Taxa för övriga tjänster inom Kultur och fritid

27 (33)
Taxor 2017
Taxa för övriga tjänster inom Kultur och fritid
Taxan avser övriga tjänster och service inom områdena kultur, fritid och turism.
Tjänster som tillhandahålls på Koordinaten har ett lägre pris för att stödja föreningar,
liknande grupper och studieförbund att bedriva verksamhet.
Beräkning av taxan
Taxan är beräknad för att finansiera huvuddelen av de kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande tjänster i andra kommuner.
Biblioteket
Reservationer
10 kr
Fjärrlån
25 kr
DVD (underhållning)
Övertidsavgifter
Bok
Fjärrlån
DVD/Video
1 vecka
25 kr
per dygn
per dygn
per dygn
1 kr
3 kr
10 kr
Maximalt skuldbelopp
500 kr
Expeditionsavgift
Kopior/Utskrift Internet
45 kr
A4 / A3
A4 / A3
svart/vit
färg
2 kr / 10 kr
5 kr / 20 kr
Kopior Bildarkivet
20 kr
Scanning
20 kr
Laminering
A4 / A3
10 kr / 20 kr
Nytt lånekort
Barn / vuxen
15 kr / 30 kr
Fritid
Lotteritillstånd (tillkommer 3% på beviljat belopp)
300 kr
Koordinaten
Hyra samlingslokaler möten
Föreningar och liknande grupper,
studieförbund
per timme
50 kr
4 timmar
1 000 kr
Hyra samlingslokaler arrangemang
Oxelösunds kommun
per timme
200 kr
Hyra eventsalen
Föreningar och liknande grupper,
studieförbund
per tillfälle
300 kr
4 timmar
8 timmar
1 800 kr
3 600 kr
per tillfälle
500 kr
OXL101 v 1.0 2006-12-08
Företag och privata
Företag och privata
Oxelösunds kommun