Syror och baser

advertisement
Syror och baser
s. 178 - 181 i blå Kemiboken Gleerups
s. 206 – 209 i gula Makro Kemi Gleerups
1. Vad kan man säga om pH-värdet i en
a) sur lösning
b) neutral lösning
c) basisk lösning
2. Vilken kemisk beteckning har
a) vätejonen
b) hydroxidjonen
3. Vad bestämmer vilket pH-värde en lösning får?
4. Varför leder sura och basiska lösningar ström?
5. Vilken jon finns i alla
a) sura lösningar b) basiska lösningar
6. De starka och de svaga syrorna reagerar olika när man löser upp dem i vatten, och därför blir
pH-värdet lägre när vi löser upp starka syror. Berätta!
7. Vilken negativ jon finns i en lösning av
a) saltsyra
b) svavelsyra
c) salpetersyra
d)kolsyra
8. Vilka av påståendena är sanna?
A. I en lösning med pH 6 är koncentrationen av vätejoner större än i en lösning med pH
4.
B. I en lösning med pH 4 är koncentrationen av vätejoner 100 gånger så stor som i en
lösning med pH 6.
C. I en lösning med pH 9 är koncentrationen av hydroxidjoner större än i en lösning
med pH 10.
D. I en lösning med pH 10 är koncentrationen av hydroxidjoner 100 gånger så stor som i
en
lösning med pH 8.
9. Ge exempel på några vattenlösningar som innehåller hydroxidjoner.
10. Två flaskor innehåller lika mycket basisk lösning. I den ena flaskan är pH-värdet 10 och i den
andra är pH-värdet 12. Vad kan man säga om innehållet av hydroxidjoner i flaskan?
11. Vilka av påståendena är sanna?
A. Om man häller en sur lösning i en basisk lösning sjunker pH-värdet.
B. Om man häller en sur lösning i en basisk lösning stiger pH-värdet.
C. Om man häller en basisk lösning i en sur lösning sjunker pH-värdet.
D. Om man häller en basisk lösning i en sur lösning stiger pH-värdet.
12. Förklara vad reaktionsformeln beskriver:
HCl + H2O → H30+ + Cl13. Förklara vad reaktionsformeln beskriver:
NH3 + H2O → NH4+ + OH-
Neutralisationer och buffert
s. 182 – 183 i blå Kemiboken Gleerups
s. 210 – 211 i gula Makro Kemi Gleerups
1. Vilket ämne bildas vid alla neutralisationer? Skriv reaktionen med kemiska tecken.
2. Vad betyder det att en reaktion är exoterm?
3. Om du blandar saltsyra och natriumhydroxid och kokar bort vattnet får du kvar ett vitt pulver.
Vad är det?
4. Skriv reaktionsformel som beskriver vad som händer om du blandar
a)saltsyra och natriumhydroxid
b) salpetersyra och kaliumhydroxid
c) kalciumhydroxid och svavelsyra
5. Vilken viktig egenskap har en buffertlösning?
6. En buffertlösning kan t ex innehålla kolsyra(H2CO3) och vätekarbonatjoner (HCO3-). Vad
händer om du tillsätter
a) en syra dvs vätejoner
b) en bas dvs hydroxidjoner
7. Ge exempel från biologin på när det är viktigt med buffertsystem.
Försurning
s. 184 – 187 i blå Kemiboken Gleerups
s. 212 – 215 i gula Makro Kemi Gleerups
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vid förbränning av olja bildas svaveldioxid? Hur går det till?
Vad bildas när svaveldioxiden kommer i kontakt med vatten?
Vid olika typer av förbränning bildas kväveoxider. Varför?
Vad bildas när kväveoxider kommer i kontakt med vatten?
Man brukar prata om ”surt regn”. Vad innehåller det sura regnet?
Vilket pH-värde har vårt regnvatten i dag?
Varför har regnvatten inte neutralt pH?
Varför är naturen på olika platser olika känslig för försurning?
Vad händer med skogen när marken försuras?
Vad händer med sjöar som försuras?
Hur kan det komma sig att fåglar som bor vid sura sjöar kan vara förgiftade av metaller?
Vad händer med marmorstatyer som utsätts för surt regn?
Varför kalkas sura sjöar?
Hur kan vi minska försurningen i framtiden?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards