Analys av bekämpningsmedel i livsmedel

Analys av bekämpningsmedel i livsmedel
Inledning
De kemiska föreningar som används för att
bekämpa skadliga organismer kallas med
ett gemensamt namn för pesticider eller
bekämpningsmedel. Detta är inget nytt
påfund utan principen med att förhindra
tillväxt användes redan 146 f Kr då romarna
strödde salt över jorden för att förhindra att
Karthago skulle återuppstå efter dess fall.
Bekämpningsmedel används för att skydda
växter mot angrepp av insekter och svamp
samt för att ta bort ogräs och skydda
människors hälsa. Ibland finns rester av bekämpningsmedel kvar i de livsmedel som kommit i
kontakt med dem under odling, uppfödning, lagring eller transport. Exempel på livsmedel som
bör analyseras är frukt, grönsaker och spannmål men även kött, mjölk och ägg.
Lagstiftning
Bekämpningsmedelsrester i livsmedel regleras av fyra rådsdirektiv: 76/895/EEG, 86/362/EEG,
86/363/EEG och 90/642/EG. Genom förordning (EG) nr 396/2005 konsolideras och ändras
dessa. Förordningen gäller fastställande, övervakning och kontroll av bekämpningsmedelsrester i produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.
Gränsvärden
Bekämpningsmedlens toxicitet varierar från ämne till ämne och varje ämne har därmed fått ett
ADI-värde (accepterat dagligt intag). ADI-värdena bygger på djurstudier och baseras på den
högsta dos som ger skadlig effekt och dessa finns publicerade i EUs pesticiddatabas:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
För att utvärdera de resultat som fås på rapporten rekommenderar vi att jämföra dem med
denna länk.
Analyspaket
ALcontrols analyspaket för bekämpningsmedel heter BEKLIV (L) och innehåller fler än 650
pesticider, se lista på nästa sida. Provmängden som går åt är 100g. Q betyder att analysen är
ackrediterad och en * betyder att analysen är semikvantitativ.
Bekämpningsmedel
1-Naphthol
Rapportgräns
(mg/kg)
Rapportgräns
(mg/kg)
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
0,010
Bifenox
Q
0,010
Chloorfenvinfos (sum)
1-Naphthylacetamide
0,050
Bifenthrin
Q
0,010
Chloorneb
2,4,5-T
0,010
Biphenyl (Difenyl)
0,010
Chloorprofam
2,4,6-Trichloorfenol
0,010
Bitertanol
Q
0,010
Chloorprofam (sum)
0,010
Bitertanol
Q
0,010
Chloorpyrifos-Ethyl
Q
0,010
3,4,5-Trimethacarb
0,010
Boscalid
Q
0,010
Chloorpyrifos-Methyl
Q
0,010
