Instuderingsuppgifter - Ekologi
Till provet:
• E-boken: Avsnitten 2.5, 2.8, 3.8-3.11, 4.1-4.4, 4.6-4.7, 4.15-4.16, (4.19-4.22)
• Se även till att du har anteckningar från laborationer, att du läser ”stenciler”
och lektionsanteckningar.
Laborationer:
Fotosynteslaboration (”En solskenshistoria” samt ”Två pestförsök”)
pH-laboration
Uppgifter i boken:
Avsnitt 2.11: 5, 11
Avsnitt 3.13: 12, 15, 17, 18, Tänk ut: 20
Avsnitt 4.23: 1-5, Tänk ut: 8-9, 12, 21, 23, 25, 29, 30, 32, Tänk ut: 33
Några uppgifter till.... flera av uppgifterna liknar uppgifterna i e-boken dumen
det är bra med repetition =0)
1. Vad handlar vetenskapsgrenen ekologi om?
2. Redogör för fotosyntesen.
3. Redogör för cellandningen.
4. Förklara begreppen producenter, konsumenter och destruenter (nedbrytare).
5a. Rita en näringspyramid och sätt in några tänkbara organismer i varje nivå.
5b. Hur många procent av energin i en nivå går vidare till nästa? Tex hur många kg
”laxmat” behövs för att 1 kg lax ska bildas?
5c. Förklara vad som händer med resten av energin, den som går förlorad.
6. Ge exempel på en näringskedja. Vilken typ av organism står alltid först i kedjan?
7. Vad är det för skillnad på en näringskedja och en näringsväv?
8. Jämför marken i en barrskog med marken i en lövskog. T.ex. pH samt vilka
nedbrytare är vanligast mm
9. Nämn några miljöfaktorer/icke-biologiska faktorer i ett ekosystem.
10. Redogör kort för kolets kretslopp.
11. Hur påverkar förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) kolets
kretslopp? Vilka effekter kan det ha på miljön?
12a. Vid vilket pH är vätskor sura, neutrala och basiska?
12b. Ge exempel på några ämnen som är sura, neutrala resp. basiska.
13. Vilket ämne gör att syror är sura? Beskriv hur den atomen är uppbyggd.
14. Vad är klorofyll?
En lite mer omfattande fråga:
(liknar uppgift 8 i avsnitt 4.23)
15. I en skogsdunge växer tall, gran, björk, blåbärsris några olika örter bl. a några
gräsarter, mossor och svampar. Där finns många arter av insekter såsom myror,
flugor, fjärilar, myggor och barkborrar. I marken lever maskar, gråsuggor och andra
småkryp. I träden bor blåmesar och bofinkar och ett hackspettpar. Blåmesarna äter
huvudsakligen insekter och deras larver medan bofinkarna mest håller sig till frön av
olika slag. I marken gömmer sig sorkar som äter rötter och frön. Ibland kommer en
sparvhök farande.
Din uppgift är nu att konstruera några näringskedjor och sedan väva ihop dessa till
en näringsväv för skogsdungen.
En lite svårare uppgift:
En kraftig dusch med insektsgift kommer instänkande från en kvaddad transportbil.
Beskriv en eller flera troliga händelseutvecklingar i skogsdungens ekosystem.
Lycka till med inläsningen till provet!
önskar
Maria