Tumba gymnasium
2013-05-23
Historia 1b
Samhällskunskap 2
Amanda Gulger EK11JU
Tematisk fördjupning –
Kvinnans arvsrätt
Undervisande lärare: Jessica Geijer & Eva Toll
Innehållsförteckning
1. Inledning…………………………………………………………………………… 3
1.1 Syfte och Frågeställningar……………………………………………………….3
1.2 Avgränsningar………………………………………………………...…………3
1.3 Metod…………………………………………………………………………..3-4
2. Undersökningsdelen………………………………………………………………..4
2.1 Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Sverige?...................................................4
2.2 Hur ser arvsrätten ut i Sverige idag?..................................................................5
2.3 Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Saudiarabien?.........................................6
2.4 Hur ser arvsrätten ut i Saudiarabien idag?........................................................7
3. Analys……………………………………………………………………………7-9
2
1. Inledning
Jag har valt att fördjupa mig inom jämställdhet för att jag anser att jämställdhet är något som
påverkar landets befolkning väldigt mycket. Jag känner att jämställdhet är viktigt för mig
främst för att jag som kvinna inte skulle kunna tänka mig att leva ett begränsat liv med färre
friheter än en annan individ, som exempelvis en man. Jämställdhet är ett mycket brett område,
därför har jag har valt att fördjupa mig inom arvsrätten. Jag ska jämföra arvsrätten mellan
kvinnor och män i Sverige och Saudiarabien för att undersöka om skillnader existerar.
Arvsrätt är de bestämmelser som justerar hur kvarlåtenskapen efter en person som har avlidit
ska fördelas. Denna fördelning kan se olika ut mellan olika länder och därför skall jag
undersöka denna fördelning med avgränsning mellan män och kvinnor. 1
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med mitt arbete är att jämföra arvsrätten mellan män och kvinnor i Sverige och
Saudiarabien samt att se hur det har sett ut historiskt i båda länderna. Män har genom
historien för det mesta haft ett övertag där de har fått de största fördelarna både socialt och i
rättsystemen som finns i olika länder. De frågor jag har tänk att fördjupa mig i är:
1. Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Sverige?
2. Hur ser arvsrätten ut i Sverige idag?
3. Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Saudiarabien?
4. Hur ser arvsrätten ut i Saudiarabien idag?
1.2 Avgränsning
Successionsrätten består av flera olika delar såsom sambolagen, barnvårdnad osv. men den
del jag ska fördjupa mig i är arvsrätten mellan män och kvinnor, det är alltså arvsrätten som är
min avgränsning. Jag kommer att undersöka arvsrätten, som en del av jämställdheten. I
Sverige kommer jag att undersöka arvsrätten från medeltiden och fram till idag. I
Saudiarabien kommer jag sannolikt att endast kolla på fakta från idag eftersom att jag tror att
det kommer bli svårt att hitta fakta. Men om jag hittar fakta kommer jag att ta med detta. Min
avgränsning beror på att det finns en gräns på hur lång uppsatsen får vara.
1.3 Metod
Min metod kommer att vara en skrivbordsundersökning. Jag kommer att använda
internetbaserade källor.
1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arvsr%C3%A4tt
3
Källdiskussion: Dem tre främsta källor jag kommer att använda mig av är: Börje bergström,
Arne Löwgren, Hans Almgren, Alla tiders historia, s.66 1996, http://books.google.se/books
och http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia. Dessa källor är anpassade
efter mitt ämne som jag ska skriva om, som då är arvsrätt för kvinnor. Jag kommer att
använda mig av både webbaserade källor samt tryckta.
Boken är en lärobok och är därför troligtvis mycket pålitlig eftersom att den används i skolor
av lärare samt elever. Boken är dock lite äldre därför inte lika aktuell som en nyare bok. Men
eftersom att boken handlar om historia så är åldern på boken inte lika relevant.
http://books.google.se/bookskommer jag att använda då den har mycket information om
Saudiarabiens lagar. Boken heter Islamic family law in a changing world, Abdullahi A AnNa’im. Denna bok beskriver Saudiarabiens lagar och hur kvinnor och män lever gentemot
dessa lagar. Boken beskriver tydligt hur kvinnorna lever med dessa lagar och hur det
”egentligen” ser ut i Saudiarabien bakom stängda dörrar. Denna sistnämna information är
dock svår att bedöma som trovärdig då det är mycket svårt att ta reda på om det verkligen är
på detta viset om man inte åker till Saudiarabien och lever där bland människorna för att se
hur det egentligen är att bo där.
