Exempel på svaga syrer är vinsyra, citron syra och ättiksyra

advertisement
Exempel på svaga syrer är vinsyra, citron syra och ättiksyra.
Koncentrerad svavelsyra är mycket frätande.
Exempel på starka syrer är saltsyra, svavel syra och
Vid spädning av svavelsyra ska man alltid hälla syran i
salpetersyra.
vattnet och inte tvärt om. Kom ihåg SIV.
Ämnen som ger basiska vattenlösningar kallas basiska ämnen
Salpetersyran är en frätande syra som sönderdelas av ljus
eller baser.
(ska förvaras i flaskor med mörktfärgat glas).
Exempel på baser är natriumhydroxid, kalciumhydroxid och
Nitrösa gaser består av kväveoxider.
ammoniak.
Metallen natrium reagerar häftigt med vatten.
Med en indikator kan man ta reda på om en lösning är sur,
Många ämnen kan förorena sig med syra. Den kemiska
basisk eller neutral.
föroreningen som då bildats kallas oxid.
Vanliga indikatorer är lackmus, BTB och fenolftalein.
En oxid som ger en sur lösning då den löses i vatten kallas
Sura lösningar färgar blått lackmuspapper rött.
sur oxid. En oxid som ger basisk lösning kallas basisk oxid.
Basiska lösningar färgar rött lackmuspapper blått.
De flesta metalloxider är basiska.
En neutral lösning är varken sur eller basisk.
Vid förbränning av svavelhaltig olja bildas svaveldioxid.
pH-värdet är ett mått på surheten hos en lösning.
Tillsammans med luftens fuktigheter bildar den
Hos sura lösningar är pH-värdet mindre än 7.
svavelsyrlighet och svavelsyra som bidrar till
Hos basiska lösningar är pH-värdet större än 7.
försurningen av naturen. Sura och basiska lösningar leder
Hos neutrala lösningar är pH-värdet = 7.
elektricitet eftersom den innehåller joner.
Saltsyra bildas när väteklorid leds ner i vattnet.
Klor är en tung, gulgrön gas som är mycket giftig.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards