Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2016

advertisement
Skattepliktig förmån
eller muta - vad är vad,
och var går gränsen?
Stora Skattedagen
Stockholm, 9:e november, 2016
Förmåner – Är det någon skil nad?
Skattefri förmån
Skattepliktig förmån
Otillbörlig förmån
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights
reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
2
Gåvor - internt
Huvudregel:
•
Alla gåvor som ges till anställda är en skattepliktig förmån
Undantag:
•
Jul, jubileum- och minnesgåva samt gåvor som inryms i begreppet
personalvårdsförmån
•
Avdragsgilla för bolaget som personalkostnad
 Julgåva
Max 450 kr inkl. moms
 Jubileumsgåva
Vid 25, 50, 75 och 100 år max 1 350 kr inkl. moms
 Minnesgåva
Den anställdes 50-årsdag
25 år i företaget
Varaktig anställning minst 6 år (max 2 tillfällen, varav det ena vid
avgång)
Högst 15 000 kr inkl. moms
 Reklamgåva – ej skattefri för den anställde (dock skattefria om inryms i
personalvårdsförmån)
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights
reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
3
Gåvor - externt
Reklamgåva
•
Direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgöra enklare
presentartiklar
•
Avdragsrätt för bolaget som driftkostnad
Representationsgåva
•
Begreppet representation
•
Gåvan måste ges i samband med representation
•
Avsedda att bidra till goda affärsförbindelser
•
Avdragsrätt – högsta belopp som får dras av är 180 kr exkl. moms
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights
reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
4
Att känna igen en otil börlig förmån
Förmånens beskaffenhet


Materiella och immateriella förmåner
Behöver inte ha ett ekonomiskt värde
Otillbörligheten

”Samlad bedömning av alla i det enskilda
fallet relevanta omständigheter”
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
5
Otil börligt eller inte – vad är relevant?
Huvudmannens samtycke
Villkor
Ekonomiskt värde
Öppenhet
• Offentlig verksamhet:
Samtycke kan inte ges
• En förmån som
förknippas med villkor
att handla på visst sätt
är otillbörlig
• Någon värdegräns finns
inte
• Öppenhet i förhållande
till mottagarens
huvudman och
eventuellt allmänheten
• Privat verksamhet:
Ofta i hög grad
förmildrande
• Påkallat ur allmän
synpunkt
• Gäller inte bara
pliktstridiga beslut
• Situationen och
påverkansrisken avgör
• Värdet för mottagaren är
relevant
• Inbjudan ska normalt
riktas till huvudmannen
Mottagare i offentlig sektor
Mottagare i privat sektor
Tidpunkten
Personliga relationer
• Särskild försiktighet vad
gäller förmåner:
• Särskilt känslig
funktion
• I nära anslutning till
ingående av avtal,
upphandling eller annat
beslut?
• Jävsregler
- Till myndighetsutövare
- Vid upphandling
• Försiktighet krävs
generellt avseende
offentliganställda
mottagare och anställda
inom offentligägda bolag
• Inflytande på
ekonomiskt
betydelsefulla beslut
• I övrigt något friare än
offentlig sektor
• Kan ha betydelse för
bedömningen av om
förmånen är otillbörlig
• Återhållsamhet när det
gäller förmåner mellan
vänner som har en
affärsrelation
• Bedömning av om
förmånen har sin grund
i en vänskap som inte
enbart grundas på
tjänsterelationen
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
6
Typfall – Var går gränsen?
Uppvaktning vid jul och högtidsdagar
• Hittills endast prövats av domstol beträffande
mottagare inom den offentliga sektorn
• Jul – och nyårsgåva - ska understiga 1% av
prisbasbeloppet (offentlig sektor)
• 50 eller 60-årspresent – ska understiga 3% av
prisbasbeloppet (offentlig sektor)
• Dock ej ovan belopp om gåva ges till
myndighetsutövare – stor försiktighet
Studieresor, kurser, konferenser
• Seriöst upplägg
• Kvalificerat innehåll
• Yrkesmässig nytta för deltagaren
• Avdragsgill och ofta tillbörlig om 6 timmar per
dag eller 30 timmar per arbetsvecka avser
arbete eller studier
• Utlandsresa ska vara sakligt motiverad
Annan representation
• Utgiften för representationen ska ha ett
omedelbart samband med verksamheten som
bedrivs
• Stor måttfullhet vid representation mot den
offentliga sektorn
• Aktiviteter i samband med
representationsmåltider
Rabatter eller frikort
• Avböj personliga rabatter och frikort som
erbjuds p.g.a. tjänst eller uppdrag
• Bonuspoäng på hotell och flyg etc. vid
tjänsteförrättningar kan anses otillbörliga
• Tänk på värdet och syftet med erbjudandet
• Avtal mellan ”givarföretaget” och
”mottagarföretaget”
• Vid tveksamhet – rikta erbjudandet till
huvudmannen
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
7
Slutsatser
Tänk efter en
gång extra
innan du mottar
eller erbjuder
en förmån
Säkerställ
relevant
kunskapsnivå
hos attestanter
Det beror på en
ett flertal
omständigheter
om en förmån
är en muta
Offentlig sektor
kräver ett
striktare
förhållningssätt
än privat sektor
Se över era
policys rörande
representation
och förmåner
1 2 3 4 5
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
8
Tack!
Marie Enander
+46 70 875 61 81
[email protected]
Mia Falk
+46 73 443 99 66
[email protected]
kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/app
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of
any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can
be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be
accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a
thorough examination of the particular situation.
© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
The KPMG name, logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
Document Classification: KPMG Public
Download