3,4-Dichlooraniline
0,020
Bromacil
0,010
Chloorthaldimethyl
Q
0,010
Q
0,010
2,4-D
Q
Bekämpningsmedel
Q
0,010
0,010
Q
0,010
0,010
Abamectine
Q
0,010
Bromophos-Ethyl
Q
0,010
Chloorthalonil
Acephate
Q
0,010
Bromophos-Methyl
Q
0,010
Chloorthiamid
Acetamiprid
Q
0,010
Bromoxynil
0,010
Chlorantraniliprole
Q
0,010
0,010
Bromuconazole
Q
0,010
Chlorbromuron
Q
0,010
Q
0,020
Chlordecone Hydrate
0,010
0,010
Chlordimeform
0,010
Acibenzolar-S-Methyl
0,020
Aclonifen
Q
0,010
Bromuconazool
Acrinathrin
Q
0,010
Broomcyclen
Alachloor
Q
0,010
Broompropylaat
Q
0,010
Chlorfenapyr
0,010
Alanycarb
0,010
Bupirimate
Q
0,010
Chlorfluazuron
0,010
Aldicarb
Q
0,010
Bupirimate
Q
0,010
Chloridazon
0,050
Aldicarb-Sulfone
Q
0,010
Buprofezin
Q
0,010
Chlorthion
0,010
Aldicarb-Sulfoxide
Q
0,010
Buprofezin
Q
0,010
Chlorthiophos
Q
0,010
Aldrin
Q
0,010
Butafenacil
Q
0,010
Chlorthiophos-Sulfone
Q
0,010
Alfa-Hch
Q
0,010
Butocarboxim Sulfoxide
Q
0,010
Chlortoluron
Allethrin
Q
0,020
Butoxycarboxim
Q
0,010
Chlozolinaat
Q
0,010
Ametryn
Q
0,010
0,010
Buturon
Q
0,010
Clethodim
Q
0,010
Aminocarb
0,010
Cadusofos
Q
0,010
Climbazol
Q
0,010
Amitraz
0,020
Captafol
0,050
Clodinafop-propargyl
Amitraz (sum)
0,010
Captan
0,010
Clofentezine
Q
0,010
Anilazine
0,050
Captan (sum)
0,010
Clomazone
Q
0,010
0,010
Antraquinone
Q
0,010
Carbaryl
Q
0,010
Clopyralid
*
0,500
Asulam
Q
0,010
Carbaryl
Q
0,010
Clothianidin
Q
0,010
Atrazine
Q
0,010
Carbendazim
Q
0,010
Coumaphos
Azaconazole
Q
0,010
Carbofenothion
0,010
Crimidine
Azamethiphos
Q
0,010
Carbofenothion methyl
0,010
Cyanazin
0,010
Azimsulfuron
Q
0,010
Carbofuran
Q
0,010
Cyanofenphos
0,010
0,010
Carbofuran
Q
0,010
Cyanophos
0,010
0,010
Azinfos-Ethyl
0,010
Q
0,010
Azinphos-Methyl
Q
0,010
Carbofuran (sum)
0,010
Cyazofamid
Azoxystrobin
Q
0,010
Carbofuran (sum)
0,010
Cycloate
Azoxystrobine
Q
0,020
Carbofuran Phenol
Q
0,010
Cycloxydim
Q
0,010
0,010
Carbofuran-3-Hydroxy
Q
0,010
Cyfenothrin
Q
0,050
Q
0,010
Cyflufenamide
Q
0,010
0,010
Cyfluthrin
Q
0,010
0,010
Cyhalothrin
Barban
Benalaxyl
0,010
Carbofuran-3-Keto
Bendiocarb
Q
0,010
Carfentrazone-ethyl
Benfluralin
0,010
Carpropamid
Benfuracarb
Q
0,010
0,010
0,010
Chinomethionat
0,010
Cymoxanil
Q
0,020
Benfuracarb
Q
0,010
Chlooraniline (3-) Of (4-)
0,050
Cypermethrin
Q
0,010
Benomyl
Q
0,005
Chloorbenzilaat
0,010
Cyproconazole
Q
0,010
Benoxacor
Q
0,010
