1
Hjärtstopp utanför sjukhus
Ort (Ambulansdistrikt):
Undergrupp:
…………………………………. …………….
………………………………………………….
   -
Personnummer
år
mån
dag
Uppdragsnummer:
  
Datum:
år
Plats för hjärtstopp:
mån
I hemmet
Om annat, vilken:
Ja
Av bystander
HLR före ambulansens ankomst:
Om ja av vem?

På allmän plats

Annat

………………………………………………………………..
Bevittnat hjärtstopp:
Om ja:
dag
Ja
Lekman
Sjukvårdspers
Om ja förekom Telefon HLR? Ja






Nej

eller av ambulanspersonal

Ambulanspersonal  Polis 
Räddn.tjänst  Annan 
Nej 
Nej
Om HLR före ambulansens ankomst

Ja 
Ja 
Hjärtkompression: Ja
Ventilation:
Defibrillering:

Nej 
Nej 
Nej
Status före ambulansens ankomst:
Vid medvetande: Ja
Andas: Ja
Puls: Ja




Nej
Nej
Nej



2
Initial rytm:
Om halvautomatisk defibrillator:
Om information finns om rytm:
Defibrillera
VF
VT
Trolig anledning till hjärtstopp:



Defibrillera ej
 Överdos läkemedel 
Lungsjukdom 
Kvävning 
Plötslig spädbarnsdöd 
Drunkning 
Hjärtsjukdom
PEA
Asystoli




Självmord 
Annat 
Olycksfall
Tider: (tim, min):
Hjärtstopp (antal minuter innan larm registrerats)

Larm (utlarmning klockan):

Start av HLR klockan:

Första defibrillering klockan:

Ambulansens ankomst (bil stoppar klockan):

Ambulansens ankomst: (vid patientens sida klockan): 
Första EKG/ rytm klockan:

Larm registrerat klockan:
Behandlingar (utanför sjukhus)
Defibrillering:
Antal defibrilleringar:
Intubation:
Adrenalin:
Atropin:
Cordarone:


Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja
Nej


Nej 
Nej 
Nej 
Nej








3

Ja 
Nej

Ja 

Nej 
Mekaniska hjärtkompressioner:
Ja
Hypotermi:


Nej
Resultat av behandling
Återfått pulsgivande rytm någon gång:
Körd till sjukhus:
Om ja, vilket?
Ja
Nej
………………………………………….

Ja 
Pulsgivande rytm vid ankomst till sjukhus
Ja
Inlagd på avdelning med pulsgivande rytm

Nej 
Nej
Ifylles senare av sjukhuspersonal
Utskriven levande från sjukhus:
Ja

Nej

Vet ej

Om ja, erhållit någon av följande behandlingar:

Ja 
Ja 
 Nej  Vet ej 
PCI
Planerad  Nej  Vet ej 
CABG
Planerad  Nej  Vet ej 
Hypotermi
Ja  Nej  Vet ej 
Betablockad
Ja  Nej  Vet ej 
Om ja, utskriven till
Hemmet 
Annat sjukhus 
Annan vårdform 
Vet ej 
Om ja, utskrivningsdatum
   Vet ej 
ICD
Ja
Planerad
år
mån
dag
Om ja, CPC score vid utskrivningen
1

2

3

4

5

Vet ej

Död inom 30 dagar efter hjärtstopp
 Nej 
  
Ja
Om ja, dödsdatum
år
mån
dag

Vet ej 
Vet ej