Jag kommer samt att använda mig av Wikipedia. Men wikipedia är inte en så trovärdig källa
eftersom att vem som helst kan gå in och skriva på den hemsidan. Därför har jag som en extra
försäkring på att det jag har skrivit är trovärdigt använt mig av
http://www.newsmill.se/amne/kvinnor-i-saudiarabien som är en stor nyhetshemsida. Denna
sida är trovärdig då det är en mycket stor hemsida samt eftersom att informationen stämde
mellan båda hemsidorna. När man jämför ett flertal källor med varandra kan man på detta
viset ta reda på om en källas information är trovärdig eller ej.
2. Undersökningsdelen
2.1 Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Sverige?
Enhetlig lagstiftning fick vi i Sverige under 1600-talet då Karl XI styrde, tidigare hade dem
olika landsdelarna och städerna i Sverige olika lagar. Birger Jarl var den första som
4
formulerade lagar som gällde för hela landet, det var hemfrid, tingsfrid, kyrkofrid och
kvinnofrid. 2
Under medeltiden i Sverige såg lagarna som sagt inte likadana ut över hela landet. Utan
lagarna skiljde sig mellan stad och landskap. Några exempel på lagar om arvsrätt som
existerade i Sverige under medeltiden är:
Äldre Västgötalagen (nedskriven vid början av 1200-talet, den äldsta handskriften från ca
1280)3: ”Son är faders arvinge. Finnes ej son, då ärver dotter. Finnes ej dotter, då är
fader(=ärver dödes fader). Finnes ej fader, då är moder. Finnes ej moder, då är broder.
Finnes ej broder, då är syster. Finnes ej syster, då är sonbarn. Finnes ej sonbarn, då är
dotterbarn”4
Östgötalagen (redigerad och nedtecknad vid 1200-talets slut):5
”Först är son och jämväl dotter faders arvinge: son ärver två tredjedelar och dotter en
tredjedel. Nu säger syster, att hennes broder har tagit arv under den nya lagen, och därför
har hon rätt att taga sin lott av arvet. Har brodern bott på gården i många år, innehaft den
och fått hävd, då är det hans rätt att styrka med fjortonmannaed, att han hade fått laga hävd
under den gamla lagen, då syster ej fick ärva med bröder om ej finnes son eller dotter, då
ärver fader. Finnes ej broder, då ärver syster. Finnes ej syster, då ärver sonson.”6
Det var på dessa sätten lagarna om arv kunde skilja sig åt mellan olika landskap. Det fanns
små skillnader till vem som fick vara den första personen till att ärva. Vad som i nästan alla
fall såg likadant ut var att den manliga partnern fick fördelar och var alltid den första i kön om
att ärva efter den döde. Det var exempelvis alltid sonen som fick ärva före dottern, eller så
fick han ärva mer av dödsboet än vad dottern fick.
2.2 Hur ser arvsrätten ut i Sverige idag?
För att visa hur arvsrätten går till i dagens samhälle i Sverige tänkte jag ta upp ett par exempel
där ett testamente inte finns skrivet.
2
Börje bergström, Arne Löwgren, Hans Almgren, Alla tiders historia, s.66 1996 2013-05-22 12.30
Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander Historiskt arbete, s. 27 1996 2013-0522 12.40
4
Ibid 2013-05-22 12.45
3
5
6
Ibid 2013-05-22 12.50
Ibid 2013-05-22 12.57
5
Om en av makarna i ett gift par avlider och de har gemensamma barn ihop tillfaller hela
kvarlåtenskapen till den efterlevande maken/makan och de gemensamma barnen blir
efterarvingar. 7
Om en av makarna i paret avlider och de har barn som inte är gemensamma blir den
efterlevande partnern skyldeman för de gemensamma barnens kvarlåtenskap och de barn som
inte är gemensamma får ovillkorligen sin del av kvarlåtenskapen. 8
Om den avlidne är ogift och har barn blir barnen de som ärver kvarlåtenskapen efter den döde.
Dödsboet fördelas lika mellan barnen. 9
Dessa exempel visar tydligt på hur skillnaden mellan män och kvinnors arvsrätt inte existerar
i dagens Sverige. Alltså har Sverige utvecklat och förändrat sina lagar om arvsrätt väldigt
mycket till skillnad från hur det såg ut förr. 10
2.3 Hur har arvsrätten sett ut historiskt i Saudiarabien?
Det är mycket svårt att hitta information om Saudiarabiens historia när det gäller arvsrätt,
därför blir svaret på denna fråga väldigt begränsat. Vad jag dock har hittat är en bok som heter
Islamic family law. I den här boken står det om hur kvinnors arvsrätt tillskillnad från män är
hälften så liten generellt sett. Det var enligt denna bok inte alls på det här viset historiskt sätt.