Chloorbufam
0,010
Cyproconazool
Q
0,010
Bentazon
Q
0,010
Chloordane (Cis-)
Q
0,010
Cyprodinil
Q
0,010
Benthiavalicarb isopropyl
Q
0,010
Chloordane (Trans-)
Q
0,010
Cyprodinil
Q
0,010
beta-HCH
0,010
Chloorfenson
Q
0,010
Cyromazine
Q
0,050
Beta-Hch + Gamma-Hch (Lindaan)
0,010
Chloorfenvinfos (Alfa)
Q
0,010
Cythioate
Q
0,010
Bifenazaat
0,050
Chloorfenvinfos (Beta)
Q
0,010
Daminozide
Q betyder att analysen är ackrediterad
* betyder att analysen är semikvantitativ
Q
0,010
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
DDT (sum)
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
Bekämpningsmedel
0,010
Ditalimfos
Q
0,010
Fenkapton
Rapportgräns
(mg/kg)
0,010
Deet
Q
0,010
Dithianon
Q
0,010
Fenobucarb
Q
0,010
Delta-Hch
Q
0,010
Diuron
Q
0,010
Fenoxycarb
Q
0,050
Deltamethrin
Q
0,010
Dmsa
Q
0,010
Fenoxycarb
Q
0,010
Demeton-O
Q
0,010
Dmst
Q
0,020
Fenpiclonil
Q
0,010
Demeton-S
Q
0,010
Dmst
Q
0,010
Fenpropathrin
Q
0,010
Demeton-S-Methyl
0,010
Dodemorph
Q
0,010
Fenpropidin
Q
0,010
Demeton-S-Methyl Sulfoxide
0,010
Dodine
Q
0,010
Fenpropidin
Q
0,010
Q
Demeton-S-Methylsulphon
0,010
Emamectin
0,010
Fenpropimorf
Q
0,010
Desmedipham
Q
0,010
Endosulfan (sum)
0,040
Fenpropimorph
Q
0,010
Desmethryn
0,010
Endosulfan I
0,010
Fenpyroximate
Q
0,020
0,010
Fenpyroximate
Q
0,010
0,020
Fenson
0,010
Fensulfothion
Q
0,010
Diafenthiuron
Q
0,010
Endosulfan II
Diazinon
Q
0,010
Endosulfan-Sulphate
0,020
Endrin
Dichlobenil
Q
0,010
Dichlofenthion
Q
0,010
Epn
Q
0,010
Fenthion
Q
0,010
Dichlofluanid
Q
0,010
Epoxiconazole
Q
0,010
Fenthion
Q
0,010
Dichloorbenzamide (2,6-)
0,010
Epoxiconazool
Q
0,010
Fenthion (sum)
Dichlorophen
0,010
Eptc
0,010
Fenthion (sum)
Dichlorprop
0,010
Etaconazole
0,010
Fenthion-Sulfoxide
Q
0,010
Dichlorvos
0,010
Ethiofencarb
Q
0,010
Fenthion-Sulfoxide
Q
0,010
Diclobutrazol
0,010
Ethiofencarb-Sulfone
Q
0,010
Fenuron
0,010
Ethiofencarb-Sulfoxide
Q
0,010
Fenvaleraat Esfenvaleraat
Q
0,010
0,010
Ethion
Q
0,010
Fipronil
Q
0,005
0,010
Fipronil (sum)
Dicloran
Q
Dicofol
0,010
0,010
0,050
Dicrotophos
Q
0,010
Ethiprole
Dieldrin
Q
0,010
Ethirimol
Q
0,010
Fipronil-sulfone
Diethofencarb
Q
0,010
Ethofumesate
Q
0,010
Flonicamid
Q
0,010
Diethofencarb
Q
0,010
Ethoprofos
Q
0,010
Florasulam
Q
0,010
Difenamid
0,005
0,005
0,010
Ethoxyquin
0,010
Fluazifop (free acid)
Difenoconazole
Q
0,010
Etofenprox
