Instuderingsuppgifter syror och baser

advertisement
Frågor att jobba med under passet fredag 12/4 7D
Läs i häftet, om du inte hittar kan du använda internet. Skriv i svaren i google
docks och dela med mig. [email protected]
1/ a Nämn fyra syror som kan finnas i frukt och bär!
b/ Vilket grundämne finns i dessa och alla andra syror
2/ nämn en syra som är vanlig vid matlagning
3/ Vilka egenskaper har klorgas
4/ a Ge exempel på två svaga syror
b/ Skriv namn och formel för de tre vanligaste starka syrorna
5 a När vätgas brinner i klor bildas en gas. Vad heter gasen
b/ skriv reaktionsformeln med ord:
c/ skriv formeln för reaktionen med kemiska tecken
d/ vad kan man göra med gasen för att få saltsyra
6/ a En av de starkaste syrorna påverkar vissa ämnen så att de förkolnas vilken syra?
b/ Nämn ämnen som påverkas av syran
7/ a vilken syra består av grundämnena väte, syre och kväve
b/ Vad händer om den syran kommer i kontakt med tex koppar
8/ Vilken syra kommer du att tänka på när du hör ordet SIV och vad menar med ordet SIV
inom kemin
9/ Hur betecknar man en a/ kloridjon......b/ Nitratjon.......c/ hydroxidjon
10/ När svavelsyra löses i vatten delas syran upp i joner.
a/Vilka joner bildas
b/ Skriv reaktionsformeln med kemiska tecken för syran och jonerna
11/ Till vardags använder vi många produkter som innehåller basiska ämnen. Ge några
exempel på sådana produkter:
12/ a Vilket ämne har den kemiska formeln NaOH
b/ Vilket namn står det ofta på förpackningar som innehåller detta ämne
c/ nämn två användningsområden
13/ a Under vilket namn brukar natriumkarbonat säljas
b/ Ge exempel på några viktiga användningsområden för ämnet
14/ a ge exempel på en metall som är så mjuk att man kan dela den med en vanlig kniv
b Vad bildas när detta ämne läggs i vatten
15/ a Beskriv ämnet ammoniak och ange vilken kemisk beteckning ämnet har
b/ vad kan ammoniak användas till
16/ Vad menas med en neutral lösning
17/ beskriv vad PH värde är
18/ Luftföroreningar försurar nederbörden. Hur är PH värdet hos sådan nederbörd
19/ Vad kallas en lösning som har PH större än 7
20/ Vilket PH värde har en lösning som är neutral
21/ Ge exempel på vätskor som har PH lägre än 7
22/ Vad menas med en indikator
23/ Ge tre exempel på indikatorer
24/ Du hittar en flaska där etiketten är borta. Du tror att flaskan innehåller en syra. När du
provar med BTB blir vätskan grön. Hade du rätt och vad kan flaskan innehålla? Motivera
ditt svar
25/ vad menas med sur oxid
b/ ge exempel på sura oxider
26/ vad bildas då koldioxid leds ner i vatten?
b/ skriv reaktionsformeln med kemiska tecken
27/ vad menas med en basisk oxid
28/ Ge exempel på basiska oxider
29/ Vilken kemisk formel har kalciumoxid
30/ a Vilket ämne har den kemiska formeln Ca(OH)2
b/ Den lösning man får om ämnet löses i vatten, kallas kalkvatten. Vad kan kalkvatten
användas till
31/ Vad är det som gör att metaller som järn och koppar leder ström
32/ Ge förslag på vad man kan göra med destillerat vatten för att det ska leda elektrisk
ström. Förklara varför det skulle hjälpa
33/ Beskriv hur försurning av naturen uppkommer, vilka effekter får försurningen och hur
man kan minska skadeverkningarna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards