Namn och formler att kunna – KOKA01

advertisement
Namn och formler att kunna – KOKA01
Metaller och övriga grundämnen (med deras respektive vanligaste ox.tal):
Grupperna 1, 2, 13-18 (även ickemetaller) samt titan, krom, mangan, järn,
kobolt, nickel, koppar, zink, silver, guld, kvicksilver
Övriga katjoner: ammonium, oxonium (”väte”)
Anjoner: hydrid, karbonat, bikarbonat, nitrat, nitrit, cyanid, oxid, peroxid,
superoxid, hydroxid,oxid, fluorid, fosfat, vätefosfat, divätefosfat, sulfid,
sulfat, klorid, perklorat, klorat, permanganat, kromat, dikromat, bromid,
jodid, nitrid, fosfid, arsenid
Syror och baser: kolsyra, ättiksyra, salpetersyra, ammoniak, fosforsyra,
svavelväte, svavelsyra, saltsyra, överklorsyra, klorsyra, kungsvatten
Övrigt: grafit, diamant, ozon, vit fosfor, (okta)svavel, hematit, magnetit
Naturligtvis skall ni kunna bilda binära föreningar baserat på dessa namn.
Således skall man t.ex. kunna ange kemisk formel på galliumarsenid eller
magnesiumklorid. I förekommande fall anges alltid oxidationstal, t. ex.
järn(II)klorid.
Download