Q
0,010
Fluazifop p butyl
Q
0,010
Difenoconazool
Q
0,010
Etofenprox
Q
0,010
Fluazifop-Butyl
Q
0,010
Difenylamine
Q
0,010
Etoxazole
Q
0,010
Fluazinam
Q
0,010
Diflubenzuron
Q
0,010
Etridiazole
0,020
Flubendiamide
Q
0,010
Diflufenican
Q
0,010
Etrimfos
0,010
Fluchloralin
Dimethenamid
Q
0,010
Famoxadone
0,050
Flucycloxuron
Q
0,010
Dimethirimol
Q
0,010
Famoxadone
Q
0,010
Flucythrinaat
Q
0,010
Dimethoaat
Q
0,010
Famphur
Q
0,010
Fludioxonil
Q
0,010
0,010
Fenamidone
Q
0,010
Flufenacet
Q
0,010
Dimethoaat (sum)
Dimethoaat (sum)
Q
0,010
0,010
0,010
Fenamifos
0,010
Flufenoxuron
Q
0,010
Dimethoate
Q
0,010
Fenamiphos
Q
0,010
Flumioxazin
Q
0,010
Dimethomorph
Q
0,010
Fenarimol
Q
0,010
Fluopicolide
Q
0,010
Dimoxystrobin
Q
0,010
Fenarimol
Q
0,020
Fluopyram
Q
0,010
Diniconazole
Q
0,010
Fenazaquin
Q
0,010
Fluotrimazol
Q
0,010
Diniconazool
Q
0,010
Fenazaquin
Q
0,010
Fluoxastrobine
Q
0,010
Dinocap
Q
0,010
Fenbuconazole
Q
0,010
Fluquinconazole
Q
0,010
Dinotefuran
Q
0,010
Fenchlorphos
0,010
Fluquinconazole
Q
0,010
Dipropetryn
Q
0,010
Fenfluthrin
0,010
Fluroxypyr (sum)
Disulfoton
Q
0,020
Fenhexamid
Q
0,020
Fluroxypyr, 1-Methylheptylester
0,020
Fenhexamid
Q
0,010
Flurprimidol
0,010
Fenithrothion
Q
0,010
Flusilazole
Disulfoton (sum)
Disulfoton-Sulfone
Q
Q betyder att analysen är ackrediterad
* betyder att analysen är semikvantitativ
0,010
Q
0,010
0,010
Q
0,010
Bekämpningsmedel
Flusilazool
Rapportgräns
(mg/kg)
Q
Fluthiacet methyl
Bekämpningsmedel
0,010
Iodofenphos
Rapportgräns
(mg/kg)
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
0,010
Metalaxyl
Q
0,010
0,010
Iprobenfos
0,010
Metalaxyl
Q
0,010
Flutolanil
Q
0,010
Iprodion
Q
0,010
Metamitron
Q
0,010
Flutolanil
Q
0,010
Iprovalicarb
Q
0,010
Metazachloor
Q
0,010
0,010
Isazofos
0,010
Metconazole
Q
0,020
Q
0,010
Flutriafol
Flutriafol
Q
0,010
Isocarbofos
Q
0,010
Methabenzthiazuron
Fluvalinaat
Q
0,010
Isocarbophos
Q
0,010
Methacrifos
Folpet
0,010
Isodrin
Q
0,010
Methamidophos
Q
0,010
Fonofos
0,010
Isofenfos
Q
0,010
Methidathion
Q
0,010
Forchlorfenuron
0,010
Isofenfos-Methyl
Q
0,010
Methidathion
Q
0,010
0,010
Methiocarb
Q
0,010
Q
0,010
0,010
Formetanate Hydrochloride
Q
0,010
Isofenphos-Oxon
Formothion
Q
0,010
Isoprocarb
0,010
Methiocarb
Fosalone
Q
0,010
Isoprothiolane
Q
0,010
Methiocarb (sum)
0,020
Fosetyl-Aluminium
*
0,050
Isoproturon
Q
0,010
