Kemikalieförteckning (4) (4) Företagsuppgifter Företag

Kemikalieförteckning
1 (4)
Företagsuppgifter
Företag
Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Ansvarig
Kemikalier
Produktnamn
Typ av produkt/
användningsområde
Årsförbruknin
g
(kg eller l)
Vilka ämnen
innehåller
produkten
Utfasningsämne/
riskminskningsämne
enligt PRIO (se prioverktyget, www.kemi.se)
Produktens klassificering enligt CLP
eller KIFS 2005:7
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga.
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00.
Produktens riskfraser/
faroangivelser i ord
2 (4)
Produktnamn
Typ av produkt/
användningsområde
Årsförbruknin
g
(kg eller l)
Vilka ämnen
innehåller
produkten
Utfasningsämne/
riskminskningsämne
enligt PRIO (se prioverktyget, www.kemi.se)
Produktens klassificering enligt CLP
eller KIFS 2005:7
Produktens riskfraser/
Faroangivelser i ord
3 (4)
Produktnamn
Typ av produkt/
användningsområde
Årsförbruknin
g
(kg eller l)
Vilka ämnen
innehåller
produkten
Utfasningsämne/
riskminskningsämne
enligt PRIO (se prioverktyget, www.kemi.se)
Produktens klassificering enligt CLP
eller KIFS 2005:7
Produktens riskfraser/
Faroangivelser i ord
4 (4)
Information
Exempel på hur du fyller i kemikalieförteckningen
Produktnamn: MaisTer
Typ av produkt/användningsområde: Ogräsmedel
Årsförbrukning: 0,5 kg
Vilka ämnen innehåller produkten (framgår av säkerhetsdatabladet): Foramsulfuron, Jodsulfuronmetyl-natrium, Etyl-5,5-difenyl-2-isoxazolin-3-karboxylat,
Olefinsulfonat, (natriumsalt), Polyarylphenylethersulfat (ammoni-umsalt).
Utfasningsämne/riskminskningsämne enligt PRIO: Jodsulfuronmetyl-natrium och Etyl-5,5-difenyl-2-isoxazolin-3-karboxylat är prioriterade
riskminskningsämne enligt PRIO-verktyget på www.kemi.se, övriga ingående ämnen är ej utfasningsämnen/riskminskningsämnen.
Klassificering enligt CLP eller KIFS: H317 – Hudsensibilisering, H410- Kronisk toxicitet i vattenmiljö enligt CLP.
Riskfraser/faroangivelser i ord: Kan orsaka allergisk hudreaktion, mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter enligt CLP.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker
från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Miljöbalkens 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
2 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller
åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
4 §: Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan
antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag
(2006:1014).