Förr i tiden exkluderades alltså kvinnor helt och hållet från rättigheten om att få ärva en
familjemedlem eller make.11
Eftersom att jag inte hittat mer information angående Saudiarabiens arvsrätt historiskt tänker
jag därför inte fördjupa mig i det mer. Istället avslutar jag här min research om Saudiarabiens
historia.
7
http://www.successions-europe.eu/sv/sweden/topics/in-the-absence-of-a-will_who-inherits-and-how-much/
2013-05-22 15.00
8
Ibid 2013-05-22 15.09
9
Ibid 2013-05-22 15.15
10
Ibid 2013-05-22 15.25
11
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arabia+inheritance+la
w&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA&sqi=2&ved=0CG
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=false 2013-05-22 15.30
6
2.4 Hur ser arvsrätten ut i Saudiarabien idag?
Idag baseras Saudiarabiens rättssystem helt och hållet av sharialagarna.12 Idag ärver kvinnor
hälften så mycket som män i Saudiarabien, men det sägs att kvinnor själva avstår från att ärva
familjemedlemmar eller makar för deras bröders skull. De anser att deras bröder (manliga
anhöriga) har större användning för ägodelarna.13 Saudiarabiens familjerättsliga lagar kommer
naturligtvis också från sharialagarna. Dessa lagar ger för det mesta inte kvinnor samma
förutsättningar som män har. Exempelvis får inte kvinnor gifta sig med icke-muslimska män,
men män får gifta sig med vilken kvinna som helst, samt med flera kvinnor. Denna stora
skillnad på kvinnors och mäns förutsättningar är mycket vanlig i Saudiarabien. detta gäller
absolut inte bara giftermål, utan rätten till att ärva är lika begränsad för kvinnor.14
3. Analys
Finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns arvsrätt i Sverige och Saudiarabien? Efter att
jag har letat upp information om arvsrätt i bägge länderna har jag sett att skillnader mellan
kvinnor och män existerar inom arvsrätten hos män och kvinnor. Om jag börjar med Sverige
så kan man tydligt märka hur kvinnor alltid satts i andrahand när det gällde arv. Om en bror
och syster skulle ärva deras föräldrar ärvde sonen i förstahand. Vad det var som utgjorde
denna skillnad var i huvudsak kvinnornas rättigheter som var begränsade tillskillnad från
männens. Kvinnor fick i Sverige under medeltiden inte gifta sig utan sin fars eller en manlig
släktings godkännande. Denna begränsning fanns inom flera områden, exempelvis inom arv.
Eftersom att arv är en mycket viktig fråga i och med att det gäller en familjs ägodelar, hus,
mark, pengar, barn, allt man äger. Dessa ägodelar vill man inte att vem som helst ska få
bestämma över därför blev kvinnor för det mesta inte valda som arvtagare.15
Idag får kvinnor i Sverige mer frihet när det gäller arvsrätt. De har lika stora rättigheter som
män har vilket betyder att Sverige har utvecklats och blivit bättre än vad de var under
medeltiden. Sveriges lagar har utvecklats och blivit mer för jämställdhet vilket är en bra
utveckling i rätt riktning.
12
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/sharia/ 2013-05-23 13.00
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arabia+inheritance+la
w&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA&sqi=2&ved=0CG
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=false 2013-05-23 13.30
13
14
15
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24965&postid=1614721 2013-05-23 13.40
http://www.historiska.se/historia/medeltiden/livochsamhalle/kvinnor/ 2013-05-23 13.50
7
I Saudiarabien blev kvinnor också mycket begränsade när det gäller deras rättigheter. Enligt
lag får en kvinna ärva hälften så mycket som en man får.16 Vad det är som bestämmer detta är
sharialagarna som Saudiarabien efterföljer. 17 Kvinnornas rättigheter i Saudiarabien är
definierade ur islam. En kvinna oavsett ålder måste ha en manlig beskyddare.18 Här ser man
hur kvinnorna alltid inom alla områden är undersåtar för männen. Kvinnorna får inte
bestämma över sin egendom utan behöver en man som bestämmer. Här kan man ännu en
gång dra en slutsats av att en kvinna inte får ärva. Mannen är alltid den person som i
förstahand får ärva, eller så får han ärva dubbelt så mycket som kvinnor får.