Methiocarb (sum)
0,010
0,020
Isopyrazam
Q
0,010
Methiocarb-Sulfone
Q
0,010
0,010
Isouron
Q
0,010
Methiocarb-Sulfoxide
Q
0,010
0,020
Isoxaben
Q
0,010
Methomyl
Q
0,010
Fosfolan
Fosmet
Q
Fosmet (sum)
Fosmet (sum)
Q
0,010
Isoxadifen ethyl
0,010
Methomyl (sum)
0,010
Fosthiazate
Q
0,010
Isoxaflutole
Q
0,010
Methoprotryn
0,010
0,010
Isoxathion
Q
0,010
Methoxychloor
0,010
Methoxyfenozide
Fuberidazole
0,010
Furalaxyl
Q
0,010
Kresoxim-Methyl
Furalaxyl
Q
0,010
Kressoxim-Methyl
Q
0,010
Metobromuron
Furathiocarb
Q
0,010
Lambda-Cyhalothrin
Q
0,010
Metobromuron
Q
0,010
0,050
Lenacil
Q
0,010
Metolachlor
Q
0,010
Q
0,010
Metolcarb
0,010
Metoxuron
Q
0,010
Furmecyclox
Furmecyclox
Q
Q
0,010
0,010
0,020
Lenacil
Halfenprox
0,010
Leptophos
Halofenozide
0,010
Linuron
Q
0,010
Metrafenone
Q
0,010
Q
0,010
Metribuzin
Q
0,010
0,010
Mevinfos-Cis
Q
0,010
Haloxyfop
Q
0,010
Lufenuron
Haloxyfop-Ethoxyethyl
Q
0,010
Malaoxon
0,020
Malathion
Q
0,010
Mirex
Q
HCH (sum)
Heptachloor
Q
0,010
0,020
0,010
Malathion
0,010
Monilaat
Heptachloor (sum)
0,010
Malathion (sum)
0,020
Monocrotophos
Q
0,010
Heptachloor Epoxide A (Cis)
0,010
Malathion (sum)
0,010
Monolinuron
Q
0,010
Heptachloor Epoxide B (Trans)
0,020
Maleic Hydrazide
0,050
Monuron
Q
0,010
Heptenofos
Q
0,010
Mandipropamid
0,010
Myclobutanil
Q
0,010
Hexachloorbenzeen
Q
0,010
Mcpa
0,010
Myclobutanil
Q
0,010
Hexachloorbutadieen
Q
0,010
Mecarbam
Q
0,010
Naled
Hexaconazole
Q
0,010
Mecoprop
Q
0,010
Napropamide
Hexaconazool
Q
0,010
Mefenacet
Q
0,010
Neburon
0,010
Hexaflumuron
Q
0,010
Mefenpyr diethyl
Q
0,010
Nicosulfuron
0,010
Q
0,010
Nitenpyram
0,010
Nitralin
0,010
Hexazinon
Q*
0,010
0,010
Q
0,010
Mefosfolan
Hexythiazox
Q
0,010
Mepanipyrim
Hymexazol
Q*
0,100
Mepanipyrim
Q
0,010
Nitrofen
0,010
Imazalil
Q
0,010
Mephosfolan
Q
0,020
Nitropyrin
0,010
Imazaquin
Q
0,010
Mepronil
Q
0,010
Nitrothal-Isopropyl
0,010
0,010
Mepronil
0,010
Norflurazon
0,010
0,010
Novaluron
0,010
Nuarimol
Q
0,010
0,010
O,P'-Ddd
Q
0,010
Imazethapyr
Imibenconazole
Q
0,010
Mesosulfuron-methyl
Imidacloprid
Q
0,010
Mesotrione
Indoxacarb
Q
0,010
Metaflumizon
Q betyder att analysen är ackrediterad
* betyder att analysen är semikvantitativ
Q
Q
0,010
0,010
0,010
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
O,P'-DDE
Q
0,010
Pirimicarb
Q
0,010
Pyridate (metabolite)
Q
0,010
Ofurace
Q
0,010
Pirimicarb
