämn
e enligt PRIO (se prioverktyget, www.kemi.se)
Info om
miljö- och
hälsoskadlighet
Klassificering med
avseende på miljö- och
hälsofarlighet
Miljö- och byggnadsförvaltningen CG 2014-08-25
Företagsuppgifter
2 (4)
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Produktnamn Typ av produkt /
Användningsområde
Årsförbrukning Vilka ämnen Utfasningsämne/
Info om
(kg eller l)
innehåller
riskminskningämne miljö- och
produkten
enligt PRIO (se priohälsoskadlighet
verktyget, www.kemi.se)
Klassificering med
avseende på miljö- och
hälsofarlighet
3 (4)
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Produktnamn Typ av produkt /
Årsförbrukning Vilka ämnen Utfasningsämne/
Användningsområde (kg eller l)
innehåller
riskminskningämne
produkten
enligt PRIO (se prioverktyget, www.kemi.se)
Info om
miljö- och
hälsoskadlighet
Klassificering med
avseende på miljö- och
hälsofarlighet
4 (4)
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Exempel på hur man fyller i kemikalieförteckningen:
Produktnamn: Express®50 T
Typ av produkt/Användningsområde: Bekämpningsmedel, herbicid
Årsförbrukning: 0,5 kg
Vilka ämnen innehåller produkten (framgår av säkerhetsdatabladet): Tribenuronmetyl, Citronsyra, Magnesiumstearat, Natriumdiisobutylsulfosuccinat.
Utfasningsämne/ riskminskningämne enligt PRIO: Tribenuronmetyl är ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO-verktyget på www.kemi.se, övriga
ingående ämnen är ej utfasningsämnen/riskminskningsämnen.
Info om hälso- och miljöskadlighet: Irriterande, kan ge allergi vid hudkontakt, irriterar ögonen, andningsorganen och huden, risk för allvarliga ögonskador.
Miljöfarligt, mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö, förhindra utsläpp i avlopp och vatten.
Klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet: Irriterande (Xi); Miljöfarlig (N); R 36/38, R 36/37/38, R 38, R 41, R 43, R 50/53
Lagstiftning
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker
från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Miljöbalkens 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
2 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
4 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan
antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag
(2006:1014).