*
* FN startades år 1945 av de stater som segrade i
Andra världskriget.
* Nationernas förbund innan Andra världskriget
var en föregångare till FN.
* FN skulle vara öppet för alla stater som ville
arbeta för fred.
* FN-stadgan bestämdes 24 oktober 1945:
” Vi de förenta nationernas folk, beslutna… att
arbeta för fred, bevaka mänskliga rättigheter
och bekämpa fattigdom.”
*
* FN hade i början 51 medlemsländer.
* Omfattar idag 193 länder.
* Sverige blev medlem år 1946.
* Senaste medlemmen blev Sydsudan år 2011.
* Vatikanstaten och Palestina har observatörs-
status i FN.
* Palestina, Taiwan, Västsahara och Kosovo är
ännu inte internationellt erkända som
självständiga stater och kan därför ej heller bli
medlemmar i FN.
* http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/
*
* FN:s högkvarter ligger i New York.
* FN:s offiella språk är arabiska, engelska,
franska, kinesiska, ryska och spanska:
‫( األمم المتحدة‬arabiska)
United Nations (engelska)
Organisation des Nations unies (franska)
联合国 (kinesiska)
Организация Объединённых Наций (ryska)
Organización de las Naciones Unidas (spanska)
1. Att bevara fred och säkerhet i världen.
2. Att arbeta för vänskapliga förbindelser
mellan länder.
3. Att genom samarbete stödja utveckling och
respekt för mänskliga rättigheter.
4. Att ge möjlighet för länder att mötas och
diskutera dessa mål.
*
Förvaltarskapsrådet
Internationella
domstolen
Ekonomiska och
sociala rådet
(ECOSOC)
Fackorgan
ILO
UNESCO
WHO
osv.
Underorgan
UNICEF
UNHCR
osv.
Säkerhetsrådet
Generalförsamlingen
*
Sekretariatet
* Generalförsamlingen består av representanter
för alla FN:s medlemsländer.
* Alla länder har samma rösträtt.
* Sammanträder varje höst från september till
december.
* Frågor diskuteras i olika utskott innan beslut
tas.
* Frågor som behandlas:
* Väljer Generalsekreterare vart femte år.
* Beslutar om budget.
* Väljer nya medlemmar.
* Utser domare till Internationella domstolen.
* Godkänner rapporter från olika FN-organ.
*
* Säkerhetsrådet har 15 medlemmar:
* Fem permanenta: Frankrike, Kina,
Ryssland, Storbritannien och USA.
* De andra tio medlemmar sitter 2 år
i rad.
* De fem permanenta medlemmar har Veto-rätt.
* För ett beslut krävs minst 9 ja-röster och inget veto.
* Ska alltid kunna sammanträda med kort varsel.
* Tar beslut om t.ex:
* Om Internationella domstolen ska avgöra en konflikt
mellan två länder.
* Bestraffningar av ett land (bojkott eller sanktioner).
* Militära insatser till ett visst område.
*
* Den administrativa delen av FN.
* Generalsekreteraren är sekretariatets chef.
* Nuvarande generalsekretarare: Ban Ki-Moon (Sydkorea).
*
http://www.unric.org/sv/fns-generalsekreterare/15
* Ca. 44 000 personer jobbar för
Sekretariatet.
* Uppgifter:
* Förbereder och ordnar alla möten.
* Tar fram beslutsunderlag.
* Verkställer de beslut som FN fattar.
* Administrerar även fredsbefrämjande insatser,
medling i konflikter, katastrofhjälp och bistånd.
*
* Förvaltarskapsrådet har ingen funktion i dag
när alla förvaltningsområden från 1945 är i dag
självständiga länder.
*
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradethuvudorgan-utan-uppgift/
* Förvaltarskapsrådet finns kvar eftersom det är
ett huvudorgan och finns inskrivet i FN:s
stadga.
* Det har dock inga möten.
* Består av de fem permanenta
medlemmar i Säkerhetsrådet.
*
* Internationella domstolen finns i Haag (Holland).
* Består av 15 domare som alla ska komma från
olika länder.
* Domarna väljs för en period av 9 år och kan bli
omvalda.
* Vart tredje år väljs 5 nya domare.
* Domstolen löser tvister mellan länder,
inte individer.
* Innan domstolen tar sig an ett fall måste
de inblandade länderna lova att de följer
domslutet.
*
* Ekonomiska och sociala rådet samordnar
det ekonomiska och sociala arbete som
utförs av FN, FN:s underorgan och
fackorgan.
* Består av 54 medlemsländer som väljs på tre år
av generalförsamlingen.
* 18 av platserna förnyas årligen.
*
* Underorganen arbetar med ekonomiska, sociala
och humanitära frågor.
* Underorganen är direkt underställda FN.
* Rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen.
* Har egen budget och finansieras med frivilliga
bidrag från FN:s medlemsländer.
*
* Fackorganen är självständiga internationella
organisationer.
* Har egna beslutande församlingar bestående av
dess medlemsländer.
* Tar hand om mellanstatliga samarbetet inom
olika ämnesområden.
* T.ex. utbildning, kultur, postgång, arbetslivsfrågor
*