Q
0,010
Pyridate (sum)
Q
0,010
Omethoate
Q
0,010
Pirimicarb (sum)
0,010
Pyrifenox
Oxadiazon
Q
0,010
Pirimicarb (sum)
0,010
Pyrifenox
Q
0,010
Oxadixyl
Q
0,020
Pirimicarb-Desmethyl
Q
0,010
Pyrimethanil
Q
0,010
Oxadixyl
Q
0,010
Pirimicarb-Desmethyl
Q
0,010
Pyrimethanil
Q
0,010
Oxamyl
Q
0,010
Pirimifos-Methyl
Q
0,010
Pyrimidifen
Oxycarboxin
Q
0,010
Pirimiphos-Ethyl
Q
0,010
Pyriproxyfen
Q
0,010
Oxydemeton-methyl (sum)
Q
0,010
Porpaquizafop
Q
0,010
Pyriproxyfen
Q
0,010
0,010
Prochloraz
Q
0,010
Quinalfos
Q
0,010
Oxyfluorfen
0,010
0,010
P,P'-Ddd O,P'-Ddt
Q
0,010
Procymidon
Q
0,010
Quinchlorac
Q
0,010
P,P'-Dde
Q
0,010
Profam
Q
0,010
Quinoxyfen
Q
0,010
0,010
Profenofos
Q
0,010
Quintozeen
Q
0,010
0,010
Profenofos
Q
0,010
Quizalofop
0,010
0,010
Profluralin
Q
0,010
Quizalofop-Ethyl
0,010
0,010
Profoxydim
0,050
Rimsulfuron
0,010
Promecarb
Q
0,010
Rotenone
P,P'-Ddt
Paclobutrazol
Q
Paraoxon
Paraoxon ethyl
Q
Paraoxon methyl
0,010
Q
0,010
Parathion-Ethyl
Q
0,010
Promethryn
Q
0,010
S 421
Parathion-Methyl
Q
0,010
Propachloor
Q
0,010
Sethoxydim
Q
0,010
0,010
Propamocarb Hydrochloride
Q
0,010
Silafluofen
Q
0,010
Pebulate
0,050
Penconazole
Q
0,010
Propanil
Q
0,010
Silthiopham
Penconazool
Q
0,010
Propargiet
Q
0,020
Simazine
Q
0,010
0,020
Propazine
Q
0,010
Simazine
Q
0,010
0,010
Spinosad (sum)
Q
0,010
Pencycuron
0,010
Pencycuron
Q
0,010
Propetamphos
Pendimethalin
Q
0,010
Propiconazole
Q
0,010
SpinosadA
Q
0,010
Pentachlooranisole
Q
0,010
Propiconazool
Q
0,010
SpinosadD
Q
0,010
Pentachloorbenzeen
Q
0,010
Propoxur
Q
0,010
Spirodiclofen
Q
0,010
Pentachloorfenol
0,050
Propoxur
Q
0,010
Spiromesifen
Q
0,010
Pentachloroaniline
0,010
Propoxycarbazon
0,010
Spirotetramat
Q
0,010
Penthiopyrad
0,010
Propyzamide
Q
0,010
Spirotetramat (sum)
Permethrin
0,010
0,020
Propyzamide
Q
0,010
Spirotetramat cis enol
Q
0,010
Permethrin-Cis
Q
0,010
Proquinazid
Q
0,010
Spirotetramat cis keto hydroxy
Q
0,010
Permethrin-Trans
Q
0,010
Prosulfocarb
Q
0,010
Spirotetramat enol glucoside
Perthane
0,050
0,010
Prothiocarb Hydrochloride
0,010
Spirotetramata mono hydroxy
Q
0,010
Phenmedipham
Q
0,010
Prothioconazool destio
0,010
Spiroxamine
Q
0,010
Phenothrin
Q
0,020
Prothiofos
Q
0,010
Spiroxamine
Q
0,010
Phenthoate
Q
0,010
Pymetrozine
Q
0,010
Sulcotrione
Q
0,020
Phenylphenol-2 (O-Fenylfenol)
Q
0,010
Pyraclofos
0,010
Sulfentrazone