I Saudiarabien har utvecklingen inte gått i samma riktning som den har gjort i Sverige. Utan
lagstiftningen har inte förändrats. Än idag följer Saudiarabien sharialagarna där det tydligt står
skrivet om hur kvinnornas arvsrätt skall vara. De får inte ärva lika mycket som männen eller
inte alls. 19Människorna i Saudiarabien känner att en utveckling måste ske, framförallt
kvinnorna. De anser att de borde få mer rättigheter, de anser att deras fosterland borde följa
utvecklingen som sker i resten av världen. 20 Det står skrivet att kvinnor själva avstår från att
ta emot arv från anhöriga för att de hellre vill att deras manliga anhöriga ska ha det bra.21
Detta uttalande låter dock inte trovärdigt, utan det låter mer som något någon man har skrivit
för att det ska låta som att kvinnorna inte alls är förtryckta
Konsekvenser:
Jag anser att konsekvenserna utav att kvinnor inte får lika stora rättigheter som män får är
enorma. Vad som sker är att vi inte kan utvecklas. En man och en kvinna är olika men de båda
är människor och förtjänar därför samma rättigheter som varandra. Om en kvinna inte får ärva
sin man och de har barn tillsammans vad skall då hände med barnen? De kommer troligtvis få
16
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arabia+inheritance+la
w&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA&sqi=2&ved=0CG
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=false 2013-05-23 13.50
17
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia 2013-05-23 13.55
http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia 2013-05-23 14.00
19
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arabia+inheritance+la
w&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA&sqi=2&ved=0CG
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=false 2013-05-23 14.10
18
20
http://www.newsmill.se/amne/kvinnor-i-saudiarabien 2013-05-23 14.20
21
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arabia+inheritance+law
&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA&sqi=2&ved=0CG
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=false 2013-05-23 19:40
8
flyttas bort från deras mor och istället uppfostras av deras döda fars släkt. Är detta verkligen
det bästa ur barnens perspektiv? Jag anser att det inte är det då ett barn behöver åtminstone en
förälder.
Vad som även kan hända är att om kvinnor aldrig får ta ansvaret över hennes ekonomi och
samt hennes egendom hur ska kvinnan då lära sig? Detta kommer att göra att kvinnor aldrig
kommer att lära sig att ta hand om sig själva och kommer därför att alltid behöva en manlig
beskyddare som är en av sharialagarna. Jag anser att det är denna onda cirkel människorna i
Saudiarabien lever i. Männen vill inte att kvinnor ska klara sig själva för att det kommer leda
till att män alltid kommer ha övertaget över kvinnor.
I Sverige har vi sluppit denna onda cirkel då lagstiftningen har förändrats och fått kvinnor i
samma nivå som män. Jag anser att Sverige verkligen har lyckats i denna aspekt då vi kvinnor
idag får ärva vad vi är berättigade till och en skillnad mellan män och kvinnor existerar inte
längre. Istället för att följa vilket kön en människa har går man istället efter den person som är
närmast släkt med den avlidne.
22
22
http://www.successions-europe.eu/sv/sweden/topics/in-the-absence-of-a-will_who-inherits-and-how-much/
2013-05-23 14.30
9
Källförteckning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arvsr%C3%A4tt
Börje bergström, Arne Löwgren, Hans Almgren, Alla tiders historia, s.66 1996
Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander Historiskt arbete, s. 27
1996
http://www.successions-europe.eu/sv/sweden/topics/in-the-absence-of-a-will_who-inheritsand-how-much/
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arab
ia+inheritance+law&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA
&sqi=2&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=f
alse
http://www.migrationsinfo.se/demografi/religionstillhorighet/islam/sharia/
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arab
ia+inheritance+law&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA
&sqi=2&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=f
alse
http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24965&postid=1614721
http://www.historiska.se/historia/medeltiden/livochsamhalle/kvinnor/
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arab
ia+inheritance+law&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA
&sqi=2&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=f
alse
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_system_of_Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia
http://books.google.se/books?id=Hg0zCFM0fwkC&pg=PA103&lpg=PA103&dq=saudi+arab
ia+inheritance+law&source=bl&ots=XqwMxTKV3&sig=nER5Eh5lUhT07thNxnA4DHeK87U&hl=sv&sa=X&ei=keucUajXCaSC4gSg14GIDA
&sqi=2&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=saudi%20arabia%20inheritance%20law&f=f
alse
http://www.newsmill.se/amne/kvinnor-i-saudiarabien
http://www.successions-europe.eu/sv/sweden/topics/in-the-absence-of-a-will_who-inheritsand-how-much/
10