Q
0,020
Phosalone
Q
0,010
Pyraclostrobin
0,010
Sulfotep
0,010
0,010
Pyraflufen-ethyl
0,010
Sulprofos
0,010
Phosmet
Q
Phosmet-Oxon
Q
0,010
Pyrazofos
Q
0,010
Tebuconazole
Q
0,010
Phosphamidon
Q
0,010
Pyrazophos
Q
0,010
Tebuconazool
Q
0,010
0,010
Pyrethrins
0,020
Tebufenozide
Q
0,010
Phoxim
Phthalimide
0,010
Pyridaben
Q
0,010
Tebufenpyrad
Q
0,010
Picolinafen
Q
0,010
Pyridaben
Q
0,010
Tebufenpyrad
Q
0,010
Picoxystrobin
Q
0,010
Pyridafenthion
Q
0,010
Tecnazene
Q
0,010
Picoxystrobin
Q
0,010
Pyridalyl
Q
0,010
Teflubenzuron
Q
0,010
Piperonyl Butoxide
Q
0,010
Pyridaphention
Q
0,010
Tefluthrin
Q
0,010
Piperonyl Butoxide
Q
0,010
Pyridate
Q
0,010
Telodrin (=Isobenzan)
Q
0,010
Q betyder att analysen är ackrediterad
* betyder att analysen är semikvantitativ
Bekämpningsmedel
Tepraloxydim
Rapportgräns
(mg/kg)
Q
Bekämpningsmedel
Rapportgräns
(mg/kg)
0,010
Trifloxystrobin
0,010
Terbacil
0,010
Triflumizole
Q
0,010
Terbumeton
0,010
Triflumizool
Q
0,010
Terbutryn
Q
0,010
Triflumuron
Q
0,010
Terbutylazin
Q
0,010
Trifluralin
Q
0,010
Tetrachlorvinphos
Q
0,010
Triforine
Q
0,010
Tetraconazole
Q
0,010
Trimethacarb (3,4,5-)
Q
0,010
Tetraconazool
Q
0,010
Trinexapac ethyl
Tetradifon
Q
0,010
Trinexapac-Ethyl
0,010
Trisulfuron-methyl
0,010
Triticonazole
Tetrahydrophthalimide
Tetramethrin
Q
Tetrasul
0,010
Q
0,010
0,010
Q
0,010
0,010
Uniconazole
Thiabendazole
Q
0,010
Vamidothion
Q
0,010
Thiacloprid
Q
0,010
Vinchlozoline
Q
0,010
Thiadiazuron
Q
0,010
Vinchlozoline (sum)
Thiamethoxam
Q
0,010
Zoxamide
Thiamethoxam (sum)
Q
0,010
Zwavel
Thiobencarb
Q
0,010
Thiocyclam
Q
0,050
Thiodicarb
Q
0,010
Thiofanox
0,010
Thiofanox Sulfone
Q
0,010
Thiofanox Sulfoxide
Q
0,010
Thiometon
0,010
Thiophanate-Methyl
Q
0,010
Tolclofos-Methyl
Q
0,010
Tolclofos-Methyl
0,010
Tolylfluanid (sum)
Q
0,010
Tolylfluanide
Q
0,010
Tralkoxydim
Q
0,010
Transfluthrin
Q
0,010
Triadimefon
Q
0,010
Triadimefon
Q
0,010
Triadimefon (sum)
0,020
Triadimefon (sum)
Q
0,010
Triadimenol
Q
0,010
Triadimenol
Q
0,010
Triallaat
Q
0,010
Triapenthenol
Q
0,010
Triazamaat
Q
0,010
Triazofos
Q
0,010
Triazophos
Q
0,010
Triazoxide
0,010
Trichloronaat
Trichlorphon
0,010
Q
Triclopyr
0,010
0,010
Tricyclazole
Q
0,010
Tridemorph
Q
0,010
Trifloxystrobin
Q
0,010
Q betyder att analysen är ackrediterad
* betyder att analysen är semikvantitativ
0,010
0,010
Q
0,010
0,200